Tijdelijke wet inkomensvoorziening gewezen binnenvaartondernemers

[Regeling vervallen per 01-01-2009.]
Geraadpleegd op 30-11-2023.
Geldend van 01-01-2001 t/m 31-12-2008

Wet van 30 mei 1997, houdende bepalingen inzake het treffen van een inkomensvoorziening voor gewezen zelfstandigen in de binnenvaart (Tijdelijke wet inkomensvoorziening gewezen binnenvaartondernemers)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om een aantal gewezen binnenvaartondernemers voor uitkering ingevolge de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen in aanmerking te doen komen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2009]

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2009]

De voorwaarden voor het recht op uitkering krachtens de Ioaz, genoemd in artikel 5, tweede en derde lid, van die wet gelden niet ten aanzien van de gewezen zelfstandige, die:

  • a. in het jaar 1998 een uitkering ingevolge de Bedrijfsbeëindigingsregeling binnenvaart heeft ontvangen, en;

  • b. voor 1 juli 1999 een aanvraag om uitkering ingevolge de Ioaz heeft ingediend.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2009]

Het recht op uitkering van de gewezen zelfstandige, bedoeld in artikel 2, ontstaat niet eerder dan met ingang van 1 januari 1999.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-01-2009]

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari 1999 en vervalt met ingang van 1 januari 2009.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-01-2009]

Deze wet wordt aangehaald als: Tijdelijke wet inkomensvoorziening gewezen binnenvaartondernemers.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage, 30 mei 1997

Beatrix

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

A. P. W. Melkert

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

A. Jorritsma-Lebbink

Uitgegeven zeventiende juni 1997

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Naar boven