Nadere regeling invoer geslacht pluimvee

[Regeling vervallen per 17-03-2004.]
Geldend van 07-06-1997 t/m 16-03-2004

Nadere regeling invoer geslacht pluimvee

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op beschikking no. 97/4/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 12 december 1996, tot vaststelling van de voorlopige lijsten van inrichtingen in derde landen waaruit de Lid-Staten de invoer van vers vlees van pluimvee toestaan (PbEG 1997, L 2) en op artikel 25, eerste lid, onder b, sub 2, van het Eisenbesluit (Vleeskeuringswet);

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 17-03-2004]

In bedrijfsruimten van vleeswinkels als bedoeld in artikel 24, eerste lid, van het Eisenbesluit (Vleeskeuringswet) mag vers vlees van pluimvee dat is ingevoerd uit de volgende landen, aanwezig zijn:

  • a. de lid-staten van de Europese Unie en

  • b. de landen, genoemd in de bijlage van beschikking no. 97/4/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 12 december 1996, tot vaststelling van de voorlopige lijsten van inrichtingen in derde landen waaruit de Lid-Staten de invoer van vers vlees van pluimvee toestaan (PbEG 1997, L 2).

Artikel 2

[Vervallen per 17-03-2004]

De beschikking van de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid van 14 november 1962, nr.18638, betreffende Aanwijzing van landen waaruit invoer van geslacht pluimvee is toegestaan (Stcrt. 1962, 226), wordt ingetrokken.

Artikel 3

[Vervallen per 17-03-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Erica Terpstra

Terug naar begin van de pagina