Regeling Wijziging normbedragen constante en variabele exploitatiekosten huurstandplaatsen en huurprijzen woonwagens

[Regeling vervallen per 23-12-2004.]
Geldend van 15-06-1997 t/m 22-12-2004

Regeling Wijziging normbedragen constante en variabele exploitatiekosten huurstandplaatsen en huurprijzen woonwagens

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

gelet op de artikelen 2, vierde lid, en 4, vierde lid, van de Overgangsregeling Besluit woninggebonden subsidies 1993;

Besluit

Artikel 1

[Vervallen per 23-12-2004]

  • 1 Het normbedrag voor constante en variabele exploitatiekosten van standplaatsen, bedoeld in artikel 14, eerste lid, van de Regeling geldelijke steun standplaatsen voor woonwagens 1992, dat voor 1997 geldt voor standplaatsen met zowel een berging als sanitaire voorzieningen, wordt afgelezen uit tabel I, opgenomen in de bijlage bij deze regeling.

  • 2 Het zodanige normbedrag dat voor 1997 geldt voor andere standplaatsen dan die, bedoeld in het eerste lid, wordt afgelezen uit tabel II, opgenomen in de bijlage bij deze regeling.

Artikel 2

[Vervallen per 23-12-2004]

De huurprijs, bedoeld in artikel 20 van de Regeling geldelijke steun huurwoonwagens, is met ingang van 1 juli 1997 de in die regeling bedoelde huurprijs, die gold op 30 juni 1997, verhoogd met 5,5 procent.

Artikel 3

[Vervallen per 23-12-2004]

  • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

  • 2 Artikel 1 werkt terug tot en met 1 januari 1997.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 29 mei 1997

De

Staatssecretaris

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

D.K.J. Tommel

Tabel I

[Vervallen per 23-12-2004]

 

1996

factoren MG 96-11

1997

       

Var. expl. kosten

     

a. Onderhoud e.d.

f 666,13

0,9991

f 665,53

b. Belastingen

f 232,58

1,0

f 232,58

c. Verzekeringen

f 23,43

1,0360

f 24,27

d. Huurderving

f 47,20

n.v.t.

f 49,80

subtotaal

f 969,34

 

f 972,18

       

Const. expl. kosten

f 294

 

f 294

       

Normbedrag

f 1263

 

f 1266

Type standplaats

Omrekenfactor

Normberdrag 1997

     

Zonder berging met sanitair

88,3%

f 1118

Met berging zonder sanitair

66,67%

f 844

Zonder berging en sanitair

55,00%

f 696

Toelichting tabel I: Berekening huurderving

[Vervallen per 23-12-2004]

Uitgegaan is van de huurprijs per 1 januari 1997 (is dus per 1.7.96 = f. 201,94). Stijgingspercentage van de huurparameters conform MG 96-31 van 18 december 1996.

Deze maximale puntprijsstijging toegepast op de huurprijs van f 201,94 x 5.5% = f 213,05.

De jaarhuur bedraagt derhalve:

6 maanden (januari t/m juni) à f 201,94 = f 1.211,64

6 maanden (juli t/m december) à f 213,05 = f 1.278,30

Jaarhuur: f 2.489,94

Huurderving is 2% van de jaarhuur (conform bijlage bij Regeling geldelijke steun standplaatsen voor woonwagens 1992), derhalve 2% van f 2.489,94 = f 49,80.

Terug naar begin van de pagina