herziene Regeling landelijke politieopleidingen

[Regeling vervallen per 25-12-2003 met terugwerkende kracht tot en met 01-04-2003.]
Geraadpleegd op 20-02-2024.
Geldend van 11-06-1997 t/m 31-03-2003

Regeling van de Ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken van 23 mei 1997 houdende aanwijzingen van de opleidingen voor politie en de vaststelling van de duur en de eindtermen daarvan

De Ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken;

Gelet op de artikelen 3, eerste lid, en 10, eerste lid, van de LSOP-wet en artikel 4 van het Besluit rechtspositie vrijwillige politie;

Besluiten:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 25-12-2003 met terugwerkende kracht tot en met 01-04-2003]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. de Ministers: de Ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken;

 • b. het LSOP: het Landelijk selectie- en opleidingsinstituut politie;

 • c. student: degene die deelneemt aan een basisopleiding, genoemd in artikel 2, eerste lid.

De basisopleidingen

[Regeling vervallen per 25-12-2003 met terugwerkende kracht tot en met 01-04-2003]

Artikel 2

[Regeling vervallen per 25-12-2003 met terugwerkende kracht tot en met 01-04-2003]

 • 1 Door het LSOP worden de volgende basisopleidingen verzorgd:

  • a. de opleiding ter verkrijging van het diploma surveillant van politie;

  • b. de opleiding ter verkrijging van het diploma medewerker basispolitiezorg;

  • c. de opleiding ter verkrijging van het diploma leidinggevende op tactisch niveau;

  • d. de opleiding ter verkrijging van het diploma vrijwillige ambtenaar van politie.

 • 2 Een diploma als bedoeld in het eerste lid wordt behaald indien de student heeft voldaan aan de eindtermen van de desbetreffende basisopleiding.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 25-12-2003 met terugwerkende kracht tot en met 01-04-2003]

 • 1 De opleiding tot surveillant van politie strekt ertoe dat de student zich zodanig toerust dat hij als surveillant van politie op uitvoerend niveau de politietaak kan uitoefenen.

 • 2 De eindtermen van de in het eerste lid genoemde opleiding zijn opgenomen in bijlage I.

 • 3 De in het eerste lid genoemde opleiding heeft een duur van zes maanden.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 25-12-2003 met terugwerkende kracht tot en met 01-04-2003]

 • 1 De opleiding tot medewerker basispolitiezorg strekt ertoe dat de student zich zodanig toerust dat hij als medewerker basispolitiezorg op uitvoerend niveau de politietaak kan uitoefenen.

 • 2 De eindtermen van de in het eerste lid genoemde opleiding zijn opgenomen in bijlage II.

 • 3 De in het eerste lid genoemde opleiding heeft een duur van 16 maanden.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 25-12-2003 met terugwerkende kracht tot en met 01-04-2003]

 • 1 De opleiding tot leidinggevende op tactisch niveau strekt ertoe dat de student zich zodanig toerust dat hij op leidinggevend niveau bij de uitvoering van de politietaak kan functioneren en dat hij kan uitgroeien naar een meer gespecialiseerd of hoger leidinggevend niveau binnen de organisatie.

 • 2 De eindtermen van de in het eerste lid genoemde opleiding zijn opgenomen in bijlage III.

 • 3 De in het eerste lid bedoelde opleiding heeft een duur van vier jaren.

 • 4 In afwijking van het bepaalde in het derde lid is de duur van de opleiding drie jaren voor de ambtenaar van politie die ten minste drie dienstjaren heeft en tevens in het bezit is van het diploma medewerker basispolitiezorg.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 25-12-2003 met terugwerkende kracht tot en met 01-04-2003]

 • 1 De opleiding tot vrijwillig ambtenaar van politie strekt ertoe dat de student zich zodanig toerust dat hij als vrijwillig ambtenaar van politie op uitvoerend niveau de politietaak kan uitoefenen.

 • 2 De eindtermen van de in artikel 3, eerste lid, genoemde opleiding, opgenomen in bijlage I, zijn van overeenkomstige toepassing.

 • 3 De in het eerste lid genoemde opleiding beslaat in totaal zes maanden en dient binnen een periode van 30 maanden te worden voltooid.

Overige bepalingen

[Regeling vervallen per 25-12-2003 met terugwerkende kracht tot en met 01-04-2003]

Artikel 7

[Regeling vervallen per 25-12-2003 met terugwerkende kracht tot en met 01-04-2003]

Het LSOP verzorgt de vervolgopleidingen die, met vermelding van de duur ervan, zijn opgenomen in bijlage IV.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 25-12-2003 met terugwerkende kracht tot en met 01-04-2003]

De ministers kunnen, gelet op de vooropleiding en werkervaring van de student, op verzoek van het LSOP afwijkingen van de duur van de basis- en vervolgopleidingen toestaan.

Overgangs- en slotbepalingen

[Regeling vervallen per 25-12-2003 met terugwerkende kracht tot en met 01-04-2003]

Artikel 9

[Regeling vervallen per 25-12-2003 met terugwerkende kracht tot en met 01-04-2003]

 • 1 De Regeling landelijke politieopleidingen wordt ingetrokken.

 • 2 De vervolgopleidingen die zijn opgenomen in bijlage IV van de Regeling landelijke politieopleidingen, maar die niet zijn opgenomen in bijlage IV van deze regeling, kunnen tot 1 januari 1998 door het LSOP worden verzorgd als aangewezen vervolgopleiding als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onder a, van de LSOP-wet.

 • 3 Degenen die bij de inwerkingtreding van deze regeling een basis- of een vervolgopleiding volgen op basis van de Regeling landelijke politieopleidingen, zetten deze opleiding zonder wijzigingen voort op basis van de herziene Regeling landelijke politieopleidingen.

Artikel 10

[Regeling vervallen per 25-12-2003 met terugwerkende kracht tot en met 01-04-2003]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt wat betreft artikel 2, eerste lid, onder d, terug tot en met 1 januari 1996 en werkt wat betreft artikel 7 terug tot en met 1 januari 1997.

Artikel 11

[Regeling vervallen per 25-12-2003 met terugwerkende kracht tot en met 01-04-2003]

Deze regeling kan worden aangehaald als: herziene Regeling landelijke politieopleidingen.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst met uitzondering van de bijlagen, die ter inzage worden gelegd bij het LSOP, bij de directie Strafrechtelijke handhaving van het Ministerie van Justitie en bij de directie Politie, afdeling Onderwijs- en Loopbaanbeleid, van het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

’s-Gravenhage, 23 mei 1997

De

Minister

van Justitie,

W. Sorgdrager

De

Minister

van Binnenlandse Zaken,

H.F. Dijkstal

Naar boven