Wijzigingswet Wet op het basisonderwijs, enz. (regeling schoolbegeleiding)

[Regeling materieel uitgewerkt per 04-07-2013.]
Geldend van 04-07-2013 t/m heden

Wet van 15 mei 1997 tot wijziging van onder meer de Wet op het basisonderwijs, de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs en de Wet op het voortgezet onderwijs inzake schoolbegeleiding (regeling schoolbegeleiding)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is wettelijke regels te stellen betreffende de verantwoordelijkheid van gemeentebesturen voor schoolbegeleiding en voor de instandhouding van schoolbegeleidingsdiensten;

Dat het tevens wenselijk is daartoe tijdelijk een wettelijke basis te bieden voor een specifieke uitkering voor de subsidiëring van schoolbegeleidingsactiviteiten;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL II. WIJZIGING VAN DE ISOVSO

[Red: Wijzigt de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs.]

ARTIKEL V. OVERIGE BEPALINGEN

TITEL A. Vervallen

Artikel A1

[Red: Vervallen.]

Artikel A2

[Red: Vervallen.]

Artikel A3

[Red: Vervallen.]

Artikel A4

[Red: Vervallen.]

Artikel A5

[Red: Vervallen.]

TITEL B. OVERGANGSRECHT

Artikel B1

[Red: Vervallen.]

Artikel B2

[Red: Vervallen.]

Artikel B3

[Red: Vervallen.]

Artikel B4. Afhandeling bezwaar en beroep

[Red: Vervallen.]

Artikel B5. Verhaal ontslaguitkeringskosten

[Red: Vervallen.]

Artikel B6. Afhandeling aanspraken

[Red: Vervallen.]

Artikel B7. Expiratie

[Red: Vervallen.]

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage, 15 mei 1997

Beatrix

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

T. Netelenbos

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

J. J. van Aartsen

Uitgegeven de zesentwintigste juni 1997

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Terug naar begin van de pagina