Wijzigingswet Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften en van het Wetboek van Strafvordering

Geraadpleegd op 05-12-2023.
Geldend van 30-06-1997 t/m heden

Wet van 15 mei 1997 tot wijziging van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften en van het Wetboek van Strafvordering

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften op enkele onderdelen en het Wetboek van Strafvordering op een onderdeel te wijzigen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL VI

  • 1 De onderdelen B, C, D en E van deze wet zijn niet van toepassing ten aanzien van gedragingen die zijn begaan voor de inwerkingtreding van deze wet.

  • 2 Ten aanzien van de behandeling van het bezwaar, het (administratief) beroep, het beroep in cassatie dan wel het verzet dat reeds ten tijde van de inwerkingtreding van deze wet is ingesteld blijven de tot op het moment van inwerkingtreding van deze wet geldende voorschriften van toepassing.

ARTIKEL VII

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden gesteld.

Lasten en bevelen dat deze wet in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage, 15 mei 1997

Beatrix

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

A. Jorritsma-Lebbink

Uitgegeven de derde juni 1997

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Naar boven