Overdrachtsbesluit Wet melding zeggenschap 1996

[Regeling vervallen per 01-11-2006.]
Geraadpleegd op 05-12-2023.
Geldend van 17-07-2002 t/m 31-10-2006

Besluit van 14 mei 1997, houdende overdracht van taken en bevoegdheden ingevolge artikel 11 van de Wet melding zeggenschap in ter beurze genoteerde vennootschappen 1996 aan de Stichting Toezicht Effectenverkeer (Overdrachtsbesluit Wet melding zeggenschap 1996)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën van 3 februari 1997, Generale Thesaurie, Directie Binnenlands Geldwezen, Afdeling Effecten, Banken en Monetaire aangelegenheden, nr. BGW 97/184-M;

Gelet op artikel 11 van de Wet melding zeggenschap in ter beurze genoteerde vennootschappen 1996;

De Raad van State gehoord (advies van 1 april 1997, nr. W06.97 0082);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Financiën van 6 mei 1997, nr. BGW 97/1043-M;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-11-2006]

In dit besluit wordt verstaan onder:

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-11-2006]

Met inachtneming van het bepaalde in artikel 11, eerste lid, van de wet worden de taken en bevoegdheden die Onze Minister op grond van de wet heeft, overgedragen aan de Autoriteit Financiële Markten.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-11-2006]

Aan de overdracht van de taken en bevoegdheden, bedoeld in artikel 2, worden de volgende beperkingen gesteld en voorschriften verbonden:

  • a. de Autoriteit Financiële Markten legt de regels ten aanzien van de wijze waarop de samenstelling van het percentage, bedoeld in artikel 6, eerste lid, onder c, van de wet, moet worden kenbaar gemaakt, vooraf aan Onze Minister voor;

  • b. de Autoriteit Financiële Markten legt schriftelijke afspraken met buitenlandse bevoegde autoriteiten, ten behoeve van de in artikel 10, eerste en tweede lid, van de wet bedoelde informatie-uitwisseling aan Onze Minister ter instemming voor. Deze instemming kan slechts worden onthouden indien naar het oordeel van Onze Minister de belangen die worden gediend door verdragen tot informatie-uitwisseling die het Koninkrijk met andere staten heeft gesloten, dan wel het algemeen belang zich tegen die afspraken verzetten;

  • c. de Autoriteit Financiële Markten bepaalt in schriftelijke afspraken als bedoeld in onderdeel b, die worden gemaakt met bevoegde autoriteiten uit een staat waarmee het Koninkrijk geen verdrag tot informatie-uitwisseling op het door de wet bestreken terrein heeft gesloten, dat die afspraken bij de totstandkoming nadien van een dergelijk verdrag met die staat wederom aan Onze Minister ter instemming zullen worden voorgelegd, teneinde die afspraken aan bedoeld verdrag te toetsen;

  • d. instemming als bedoeld in de onderdelen b en c wordt geacht te zijn verleend indien Onze Minister de schriftelijke afspraken niet heeft afgewezen binnen 30 dagen na ontvangst van het voorstel daartoe of, indien Onze Minister om nadere inlichtingen heeft verzocht, binnen 30 dagen na ontvangst daarvan;

  • e. van de schriftelijke afspraken, bedoeld in de onderdelen b en c, wordt mededeling gedaan in de Staatscourant;

  • f. de Autoriteit Financiële Markten verstrekt aan Onze Minister desgevraagd inlichtingen, voor zover zij daarover uit hoofde van de wet beschikt of kan beschikken, die van belang kunnen zijn voor de regels bedoeld in artikel 12 van de wet.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-11-2006]

Dit besluit treedt in werking op het tijdstip waarop de wet in werking treedt.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-11-2006]

Dit besluit wordt aangehaald als: Overdrachtsbesluit Wet melding zeggenschap 1996.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 14 mei 1997

Beatrix

De Minister van Financiën,

G. Zalm

Uitgegeven zevenentwintigste mei 1997

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Naar boven