Regeling kostenverhaal Wet melding zeggenschap 1996

[Regeling vervallen per 01-01-2004.]
Geraadpleegd op 21-02-2024.
Geldend van 19-07-2002 t/m 31-12-2003

Regeling houdende vaststelling van de in artikel 12 van de Wet melding zeggenschap in ter beurze genoteerde vennootschappen 1996 bedoelde regels inzake de in rekening te brengen kosten in verband met de uitvoering en uitoefening van de in artikel 11 van de wet bedoelde taken en bevoegdheden

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2004]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. de wet:

de Wet melding zeggenschap in ter beurze genoteerde vennootschappen 1996;

b. minister:

de Minister van Financiën;

c. de toezichthouder:

de rechtspersoon waaraan op grond van artikel 11 van de wet taken en bevoegdheden zijn overgedragen;

d. kosten:

de kosten die de toezichthouder maakt voor de uitvoering van haar taken en de uitoefening van haar bevoegdheden in het kader van de wet, daaronder begrepen hetgeen redelijkerwijs nodig is voor het opbouwen van een eigen vermogen.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2004]

  • 1 De toezichthouder stelt jaarlijks voor 1 november een begroting op van de in het daarop volgende jaar te verwachten kosten en ontvangsten, die voor haar aan de uitvoering van de wet zijn verbonden, op zodanige wijze dat die kosten structureel worden gedekt uit de ontvangsten.

  • 2 De minister kan de wijze bepalen waarop de begroting dient te worden onderverdeeld.

  • 3 De minister kan bepalen dat de toezichthouder voor de datum van publicatie als bedoeld in artikel 7, de begroting ter toetsing aan deze regeling voorlegt aan een accountant als bedoeld in artikel 393 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. De toezichthouder zendt een afschrift van het rapport van de bevindingen van de accountant aan de minister.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2004]

Met inachtneming van de hierna volgende bepalingen brengt de toezichthouder de kosten verbonden aan de uitvoering van de wet in rekening bij de vennoot-schappen, bedoeld in artikel 1, onder a, van de wet.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-01-2004]

  • 1 Aan vennootschappen als bedoeld in artikel 3, die per 31 december van het aan het begrotingsjaar voorafgaande jaar aan een in een van de Lid-Staten van de Europese Unie gelegen en werkzame effectenbeurs zijn genoteerd, wordt jaarlijks een bedrag in rekening gebracht.

  • 2 Het in het eerste lid bedoelde bedrag wordt jaarlijks na overleg met de toezichthouder op basis van de ingevolge artikel 7 goedgekeurde begroting door de minister vastgesteld. Van het vastgestelde bedrag wordt voor 15 augustus van het jaar waarop het betrekking heeft mededeling gedaan in de Staatscourant.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-01-2004]

  • 1 Aan vennootschappen als bedoeld in artikel 3, die na aanvang van het begrotingsjaar aan een in een van de Lid-Staten van de Europese Unie gelegen en werkzame effectenbeurs worden genoteerd, wordt het in artikel 3 bedoelde bedrag naar evenredigheid van het aantal dagen van het begrotingsjaar dat de vennootschap is ge-noteerd, in rekening gebracht.

  • 2 Indien gedurende het begrotingsjaar de notering van een vennootschap als bedoeld in artikel 3, wordt beëindigd, wordt het bedrag, bedoeld in artikel 4 terugbetaald naar evenredigheid van het aantal dagen van het begrotingsjaar dat de betrokken vennootschap niet is genoteerd.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-01-2004]

De toezichthouder bepaalt de wijze en het tijdstip waarop de betaling moet geschieden.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 01-01-2004]

De toezichthouder legt de begroting, bedoeld in artikel 2, eerste lid, voor 1 december voorafgaand aan het jaar waarop zij betrekking heeft, ter goedkeuring voor aan de minister. Na goedkeuring door de minister wordt van deze begroting door de toezichthouder mededeling gedaan in de Staatscourant.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 01-01-2004]

  • 1 De toezichthouder publiceert jaarlijks voor 1 mei een staat van de werkelijke kosten en ontvangsten over het afgelopen jaar.

  • 2 De in het eerste lid bedoelde staat dient voorafgaande aan de publicatie te worden gecontroleerd door een accountant als bedoeld in artikel 2, derde lid.

  • 3 De toezichthouder zendt de in het eerste lid bedoelde staat en de verklaring van de in het tweede lid bedoelde accountant gelijktijdig met het ingevolge artikel 11, vierde lid, van de wet bedoelde verslag aan de minister.

Artikel 9

[Regeling vervallen per 01-01-2004]

Het verschil tussen de in een jaar gemaakte kosten en de ontvangsten voortvloeiende uit de in rekening gebrachte bedragen over dat jaar, wordt verrekend met de begrote kosten met betrekking tot het daarop volgende jaar.

Artikel 10

[Regeling vervallen per 01-01-2004]

Bedragen, in rekening gebracht ingevolge de Regeling kostenverhaal Wet melding zeggenschap, blijven verschuldigd overeenkomstig die regeling.

Artikel 11

[Regeling vervallen per 01-01-2004]

Deze regeling treedt in werking op het tijdstip waarop de wet in werking treedt.

Artikel 12

[Regeling vervallen per 01-01-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling kostenverhaal Wet melding zeggenschap 1996.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Financiën,

G. Zalm

Naar boven