Besluit gebruik stormvloedkering Nieuwe Waterweg

Geraadpleegd op 25-07-2024.
Geldend van 22-12-2009 t/m heden

Besluit gebruik stormvloedkering Nieuwe Waterweg

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op het bepaalde in artikel 5, tweede lid van de Waterstaatswet 1900 en het daarop gebaseerde Organiek Besluit Rijkswaterstaat (KB 14 januari 1971, Stb. 42), alsmede gelet op de bepalingen in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

Artikel 1

De Stormvloedkering in de Nieuwe Waterweg (hierna te noemen ’de kering’) wordt vanaf de ingebruikname tot 1 oktober 1998 gesloten bij een verwachte waterstand van de Nieuwe Maas te Rotterdam ter hoogte van het Boerengat van ten minste NAP +3.20 m.

Artikel 2

De kering wordt vanaf 1 oktober 1998 gesloten bij een verwachte waterstand van de Nieuwe Maas te Rotterdam ter hoogte van het Boerengat van ten minste NAP +3.00 m.

Artikel 3

Na 1 mei 2003 worden de consequenties van het in de artikelen 1 en 2 weergegeven sluitregime geëvalueerd, waarbij enerzijds zal worden bezien of en in welke mate de buitendijks gelegen gebieden hinder hebben ondervonden van wateroverlast en anderzijds of en in welke mate de sluiting nadelige gevolgen heeft gehad voor de haven van Rotterdam en de daarmee verwante scheepvaartbelangen.

Artikel 4

Indien op 1 mei 2003 de kering nog niet gesloten is geweest zal de evaluatie plaatsvinden na de eerste sluiting.

Artikel 5

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt gepubliceerd.

Artikel 6

Dit besluit kan worden aangehaald als ’Besluit gebruik stormvloedkering Nieuwe Waterweg’.

’s-Gravenhage, 6 mei 1997

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

A. Jorritsma-Lebbink

Naar boven