Regeling uitvoering artikel 11, tweede lid, Wet bestrijding ongevallen Noordzee

Geldend van 14-04-2012 t/m heden

Regeling uitvoering artikel 11, tweede lid, Wet bestrijding ongevallen Noordzee

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 11, tweede lid, van de Wet bestrijding ongevallen Noordzee;

Besluit:

Artikel 1

Als ambtenaren die zijn belast met het toezicht op de naleving van aanwijzingen, gegeven krachtens artikel 5 van de Wet bestrijding ongevallen Noordzee, en met het uitvoeren van maatregelen, genomen krachtens artikel 6 van de Wet bestrijding ongevallen Noordzee, worden aangewezen de directeur Kustwacht en de ambtenaren van de in de Kustwacht samenwerkende diensten die door hem zijn belast met de incidentenbestrijding overeenkomstig het Incidentbestrijdingsplan Noordzee.

Artikel 2

De regeling van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 13 oktober 1992, nr. J 31.033/92 (Stcrt. 208), houdende de uitvoering van artikel 11, tweede lid, van de Wet bestrijding ongevallen Noordzee wordt ingetrokken.

Artikel 3

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 februari 1997.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 1 mei 1997

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

A. Jorritsma-Lebbink

Terug naar begin van de pagina