Beschikbare bedragen Bijdragenbesluit openbare lichamen milieubeheer

[Regeling vervallen per 23-12-2004.]
Geraadpleegd op 20-04-2024.
Geldend van 30-10-1997 t/m 22-12-2004

Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, nr. MBG 97097257, houdende uitvoering van de artikelen 11, tweede lid, 11f, tweede lid, 12, vierde en vijfde lid, 15, tweede lid, 16, derde en vierde lid, en 49 van het Bijdragenbesluit openbare lichamen milieubeheer

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op de artikelen 11, tweede lid, 11f, tweede lid, 12, vierde en vijfde lid, 15, tweede lid, 16, derde en vierde lid, en 49 van het Bijdragenbesluit openbare lichamen milieubeheer;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 23-12-2004]

 • 1 Het totale bedrag dat voor het kalenderjaar 1997 ter beschikking wordt gesteld voor de uitvoering van hoofdstuk 2 van het Bijdragenbesluit openbare lichamen milieubeheer is f 112.083.000,-.

 • 2 Het bedrag dat voor het kalenderjaar 1997 ter beschikking wordt gesteld voor de uitvoering van:

  • a. hoofdstuk 2, afdeling 1, van het Bijdragenbesluit openbare lichamen milieubeheer is f 133.000,-;

  • b. hoofdstuk 2, afdeling 2, van het Bijdragenbesluit openbare lichamen milieubeheer is f 104.400.000,-;

  • c. hoofdstuk 2, afdeling 3, van het Bijdragenbesluit openbare lichamen milieubeheer is f 7.550.000,-

 • 3 Van het bedrag, genoemd in het tweede lid, onder b, wordt voor het kalenderjaar 1997 f 60.100.000,- ter beschikking gesteld voor de verlening van een bijdrage als bedoeld in artikel 10, eerste lid, van het Bijdragenbesluit openbare lichamen milieubeheer.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 23-12-2004]

 • 1 De projecten die in het kalenderjaar 1997 in aanmerking komen voor de bijdrage, bedoeld in artikel 12, eerste lid, onder a of c, van het Bijdragenbesluit openbare lichamen milieubeheer zijn genoemd in bijlage 1 bij deze regeling.

 • 2 De projecten die in het kalenderjaar 1997 in aanmerking komen voor de bijdrage, bedoeld in artikel 16, eerste lid, onder a of c, van het Bijdragenbesluit openbare lichamen milieubeheer zijn genoemd in bijlage 2 bij deze regeling.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 23-12-2004]

 • 1 De bijdrage, bedoeld in de artikelen 11, eerste lid, of 11f, eerste lid, van het Bijdragenbesluit openbare lichamen milieubeheer kan in het kalenderjaar 1997 slechts worden verleend voor een ander geluidsgevoelig gebouw dat een hogere geluidsbelasting vanwege een weg ondervindt dan 64 dB(A).

 • 2 De bijdrage, bedoeld in artikel 12, eerste lid, onder b, van het Bijdragenbesluit openbare lichamen milieubeheer kan in het kalenderjaar 1997 slechts worden verleend ten behoeve van woningen, andere geluidsgevoelige gebouwen en geluidsgevoelige terreinen die een hogere geluidsbelasting vanwege een weg ondervinden dan 64 dB(A).

Artikel 4

[Regeling vervallen per 23-12-2004]

 • 1 De bijdrage, bedoeld in artikel 15, eerste lid, onder a, van het Bijdragenbesluit openbare lichamen milieubeheer kan in het kalenderjaar 1997 slechts worden verleend voor een ander geluidsgevoelig gebouw dat een hogere geluidsbelasting vanwege een spoorweg ondervindt dan 65 dB(A).

 • 2 De bijdrage, bedoeld in artikel 15, eerste lid, onder b, van het Bijdragenbesluit openbare lichamen milieubeheer kan in het kalenderjaar 1997 slechts worden verleend ten behoeve van maatregelen ter bescherming van andere geluidsgevoelige gebouwen die een hogere geluidsbelasting vanwege een spoorweg ondervinden dan 65 dB(A).

 • 3 De bijdrage, bedoeld in artikel 16, eerste lid, onder b, van het Bijdragenbesluit openbare lichamen milieubeheer kan in het kalenderjaar 1997 slechts worden verleend ten behoeve van maatregelen ter bescherming van woningen, andere geluidsgevoelige gebouwen en geluidsgevoelige terreinen die een hogere geluidsbelasting vanwege een spoorweg ondervinden dan 65 dB(A).

Artikel 5

[Regeling vervallen per 23-12-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 1 januari 1997.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 28 april 1997

De

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

M. de Boer

Naar boven