Besluit aanwijzing toezichthoudende ambtenaren Uitvoeringswet verdrag chemische wapens

Geraadpleegd op 04-10-2023.
Geldend van 01-09-1999 t/m heden

Besluit aanwijzing toezichthoudende ambtenaren Uitvoeringswet verdrag chemische wapens

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Gelet op artikel 9, eerste lid, van de Uitvoeringswet verdrag chemische wapens;

Besluit:

Artikel 1

Als ambtenaren, belast met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens de Uitvoeringswet verdrag chemische wapens bepaalde, worden aangewezen: de ambtenaren van de rijksbelastingdienst, bevoegd inzake douane.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 3

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing toezichthoudende ambtenaren Uitvoeringswet verdrag chemische wapens.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 28 april 1997

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,

A. van Dok-Van Weele

Naar boven