Instelling Directoraat-Generaal Goederenvervoer

[Regeling vervallen per 01-04-2005.]
Geraadpleegd op 06-12-2023.
Geldend van 01-06-2001 t/m 31-03-2005

Instelling Directoraat-Generaal Goederenvervoer

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-04-2005]

Ingesteld wordt het Directoraat-Generaal Goederenvervoer.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-04-2005]

Het Directoraat-Generaal Goederenvervoer is, voor zover een en ander aan de Minister van Verkeer en Waterstaat is opgedragen en volgens diens instructies, belast met de navolgende hoofdtaken en daarmee samenhangende activiteiten op het gebied van het goederenvervoer.

 • a. Het ontwikkelen van integraal goederenvervoerbeleid, waaronder moet worden verstaan strategisch beleid en scenario’s met betrekking tot:

  • -

   knooppunten, economische- en transportcorridors;

  • -

   intermodaal beleid (inclusief havens);

  • -

   logistieke systemen voor de korte afstand;

  • -

   kennis, technologie en telematica;

  • -

   infrastructuur, milieu, ruimtelijke ordening;

  • -

   vestigingsbeleid en

  • -

   internationaal beleid,

 • b. Het ontwikkelen van goederensectorbeleid, waaronder moet worden verstaan een beleid met betrekking tot het handhaven en versterken van de concurrentiekracht van de diverse sectoren, waarbij het gaat om beleid met betrekking tot:

  • -

   de liberalisering, harmonisatie en deregulering van de transportmarkten;

  • -

   het goed functioneren van de goederenmarkt;

  • -

   begeleidende flankerende maatregelen, sociaal beleid;

  • -

   stimuleringsbeleid en

  • -

   overleg in internationale verbanden;

 • c. Het ontwikkelen van een veiligheidsbeleid met inbegrip van milieuveiligheid, externe veiligheid, transportveiligheid en verkeersveiligheid;

 • d. Het beleid met betrekking tot de transportfunctie van de in artikel 3, eerste lid, genoemde wateren, aangaande:

  • -

   de programmering van de infrastructuur en

  • -

   een veilige, vlotte en verantwoorde verkeersafwikkeling op die wateren, met inbegrip van het beleid ten aanzien van aan derden, met betrekking tot deze onderwerpen ter uitvoering opgedragen taken;

 • e. De civiele verdediging verband houdende met de vorengenoemde onderwerpen, alsmede de voorbereiding op de taken als bedoeld in artikel I, onder 2, van het Koninklijk Besluit van 12 december 1979, Stb. 702, houdende de overgang van het Rijksloodswezen van het ministerie van Defensie naar het ministerie van Verkeer en Waterstaat;

 • f. Het overleg met de Inspectie Verkeer en Waterstaat en anderen over de voorbereiding, uitvoering en handhaving van het in dit artikel bedoelde beleid.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-04-2005]

 • 1 Met betrekking tot de in artikel 2, onder d, genoemde aangelegenheden, alsmede met betrekking tot het voorkomen en beperken van schadelijke gevolgen van scheepsongevallen voor de daarbij betrokken opvarenden en schepen, draagt het Directoraat-Generaal Goederenvervoer de verantwoordelijkheid voor de werkzaamheden met betrekking tot de volgende wateren en de daarbij behorende verkeersposten:

  • a. de wateren boven het Nederlandse deel van het continentaal plat, onverminderd de uitzonderingen in uitbreidende zin, krachtens internationale afspraken en verdragen;

  • b. de territoriale zee en

  • c. alle binnenlands gelegen wateren onder rijksbeheer.

 • 2 Met betrekking tot het voorkomen en beperken van lozingen van voor het milieu schadelijke stoffen, bestrijkt het terrein van werkzaamheden van het Directoraat-Generaal Goederenvervoer de onder Nederlandse vlag varende schepen en de schepen op de in het eerste lid, genoemde wateren.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-04-2005]

Voor zover de in artikel 2 genoemde taken overeenkomen met de aangelegenheden als bedoeld in artikel 2, van het Organiek Besluit Rijkswaterstaat, draagt het Directoraat-Generaal Goederenvervoer de verantwoordelijkheid.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-04-2005]

De Beschikking van de minister van Verkeer en Waterstaat van 27 december 1979, No. A27 245 Directie Organisatie, wordt ingetrokken.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-04-2005]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 mei 1997.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden gezonden aan de Algemene Rekenkamer, de secretaris-generaal en diens plaatsvervanger en de diensthoofden.

Den Haag, 28 april 1997

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

A. Jorritsma-Lebbink

Naar boven