Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten

Geldend van 01-01-2019 t/m 30-06-2019

Wetstechnische informatie

Eerstverantwoordelijke Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Afkortingen Wajong
Wet Wajong
Niet officiële titelGeen
Citeertitel De citeertitel is in de regeling vastgesteld.
Soort regeling Wet
IdentificatienummerBWBR0008657
Rechtsgebieden Arbeidsrecht en sociaal-zekerheidsrecht | Arbeidsrecht
Arbeidsrecht en sociaal-zekerheidsrecht | Sociaal zekerheidsrecht
OverheidsthemaSubsidies, uitkeringen en toeslagenWerk- en loopbaan

Opmerking

Door Stb. 2009/580 is de citeertitel gewijzigd per 1 januari 2010 (Stb. 2009/581).Door Stb. 2014/270 is de citeertitel gewijzigd per 1 januari 2015 (Stb. 2014/271).

Grondslagen voor deze regeling

Geen

Wetsfamilie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

 1. Aanpassingsbesluit vierde tranche Awb
 2. Aanpassingsbesluit Zorgverzekeringswet
 3. Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten
 4. Beleidsregel betaling zonder machtiging aan Zorginstituut Nederland en het CAK
 5. Beleidsregel Boete werknemer 2010
 6. Beleidsregel boete werknemer 2017
 7. Beleidsregel kostenvergoeding UWV
 8. Beleidsregel maatregelen UWV
 9. Beleidsregel verhoging uitkering bij hulpbehoevendheid
 10. Beleidsregels proefplaatsing UWV 2013
 11. Beleidsregels Scholing 2016
 12. Beleidsregels schorsing, opschorting, intrekking en herziening uitkeringen 2006
 13. Beleidsregels UWV normbedragen voorzieningen 2010
 14. Beleidsregels UWV opschorting betaling bij vertrek naar onbekende bestemming
 15. Besluit aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving
 16. Besluit aanwijzing registraties gezamenlijke huishouding 1998
 17. Besluit eenmalige herbeoordelingen arbeidsongeschiktheidswetten
 18. Besluit extramurale vrijheidsbeneming en sociale zekerheid
 19. Besluit houdende vaststelling tijdstip ex artikel 8:10 van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten
 20. Besluit loon- en inkomenssuppletie
 21. Besluit loondispensatie Wajong
 22. Besluit uitbreiding en beperking kring ingezetenen Wet Wajong
 23. Besluit uitbreiding kring studerenden Wet Wajong
 24. Besluit voorkoming of beperking samenloop AAW-uitkering met uitkering ingevolge de sociale wetgeving van een andere Mogendheid
 25. Boetebesluit socialezekerheidswetten
 26. Controlevoorschriften arbeidsongeschiktheidswetten 2018
 27. Controlevoorschriften buitenland arbeidsongeschiktheidswetten 2006
 28. Maatregelenbesluit socialezekerheidswetten
 29. Mededeling gewijzigde bedragen SZW per 1 januari 2018
 30. Normbedragenbesluit 2018
 31. Protocol voorzieningen UWV
 32. Regeling samenloop arbeidsongeschiktheidsuitkering met inkomen
 33. Regeling tegemoetkoming Wajongers
 34. Regeling tenuitvoerlegging bestuurlijke boeten en terugvordering onverschuldigde betalingen
 35. Regeling terugvordering geringe bedragen
 36. Regeling vrijstelling verplichtingen sociale zekerheidswetten
 37. Reglement justitiële jeugdinrichtingen
 38. Remigratiebesluit
 39. Reïntegratiebesluit
 40. Reïntegratieregeling
 41. Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten
 42. Subsidieregeling voor scholing en re-integratie van personen met arbeidsbeperkingen en ernstige scholingsbelemmeringen
 43. SZW-intrekkingsregeling 2008
 44. Tweede aanpassingsbesluit inzake verhoging AOW-leeftijd
 45. Verzamelbesluit SZW 2017
 46. Wijzigingsregeling Subsidieregeling scholing jonggehandicapten met ernstige scholingsbelemmeringen (evaluatie)

Beleidsregels en circulaires die betrekking hebben op deze regeling

 1. Aanwijzing sociale zekerheidsfraude
 2. Beleidsregel uurloonschatting 2008
 3. Richtlijn voor strafvordering sociale zekerheidsfraude

Artikelen of vergelijkbare tekst die verwijzen naar deze regeling

 1. Aanpassings- en verzamelwet Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikelen: VII, XVIb
 2. Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten
  Artikelen: 2:4, 3:6, 5:1
  Hoofdstuk: 3
 3. Algemene Ouderdomswet
  Artikelen: 17i, 35
 4. Algemene nabestaandenwet
  Artikelen: 45, 63a, 67
 5. Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers
  Artikelen: 9, 54, 134
 6. Algemene wet bestuursrecht
  Bijlage: 3
 7. Beleidsregel Boete werknemer 2010
  Artikel: 1
 8. Beleidsregel Erkennings- en intrekkingskader uitvoering persoonlijke ondersteuning UWV 2016
  Bijlage: Het Erkennings- en intrekkingskader uitvoering persoonlijke ondersteuning UWV 2016
 9. Beleidsregel Protocol Jobcoach UWV 2016
  Bijlage: Beleidsregel Protocol Jobcoach UWV 2016
 10. Beleidsregel UWV Protocol Interne Jobcoach 2015
  Bijlage: bijlage
 11. Beleidsregel betaling zonder machtiging aan Zorginstituut Nederland en het CAK
  Artikelen: 2, 3
 12. Beleidsregel boete werknemer 2017
  Artikel: 1
 13. Beleidsregels Scholing 2016
  Artikel: 1
 14. Beleidsregels UWV opschorting betaling bij vertrek naar onbekende bestemming
  Artikel: 1
 15. Beleidsregels proefplaatsing UWV 2013
  Artikel: 1
 16. Beleidsregels schorsing, opschorting, intrekking en herziening uitkeringen 2006
  Artikel: 1
 17. Beleidsregels subsidieonderzoek IPS 2018
  Artikel: 1
 18. Beleidsregels verwerking persoonsgegevens gezondheid zieke werknemers
  Tekst: tekst
 19. Besluit Participatiewet
  Bijlage: behorende bij artikel 6 van het Besluit Participatiewet
 20. Besluit SUWI
  Artikel: 3.2
 21. Besluit UWV Onderzoekssubsidie 2014 ‘Indicatie Begeleidingsbehoefte’
  Bijlage: Themabesluit subsidiethema 2014 ‘Indicatie Begeleidingsbehoefte’
 22. Besluit aanspraken zeevarenden, arbeidsbemiddeling en terbeschikkingstelling van arbeidskrachten in de zeevaart
  Artikel: 1
 23. Besluit aanwijzing registraties gezamenlijke huishouding 1998
  Artikelen: 1, 3, 4
 24. Besluit financiële verhouding 2001
  Bijlage: 2
 25. Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens
  Artikel: 13a
 26. Besluit ontheffing verplichtingen sociale zekerheidswetten
  Artikel: 1
 27. Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren
  Artikel: 8b
 28. Besluit uitbreiding en beperking kring ingezetenen Wet Wajong
  Artikelen: 1, 2, 4
 29. Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden volksverzekeringen 1999
  Artikel: 1
 30. Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden werknemersverzekeringen 1990
  Artikel: 1
 31. Besluit uitbreiding kring studerenden Wet Wajong
  Artikel: 1
 32. Besluit vaststelling algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 24 wet gemeentelijke herindeling Noordwest-Overijssel
  Artikel: 8
 33. Besluit vaststelling algemene maatregel van bestuur ex artikel 23 Wet gemeentelijke herindeling Noordwest-Overijssel
  Artikel: 7
 34. Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Rechterlijke macht vanaf 1950 (Minister van Justitie)
  Bijlage: Basisselectiedocument rechterlijke macht
 35. Besluit vaststelling taakomschrijving Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
  Artikel: 1
 36. Besluit voorkoming of beperking samenloop AAW-uitkering met uitkering ingevolge de sociale wetgeving van een andere Mogendheid
  Artikel: 1
 37. Besluit zorgverzekering BES
  Artikel: 1
 38. Boetebesluit socialezekerheidswetten
  Artikel: 1
 39. Controlevoorschriften arbeidsongeschiktheidswetten 2018
  Artikelen: 1, 4
 40. Controlevoorschriften buitenland arbeidsongeschiktheidswetten 2006
  Artikelen: 1, 3
 41. Inkomensbesluit Waz
  Artikel: 11
 42. Invoeringswet Participatiewet
 43. Invoeringswet Wet financiering sociale verzekeringen
  Artikel: 14
 44. Invoeringswet Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
  Artikelen: 52, 53
 45. Invoeringswet nieuwe en gewijzigde arbeidsongeschiktheidsregelingen
  Artikelen: XXIV, XXVIII
  Paragraaf: 3
  Hoofdstuk: 4
 46. Loonheffingen, inkomstenbelasting, heffingsaspecten stagiairs
  Tekst: tekst
 47. Maatregelenbesluit socialezekerheidswetten
  Artikel: 1
 48. Mededeling gewijzigde bedragen SZW per 1 januari 2018
  Circulaired.divisie: T
 49. Ontslagregeling
  Artikel: 10
 50. Participatiewet
  Artikelen: 6, 10b, 53, 60a
 51. Protocol voorzieningen UWV
  Bijlage: Protocol voorzieningen UWV
 52. Regeling SUWI
  Artikel: 3.4
 53. Regeling Wfsv
  Artikelen: 1.1, 5.29b, 5.34
 54. Regeling loonbelasting- en premietabellen 1990
  Artikel: 3
 55. Regeling onderwijsvoorzieningen voor jongeren met een handicap
  Artikelen: 1, 6
 56. Regeling samenloop arbeidsongeschiktheidsuitkering met inkomen
  Artikel: 1
 57. Regeling tegemoetkoming Wajongers
  Artikelen: 1, 2
 58. Regeling tenuitvoerlegging bestuurlijke boeten en terugvordering onverschuldigde betalingen
  Artikel: 1
 59. Regeling vervallen van regels tweede maximeringsbepaling Toeslagenwet
  Artikel: 1
 60. Regeling vrijstelling verplichtingen sociale zekerheidswetten
  Artikelen: 1, 8
 61. Remigratiebesluit
  Artikel: 6
 62. Remigratiewet
  Artikelen: 2b, 6d, 6f
 63. Reparatiewet SZW 2011
  Artikel: XVII
 64. Reïntegratiebesluit
  Artikel: 1
 65. Reïntegratieregeling
  Artikelen: 1, 7
 66. SZW-intrekkingsregeling 2008
  Artikel: X
 67. Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten
  Artikelen: 1, 6, 12b
 68. Subsidieregeling ESF 2007–2013 (herzien)
  Artikel: 1
 69. Subsidieregeling ESF 2014–2020
  Artikel: 1
  Bijlage: 1
 70. Toeslagenwet
  Artikelen: 1, 14g
 71. Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965
  Artikel: 11
 72. Uitvoeringsregeling loonbelasting 2011
  Artikel: 7.9
 73. Verzamelwet SZW 2011
  Artikel: XIX
 74. Verzamelwet SZW 2012
  Artikel: XX
 75. Verzamelwet SZW 2013
  Artikel: XXI
 76. Verzamelwet SZW 2015
  Artikel: XV
 77. Verzamelwet SZW 2016
  Artikel: XVI
 78. Verzamelwet SZW 2017
  Artikel: XVII
 79. Verzamelwet SZW 2018
  Artikel: XIII
 80. Verzamelwet SZW 2019
  Artikel: XIV
 81. Verzamelwet SZW-wetgeving 2009
  Artikel: X
 82. Verzamelwet sociale verzekeringen 2007
  Artikel: V
 83. Voorschrift Vreemdelingen 2000
  Artikelen: 4.39, 7.1e
  Bijlage: 21
 84. Vreemdelingencirculaire 2000 (A)
  Teksten: tekst, tekst
 85. Vreemdelingencirculaire 2000 (B)
  Tekst: tekst
 86. Werkloosheidswet
  Artikel: 27g
 87. Wet Invoering en financiering Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikelen: 1.7, 2.4, 2.6
 88. Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
  Artikel: 54
 89. Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters
  Artikel: V
 90. Wet beslistermijnen sociale verzekeringen
  Artikelen: XI, XII
 91. Wet eenmalige gegevensuitvraag werk en inkomen
  Artikel: VIII
 92. Wet financiering sociale verzekeringen
  Artikelen: 38b, 38d, 117b, 118
 93. Wet harmonisatie en vereenvoudiging socialezekerheidswetgeving
  Artikel: VI
 94. Wet hervorming kindregelingen
  Artikel: VIIa
 95. Wet herziening vrijwillige verzekering AOW en ANW
  Artikel: VI
 96. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
  Artikel: 28
 97. Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
  Artikel: 28
 98. Wet inkomensvoorziening oudere werklozen
  Artikel: 24
 99. Wet inkomstenbelasting 2001
  Artikelen: 3.78a, 8.16a
 100. Wet kinderopvang
  Artikelen: 1.6, 6
 101. Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wetten
  Artikel: XV
 102. Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
  Artikelen: 29g, 43a
 103. Wet op de loonbelasting 1964
  Artikelen: 22aa, 23
 104. Wet overige OCW-subsidies
  Artikel: 19a
 105. Wet socialezekerheidsrechten gedetineerden
  Artikelen: IV, XVI
 106. Wet stimulering arbeidsparticipatie
  Artikel: III
 107. Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen
  Artikelen: 1, 30, 30a, 82a
 108. Wet studiefinanciering 2000
  Artikelen: 4.13, 5.15, 13.7
 109. Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten
  Artikel: 13.6
 110. Wet tegemoetkomingen loondomein
  Artikelen: 2.10, 2.2
 111. Wet verbetering poortwachter
  Artikel: XIII
 112. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
  Artikelen: 34a, 35, 82, 96
 113. Wet wijziging ingangsdatum AOW-ouderdomspensioen
  Artikel: XII
 114. Wijzigingswet Algemene Ouderdomswet, enz. (toekennen tegemoetkomingen aan personen die een uitkering ontvangen op grond van de Algemene Ouderdomswet of de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten)
 115. Wijzigingswet Wet investeren in jongeren, enz. (verduidelijking en verbetering enige punten)
  Artikelen: VIII, VIIIa
 116. Wijzigingswet Wet op de inkomstenbelasting 1964, enz. (belastingplan 2000)
  Artikel: XVIII
 117. Wijzigingswet Wet werk en bijstand, enz. (bevordering deelname aan arbeidsmarkt en vergroting eigen verantwoordelijkheid uitkeringsgerechtigden)
  Artikel: XXIV
 118. Ziektewet
  Artikelen: 29b, 45, 45g, 90
Terug naar begin van de pagina