Warenwetbesluit Nieuwe voedingsmiddelen

[Regeling vervallen per 01-01-2018.]
Geraadpleegd op 23-06-2024.
Geldend van 07-02-2007 t/m 31-12-2017

Besluit van 29 april 1997, houdende regels voor nieuwe voedingsmiddelen en nieuwe voedselingrediënten (Warenwetbesluit Nieuwe voedingsmiddelen)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 21 maart 1997, nr. GZB/VVB 971284, gedaan in overeenstemming met Onze Ministers van Economische Zaken en van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

Gelet op verordening (EG) nr. 258/97 van het Europees Parlement en de Raad van 27 januari 1997 betreffende nieuwe voedingsmiddelen en nieuwe voedselingrediënten (PbEG L 43), alsmede op artikel 4, eerste lid, artikel 8, onder c, en artikel 13 van de Warenwet;

De Raad van State gehoord (advies van 18 april 1997, no. W13.97.0157);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 23 april 1997 met nummer GZB/VVB 972321, uitgebracht in overeenstemming met Onze Ministers van Economische Zaken en van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

HEBBEN GOEDGEVONDEN EN VERSTAAN:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2018]

In dit besluit wordt verstaan onder:

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2018]

 • 2 Het is verboden te handelen in strijd met artikel 4, tweede lid, artikel 9, eerste en derde lid, artikel 13, en artikel 31, van verordening (EG) 1829/2003.

 • 3 Het is verboden eet- of drinkwaren te verhandelen anders dan met inachtneming van de bij dit besluit gestelde voorschriften met betrekking tot het bezigen van vermeldingen of voorstellingen betreffende de samenstelling van de waar en de wijze waarop de waar is bereid of behandeld.

 • 4 Het is verboden te handelen in strijd met artikel 4, eerste, tweede, vierde en zesde lid, en artikel 5, eerste en tweede lid, van verordening (EG) 1830/2003.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2018]

 • 1 Een verzoek als bedoeld in artikel 4, eerste lid, van verordening (EG) 258/97, wordt ingediend bij Onze Minister.

 • 3 De tarieven van de retributies, bedoeld in het tweede lid, worden vastgesteld bij regeling van Onze Minister.

Artikel 3a

[Regeling vervallen per 01-01-2018]

 • 1 De vermelding bereid zonder gentechniek wordt uitsluitend gebezigd voor eet- of drinkwaren die:

  • a. niet bestaan uit of zijn afgeleid van genetisch gemodificeerde organismen;

  • b. niet bereid zijn met behulp van stoffen die:

   • bestaan uit of zijn afgeleid van genetisch gemodificeerde organismen; of

   • zijn geproduceerd met gebruikmaking van technische proceshulpstoffen die zijn verkregen uit genetisch gemodificeerde organisme; en

  • c. niet afkomstig zijn van dieren die: gevoederd zijn met genetisch gemodificeerd diervoeder of met diervoeder dat genetisch gemodificeerde additieven bevat; of medicijnen toegediend hebben gekregen die zijn geproduceerd met behulp van moderne biotechnologie, tenzij vergelijkbare medicijnen met een zelfde werking niet beschikbaar zijn; en die geen sporen van genetisch gemodificeerd desoxyribonucleïnezuur (DNA) bevatten tenzij dat onbedoeld en onvermijdelijk is.

 • 2 De verhandelaar van een in het eerste lid bedoelde eet- of drinkwaar beschikt over documenten waaruit blijkt dat die waar voldoet aan het eerste lid, en stelt die documenten desgevraagd ter beschikking van de ambtenaren die belast zijn met het toezicht op de naleving van de bij of krachtens de Warenwet gestelde voorschriften.

 • 3 Onverminderd het eerste lid worden bij eet- of drinkwaren geen vermeldingen gebezigd waaruit blijkt dat de desbetreffende waar:

  • a. bereid is zonder gentechniek; of

  • b. geen voedingsmiddel of voedselingrediënt is zoals bedoeld in artikel 1, tweede lid, onder c, van verordening (EG) 258/97.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-01-2018]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 16 mei 1997.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-01-2018]

Dit besluit wordt aangehaald als: Warenwetbesluit Nieuwe voedingsmiddelen.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 29 april 1997

Beatrix

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. G. Terpstra

Uitgegeven de vijftiende mei 1997

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Naar boven