Wijziging algemeen organisatie- en mandaatbesluit SZW

Geraadpleegd op 23-06-2024.
Geldend van 21-04-1997 t/m heden

Wijziging algemeen organisatie- en mandaatbesluit SZW

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Besluit:

Artikel 1

In de organisatie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid worden de volgende wijzigingen aangebracht.

  • a. De directie Tewerkstelling erkende gewetensbezwaarden militaire dienst wordt opgeheven.

  • b. De taak van de directie Arbeidsmarkt omvat de zorg voor het beleid op het terrein van de vervangende dienst op grond van de Wet gewetensbezwaren militaire dienst.

  • c. De directie Financieel-Economische Zaken is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet gewetensbezwaren militaire dienst ten aanzien van degenen die op grond van die wet van de krijgsdienst zijn vrijgesteld, met inbegrip van de behandeling van alle daarmee verband houdende administratieve werkzaamheden, een en ander voorzover die uitvoering bij dit besluit niet aan anderen is opgedragen.

  • d. Aan de directeur Financieel-Economische Zaken wordt mandaat verleend met betrekking tot het nemen van besluiten over en het vaststellen en ondertekenen van stukken die betrekking hebben op de in onderdeel c. bedoelde taken.

  • e. De directie Wetgeving, Bestuurlijke en Juridische Aangelegenheden is verantwoordelijk voor:

  • f. Aan de directeur Wetgeving, Bestuurlijke en Juridische Aangelegenheden wordt mandaat verleend met betrekking tot het nemen van besluiten over en het vaststellen en ondertekenen van stukken die betrekking hebben op de in onderdeel e. bedoelde taken.

  • g. De Secretaris-Generaal is verantwoordelijk voor de behandeling van alle overige aangelegenheden ter uitvoering van de Wet gewetensbezwaren militaire dienst ten aanzien van degenen die op grond van die wet van de krijgsdienst zijn vrijgesteld. Aan hem wordt mandaat verleend met betrekking tot het nemen van besluiten over en het vaststellen en ondertekenen van stukken die betrekking hebben op die aangelegenheden.

Artikel 2

Het bepaalde in het Algemeen organisatie- en mandaatbesluit SZW is ten aanzien van de in dit besluit geregelde taken en bevoegdheden van toepassing.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van heden en werkt terug tot 1 maart 1997.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden bekendgemaakt.

’s-Gravenhage, 16 april 1997

De Minister voornoemd,
namens deze,
De

Secretaris-Generaal

,

R. Gerritse

Naar boven