Instelling en benoemingen Werkgroep euro en witwassen

Geraadpleegd op 13-07-2024.
Geldend van 24-04-1997 t/m heden

Instelling en benoemingen Werkgroep euro en witwassen

De Minister van Justitie,

Overwegende dat het van belang is om, in het kader van de invoering van de euromunt, de aspecten van het witwassen van waarden en geld te bezien bij invoering van de euromunt.

Besluit:

Artikel 2

De werkgroep heeft tot taak:

 • a. de mogelijkheden te inventariseren om ‐ gegeven de stand van de huidige regelgeving ‐ bij de invoering van de euromunt de wederrechtelijke oorsprong van geld geheel of gedeeltelijk onzichtbaar te maken dan wel de bewijsbaarheid van de wederrechtelijke oorsprong geheel of gedeeltelijk onmogelijk te maken dan wel wederrechtelijk verkregen geld definitief in het legale circuit te brengen;

 • b. te adviseren over de omvang van de risico’s dat de onder a genoemde mogelijkheden zich daadwerkelijk kunnen gaan voordoen;

 • c. voorstellen te doen om zonodig daartegen maatregelen te nemen.

Artikel 3

De werkgroep is als volgt samengesteld:

Als lid, tevens voorzitter: mr. G. B. Raaphorst, Directeur Bestuurszaken van het ministerie van Justitie;

als leden:

 • -

  S. W. B. Boerma RA, hoofd Interne controle ING Bank te Amsterdam;

 • -

  mr. V. P. van Deventer, medewerker bij de afdeling Juridische Zaken en Beleid van de Directie Bestuurszaken van het ministerie van Justitie (secretaris);

 • -

  S. van de Geer, hoofd van de Dienst Recherche-advisering en ontwikkeling van de Divisie Centrale Recherche Informatie van het Korps Landelijke Politiediensten;

 • -

  drs. W. M. van Gemert, hoofd Landelijk Rechercheteam van het Korps Landelijke Politiediensten;

 • -

  mr. drs. B. F. Keulen, wetgevingsjurist bij de Sector Strafwetgeving van het ministerie van Justitie;

 • -

  mr. H. V. Koppe, hoofd Meldpunt ongebruikelijke transacties van de Directie Bestuurszaken van het ministerie van Justitie;

 • -

  drs. R. de Quant, medewerker bij de Directie Strafrechtelijke Handhaving van het ministerie van Justitie;

 • -

  drs. C. Rensen, coördinator monetaire aangelegenheden bij de Directie Binnenlands Geldwezen van het ministerie van Financiën;

 • -

  mr. H. A. C. Smid, Landelijk Officier van Justitie van het Landelijk Bureau Openbaar Ministerie;

 • -

  drs. D. V. van Straalen, financieel-economische beleidsadviseur bij de Directie Financiële en Economische Zaken van het ministerie van Justitie.

Artikel 4

De werkgroep is bevoegd deskundigen uit te nodigen om aan de beraadslagingen in de werkgroep deel te nemen.

Artikel 5

Dit besluit, dat zal worden geplaatst in de Staatscourant, treedt in werking de tweede dag na die van haar plaatsing in de Staatscourant en werkt terug tot 16 december 1996.

Den Haag, 7 april 1997

De

Minister

van Justitie,
De

Secretaris-Generaal

,
Namens de

Minister

,

H. C. J. L. Borghouts

Naar boven