Regeling inzake uitvoeringsvoorschriften krachtens de artikelen 33 en 35 van het BZA

[Regeling vervallen per 01-03-2007 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2007.]
Geldend van 23-03-2002 t/m 31-12-2006

Regeling inzake uitvoeringsvoorschriften krachtens de artikelen 33 en 35 van het BZA

De minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen, Mede namens de minister van landbouw, natuurbeheer en visserij,

Gelet op de artikelen 33, eerste en tweede lid, en 35 van het tijdelijk Besluit ziekte en arbeidsongeschiktheid onderwijs- en onderzoekpersoneel (BZA);

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-03-2007]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. Suppletieregeling:

  de suppletieregeling na ontslag, bedoeld in hoofdstuk 3 van het BZA;

 • b. suppletie:

  de suppletie, bedoeld in artikel 25 van het BZA;

 • c. betrokkene:

  de betrokkene, bedoeld in artikel 1, onder c, van het BZA;

 • d. Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen:

  het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, genoemd in hoofdstuk 5 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen.

Artikel 2

[Vervallen per 01-03-2007]

 • 1 De artikelen 1 tot en met 6 van het Uitkeringsreglement WW 1997 gelden voor zoveel mogelijk als uitvoeringsvoorschriften ten behoeve van een doelmatige controle van betrokkenen en als uitvoeringsvoorschriften met betrekking tot het genieten van vakantie tijdens de duur van de suppletie. Zulks met dien verstande dat voor de hierna te noemen begrippen uit het Uitkeringsreglement WW 1997 moet worden gelezen:

  • a. Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen: het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, genoemd in hoofdstuk 5 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;

  • b. werknemer: betrokkene;

  • c. werkgever: het bevoegd gezag dat bevoegd is betrokkene ontslag te verlenen;

  • d. uitkering: suppletie.

 • 2 Met betrekking tot het genieten van vakantie tijdens de duur van de suppletie gelden tevens als uitvoeringsvoorschriften de Regels betreffende het begrip vakantie en de perioden van vakantie met behoud van recht op uitkering, vastgesteld bij besluit van de Sociale Verzekeringsraad d.d. 23 januari 1992 (Stcrt. 1992, 19), met dien verstande dat voor uitkering dient te worden gelezen: suppletie.

 • 3 Wijzigingen in het in het eerste lid genoemde Uitkeringsreglement WW 1997, onderscheidenlijk de in het tweede lid bedoelde Regels, gelden, voor zover deze als uitvoeringsvoorschriften van de Suppletieregeling zijn aangeduid, als wijzigingen van deze Uitvoeringsvoorschriften.

Artikel 3

[Vervallen per 01-03-2007]

Betrokkene is verplicht om, met inachtneming van de nadere aanwijzingen van de Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, het ontstaan van ziekte, als gevolg waarvan hij verhinderd is arbeid te verrichten, aan de Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen te melden, als ook zijn herstel daarvan.

Artikel 4

[Vervallen per 01-03-2007]

Het recht op suppletie van de betrokkene die gaat deelnemen aan een voor hem naar het oordeel van de Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen noodzakelijke opleiding of scholing, blijft bestaan totdat die opleiding of scholing is beëindigd, indien:

 • a. de opleiding of scholing arbeidsmarktgericht is, deel uitmaakt van het reïntegratieplan dat door de Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen in samenspraak met betrokkene is vastgesteld en naar aard en omvang niet meer omvat dan in het reïntegratieplan is vastgesteld; of

 • b. de opleiding of scholing arbeidsmarktgericht is en, ingeval er geen reïntegratieplan is, zoals bedoeld in onderdeel a, de Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen daarvoor toestemming geeft.

Artikel 5

[Vervallen per 01-03-2007]

In afwijking van artikel 4 blijft het recht op suppletie van de betrokkene, die gaat deelnemen aan een voor hem naar het oordeel van de Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen noodzakelijke opleiding of scholing, na afloop van de ingevolge de artikelen 21, 25 en 26, onderscheidenlijk artikel 36 van het BZA vastgestelde reguliere duur van de suppletie niet bestaan totdat die opleiding of scholing is beeindigd, indien:

 • a. tijdens de opleiding of scholing ter zake van die opleiding of scholing recht bestaat op een voorziening in de derving van de inkomsten;

 • b. de opleiding of scholing de strekking heeft om na afloop daarvan werkzaamheden bij één bepaalde onderneming of bevoegd gezag te gaan verrichten;

 • c. de opleiding of scholing langer duurt dan een jaar;

 • d. tijdens de opleiding of scholing sprake is van het verrichten van productieve werkzaamheden.

Artikel 6

[Vervallen per 01-03-2007]

De betrokkene kan de in artikel 34 van het BZA bedoelde onbeloonde activiteiten verrichten met behoud van suppletie, indien naar het oordeel van de Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen:

 • a. de betreffende activiteiten van de betrokkene geen bedrijfsmatig karakter hebben;

 • b. de betreffende activiteiten van de betrokkene in de gegeven situatie doorgaans niet door een betaalde kracht zullen of kunnen worden verricht; en

 • c. de instelling of het bevoegd gezag die de niet-betaalde werkzaamheden organiseert, geen subsidie kan verkrijgen voor wat betreft de loonkosten.

Artikel 7

[Vervallen per 01-03-2007]

Deze regeling zal in Uitleg OCenW-Regelingen worden geplaatst. Van de plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 8

[Vervallen per 01-03-2007]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na de datum van uitgifte van Uitleg OCenW-Regelingen, waarin deze regeling bekend is gemaakt, en werkt terug tot en met 1 januari 1996.

Artikel 9

[Vervallen per 01-03-2007]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling inzake uitvoeringsvoorschriften krachtens de artikelen 33 en 35 van het BZA.

De

minister

van onderwijs, cultuur en wetenschappen

dr. ir. J.M.M. Ritzen

Terug naar begin van de pagina