Vaststelling selectielijst voor neerslag handelingen Rijksdienst Wegverkeer

Geldend van 13-04-1997 t/m heden

Vaststelling selectielijst voor neerslag handelingen Rijksdienst Wegverkeer

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

De Raad voor Cultuur gehoord;

Besluiten:

Artikel 1

Vast te stellen de selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de Rijksdienst Wegverkeer (RDW)(vanaf 1951), overeenkomstig de bij dit Besluit gevoegde bijlage.

Artikel 2

Dit Besluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant en treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het is gepubliceerd.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,
namens deze,
De

Algemene Rijksarchivaris

,

F.C.J. Ketelaar

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,
namens deze,
de

Directeur Facilitaire Zaken

,

L. van der Horst

Terug naar begin van de pagina