Warenwetregeling Vrijstelling producten voor bijzondere voeding

[Regeling vervallen per 20-07-2016.]
Geraadpleegd op 04-10-2023.
Geldend van 06-04-1997 t/m 19-07-2016

Warenwetregeling Vrijstelling producten voor bijzondere voeding

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Handelende in overeenstemming met de Ministers van Economische Zaken en van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

Gelet op richtlijn nr. 96/84/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 december 1996 (PbEG 1997, L 48) tot wijziging van Richtlijn 89/398/EEG betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgeving van de Lid-Staten inzake voor bijzondere voeding bestemde levensmiddelen, alsmede op artikel 16, eerste lid, van de Warenwet;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 20-07-2016]

In deze regeling wordt verstaan onder:

  • a. product voor bijzondere voeding: eet- of drinkwaar die in de handel gebracht wordt voorzien van een vermelding, aangevende de geschiktheid voor een bijzonder voedingsdoel;

  • b. richtlijn 89/398/EEG: richtlijn nr. 89/398/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 3 mei 1989 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de Lid-Staten inzake voor bijzondere voeding bestemde levensmiddelen (PbEG

    L 186).

Artikel 2

[Regeling vervallen per 20-07-2016]

Vrijstelling wordt verleend van de krachtens artikel 10, eerste lid, van het Warenwetbesluit Produkten voor bijzondere voeding vastgestelde ministeriële regelingen, inzake de samenstelling van de desbetreffende waar, voor zover het een product voor bijzondere voeding betreft waarvoor de Commissie van de Europese Gemeenschappen toestemming tot tijdelijke verhandeling heeft verleend op de voet van artikel 4, 1bis, van richtlijn 89/398/EEG, met inachtneming van de ter zake gestelde etiketteringsvoorschriften.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 20-07-2016]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 20-07-2016]

Deze regeling wordt aangehaald als: Warenwetregeling Vrijstelling producten voor bijzondere voeding.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Erica Terpstra

Naar boven