Regeling landbouwtelling fruit 1997

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geraadpleegd op 29-02-2024.
Geldend van 03-04-1997 t/m 23-01-2004

Regeling landbouwtelling fruit 1997

De Minister van Landbouw, Natuur-beheer en Visserij,

Gelet op richtlijn nr. 76/625/EEG van de Raad van de Europese Gemeen-schappen van 20 juli 1976 betreffende de door de Lid-Staten te houden statistische enquêtes, ten einde het produktiepotentieel van bepaalde soorten fruitbomen vast te stellen (PbEG L 218), zoals deze laatstelijk is gewijzigd bij verordening (EEG) nr. 1057/91 van de Commissie van de Europese Gemeen-schappen van 26 april 1991 (PbEG L 107);

Mede gelet op de artikelen 24 en 25 van de Landbouwwet;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. Minister:

Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

b. CBS:

Centraal Bureau voor de Statistiek;

c. beschrijvingsbiljet:

het als bijlage opgenomen modelformulier voor de periodieke inventarisatie in de fruitsector;

d. opgaveplichtige:

opgaveplichtige als bedoeld in artikel 1 van de Regeling landbouwtelling 1996, die in 1996 kleinfruit teelde en/of beschikte over een oppervlakte van minimaal 15 are pit- en/of steenvruchten.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

In het tijdvak dat loopt van 1 april 1997 tot en met 27 juni 1997 wordt een landbouwtelling gehouden als bedoeld in de artikelen 24 en 25 van de Landbouwwet (Stb. 1957, 342).

Artikel 3

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

  • 1 Ten behoeve van de telling, bedoeld in artikel 2, wordt een beschrijvingsbiljet uitgereikt of verzonden door het CBS vanwege de minister.

  • 2 De opgaveplichtige verstrekt de op het beschrijvingsbiljet gevraagde gegevens naar de toestand op 1 april 1997, tenzij op het biljet of door het CBS anders is aangegeven, en neemt daarbij de overige op het biljet of door het CBS gestelde aanwijzingen in acht.

  • 3 De opgaveplichtige ondertekent het beschrijvingsbiljet en doet dat voor 28 juni 1997 aan het CBS toekomen.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

  • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

  • 2 De regeling wordt aangehaald als: 'Regeling landbouwtelling fruit 1997'.

Deze regeling zal met de toelichting en de bijlage in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 28 maart 1997

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

J. J. van Aartsen

Naar boven