Regeling landbouwtelling 1997

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geraadpleegd op 24-07-2024.
Geldend van 29-03-1997 t/m 23-01-2004

Regeling landbouwtelling 1997

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 571/88 van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 29 februari 1988 houdende organisatie van communautaire enquêtes inzake de structuur van de landbouwbedrijven in het tijdvak van 1988 tot en met 1997 (PbEG L 56), laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2467/96 van de Raad van de Europese Unie van 17 december 1996 (PbEG L 335);

Mede gelet op de artikelen 24 en 25 van de Landbouwwet;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. Minister:

Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

b. LASER:

de Dienst Landelijke service bij regelingen van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

c. beschrijvingsbiljet:

het als bijlage I opgenomen modelformulier voor de periodieke inventarisatie in de land- en tuinbouw;

d. opgaveplichtige:

degene die, anders dan in het kader van de teelt van griendhout, riet en biezen, in de landbouw zijn hoofdbestaan of een gedeelte van zijn bestaan vindt, voor zover aan hem een beschrijvingsbiljet, bedoeld in onderdeel c, dan wel anderszins een oproep voor de landbouwtelling is uitgereikt of toegezonden;

Artikel 2

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

In het tijdvak dat loopt van 1 april 1997 tot en met 27 juni 1997 wordt een landbouwtelling gehouden als bedoeld in de artikelen 24 en 25 van de Landbouwwet (Stb. 1957, 342).

Artikel 3

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

 • 1 Ten behoeve van de telling, bedoeld in artikel 2, wordt een beschrijvingsbiljet uitgereikt of verzonden door of vanwege de minister.

 • 2 De opgaveplichtige verstrekt de ten aanzien van de veestapel gevraagde gegevens naar de toestand op 1 april 1997.

 • 3 De opgaveplichtige verstrekt de ten aanzien van de oppervlakten gevraagde gegevens naar de toestand op 1 april 1997. Indien een oppervlakte op 1 april 1997 nog niet is beteeld, dan moet de eerstvolgende geplande teelt worden opgegeven.

 • 4 Onverminderd het bepaalde in het tweede lid en het derde lid verstrekt de opgaveplichtige de op het beschrijvingsbiljet gevraagde gegevens naar de toestand op de datum van ondertekening, tenzij op het biljet of door LASER anders is aangegeven, en neemt daarbij de overige op het biljet of door LASER gestelde aanwijzingen in acht.

 • 5 De opgaveplichtige ondertekent het beschrijvingsbiljet en doet dat binnen 14 dagen na dagtekening van de aanbieding aan LASER toekomen.

 • 6 Indien het beschrijvingsbiljet aangetekend aan de opgaveplichtige is toegezonden, doet deze dat binnen vijf dagen ingevuld en ondertekend aan LASER toekomen.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

 • 1 Voor de bepaling van de bedrijfsomvang geldt dat één Nederlandse grootte-eenheid gelijk is aan 1400 ecu bruto standaardsaldo.

 • 2 De bruto standaardsaldi respectievelijk de standaardbedrijfseenheden worden vastgesteld als vermeld in bijlage II respectievelijk bijlage III.

 • 3 Bruto standaardsaldi worden overeenkomstig bijlage II omgerekend in Nederlandse grootte-eenheden.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

 • 2 De regeling wordt aangehaald als: ’Regeling landbouwtelling 1997’.

  Deze regeling met de bijlagen I, II en III zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 25 maart 1997

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

J.J. van Aartsen

Bijlage II. Normen bruto standaardsaldi (bss) ten behoeve van de landbouwtelling 1997

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

Bijlage 36080.png
Bijlage 36081.png
Bijlage 36082.png
Bijlage 36083.png
Bijlage 36084.png

Bijlage III. Normen standaard bedrijfseenheden (sbe) ten behoeve van de landbouwtelling 1997

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

Bijlage 36085.png
Bijlage 36086.png
Bijlage 36087.png
Bijlage 36088.png
Naar boven