Regeling vaststelling mestboekhouding producenten 1997

[Regeling vervallen per 24-01-2004.]
Geraadpleegd op 06-12-2023.
Geldend van 06-04-1997 t/m 23-01-2004

Regeling vaststelling mestboekhouding producenten 1997

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Gelet op de artikelen 1, eerste lid, 3, eerste en tweede lid, en 4, tweede en vierde lid, van het Besluit mestbank en mestboekhouding (Meststoffenwet) en artikel 3 van de Regeling gegevensverstrekking Wet verplaatsing mestproduktie;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

  • 1 De mestboekhouding voor het jaar 1997 voor producenten van dierlijke meststoffen van wie het bedrijf een referentiehoeveelheid heeft van meer dan 125 kilogram fosfaat per hectare per jaar en voor producenten van dierlijke meststoffen die boekhoudplichtig zijn op grond van de Regeling vaststelling mestboekhoudplicht (algemeen) of op grond van de Regeling vaststelling mestboekhoudplicht bijzondere gebieden en producenten, wordt opgemaakt door gebruik te maken van de formulieren, zoals opgenomen in de bijlagen I, II, III en IV bij deze regeling.

  • 2 Op het formulier, zoals opgenomen in bijlage I bij deze regeling, wordt het aantal getelde dieren steeds binnen veertien dagen na de teldatum ingevuld.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

Producenten die hun mestboekhouding voeren volgens het in artikel 1, eerste lid, van de Regeling vaststelling mestboekhouding producenten 1993 bedoelde model VI, behoeven de in het formulier, zoals opgenomen in bijlage I, opgenomen telling rundvee en varkens, voor zover betrekking hebbende op de diercategorieën die in de boekhouding overeenkomstig het in artikel 1, eerste lid, van de Regeling vaststelling mestboekhouding 1993 bedoelde model VI zijn opgenomen, niet bij te houden.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

De bijlagen bij deze regeling liggen ter inzage in de bibliotheek van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 24-01-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling mestboekhouding producenten 1997.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst met uitzondering van de bijlagen, die ter inzage worden gelegd.

’s-Gravenhage, 21 maart 1997

De

Minister

van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

J.J. van Aartsen

Naar boven