Wijzigingsbesluit Rechtspositiebesluit burgemeesters 1994

Geldend van 09-04-1997 t/m heden

Besluit van 17 maart 1997 tot wijziging van het Rechtspositiebesluit burgemeesters 1994

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken van 26 november 1996, Directoraat-generaal Openbaar Bestuur, afdeling bestuur en wetgeving, nr. BW96/U2167;

Gelet op de artikelen 66 en 73 van de Gemeentewet;

De Raad van State gehoord (advies van 17 februari 1997, No.WO4.96.0581);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Binnenlandse Zaken van 11 maart 1997, Directoraat-generaal Openbaar Bestuur, afdeling bestuur en wetgeving, nr. BW97/301;

Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL II

  • 1 Bij de inwerkingtreding van dit besluit wordt de bezoldiging van de burgemeester vastgesteld op het bedrag dat gelijk is aan de bezoldiging die voor hem zou hebben gegolden indien de vervanging van de bijlagen, bedoeld in artikel I, onderdeel J, niet zou hebben plaatsgevonden en indien dat niet mogelijk is, op het naasthogere bedrag van de bezoldiging die voor hem zou hebben gegolden.

  • 2 Aan de burgemeester van wie de bezoldiging is vastgesteld op een gelijk bedrag als bedoeld in het eerste lid, wordt een eenmalige uitkering toegekend van f 250,-.

ARTIKEL III

De burgemeester die op de datum van inwerkingtreding van dit besluit recht heeft op wachtgeld op grond van het Rechtspositiebesluit burgemeesters 1994, behoudt dit recht met toepassing van de bepalingen van het Rechtspositiebesluit burgemeesters 1994 zoals deze luiden voor inwerkingtreding van dit besluit.

ARTIKEL V

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 1997. Indien het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 december 1996, treedt het in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst, en werkt het met uitzondering van artikel I, onderdeel I, voor zover het betreft artikel 46, tweede lid, van het Rechtspositiebesluit burgemeesters 1994, terug tot en met 1 januari 1997.

's-Gravenhage, 17 maart 1997

Beatrix

De Minister van Binnenlandse Zaken,

H. F. Dijkstal

Uitgegeven de achtste april 1997

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Terug naar begin van de pagina