Mexicaanse procedure tot uitvoering belastingverdrag Nederland-Mexico

Geraadpleegd op 19-06-2024.
Geldend van 23-03-1997 t/m heden

Mexicaanse procedure tot uitvoering belastingverdrag Nederland-Mexico

De Staatssecretaris van Financiën

Besluit:

Artikel 1. Aanspraken van inwoners van Nederland

Aan het op 27 september 1993 tussen Nederland en Mexico gesloten Verdrag tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen (Trb. 1993, nr. 160), kunnen inwoners van Nederland onder meer de volgende aanspraken ontlenen, geregeld in de hieronder tussen haakjes vermelde artikelen van het Verdrag en onderdelen van het Protocol:

 • a. vermindering tot 15 percent van de Mexicaanse belasting op dividenden, betaald door een lichaam dat inwoner van Mexico is aan een inwoner van Nederland die de uiteindelijk gerechtigde daarvan is (artikel 10, tweede lid, onderdeel b);

 • b. vermindering tot 5 percent van de Mexicaanse belasting op dividenden betaald door een lichaam dat inwoner van Mexico is aan een lichaam dat inwoner van Nederland is, indien dat lichaam de uiteindelijk gerechtigde tot de dividenden is en het middellijk of onmiddellijk ten minste 10 percent beheerst van het kapitaal van het Mexicaanse lichaam dat de dividenden betaalt (artikel 10, tweede lid, onderdeel a);

 • c. algehele vrijstelling van de Mexicaanse belasting op dividenden betaald door een lichaam dat inwoner van Mexico is aan een lichaam dat inwoner van Nederland is, indien dat lichaam de uiteindelijk gerechtigde tot de dividenden is en het middellijk of onmiddellijk ten minste 10 percent beheerst van het kapitaal van het Mexicaanse lichaam dat de dividenden betaalt en zolang dat lichaam op grond van de Wet op de vennootschapsbelasting en toekomstige wijzigingen daarop ter zake van die dividenden niet aan de Nederlandse vennootschapsbelasting wordt onderworpen (onderdeel VII van het Protocol);

 • d. algehele vrijstelling van Mexicaanse belasting op interest, afkomstig uit Mexico en voor zover deze interest wordt betaald:

  • 1. ter zake van een obligatie, schuldbewijs of soortgelijke verplichting van de Regering van Mexico, de Centrale Bank van Mexico, een staatkundig onderdeel of plaatselijk publiekrechtelijk lichaam daarvan (artikel 11, derde lid, onderdeel a);

  • 2. ter zake van een obligatie, schuldbewijs of soortgelijke verplichting aan de Regering van Nederland, de Centrale Bank van Nederland (Nederlandsche Bank NV), een staatkundig onderdeel of publiekrechtelijk lichaam daarvan (artikel 11, derde lid, onderdeel b);

  • 3. ter zake van leningen op preferentiële voorwaarden, bedoeld ter bevordering van de ontwikkeling en export, met een looptijd van drie jaren of meer, en gegarandeerd of verzekerd door de Regering van Nederland, de Centrale Bank van Nederland (Nederlandsche Bank NV) of enig agentschap dat of enige instantie (waaronder begrepen een financiële instelling) die eigendom is van de Nederlandse Regering (artikel 11, derde lid, onderdeel c).

   De bepalingen van dit punt zijn van toepassing op de Nederlandse Financieringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden NV en de Nederlandse Investeringsbank voor Ontwikkelingslanden NV. De bevoegde autoriteiten kunnen in onderling overleg andere agentschappen of instanties aanwijzen, waarop de bepalingen van dit punt in elk geval van toepassing zijn (onderdeel IX, vierde lid, van het Protocol);

  • 4. aan een erkend pensioenfonds in Nederland (artikel 11, derde lid, onderdeel d).

   Een pensioenfonds dat als zodanig erkend is in Nederland en waarvan het inkomen in het algemeen is vrijgesteld van belasting in Nederland zal als inwoner van Nederland worden beschouwd. Als zulk een pensioenfonds zal worden beschouwd elk pensioenfonds dat in Nederland erkend is en volgens de Nederlandse wettelijke bepalingen onder toezicht staat (onderdeel I van het Protocol);

 • e. vermindering tot 10% van de Mexicaanse belasting op interest afkomstig uit Mexico en betaald aan een inwoner van Nederland die de uiteindelijk gerechtigde daarvan is ter zake van:

  • 1. elke lening van welke soort dan ook die verstrekt is door een bank of enige andere financiële instelling, met inbegrip van investeringsbanken en spaarbanken, en verzekeringsmaatschappijen (onderdeel IX, eerste lid, letter A, sub i, van het Protocol);

  • 2. obligaties en waardepapieren die in wezenlijke mate en regelmatig worden verhandeld aan een erkende effectenbeurs (onderdeel IX, eerste lid, letter A, sub ii, van het Protocol);

 • f. vermindering tot 5 percent van de Mexicaanse belasting op interest afkomstig uit Mexico en betaald na 13 oktober 1999 aan een inwoner van Nederland die de uiteindelijk gerechtigde daarvan is ter zake van:

  • 1. elke lening van welke soort dan ook die verstrekt is door een bank, met inbegrip van investeringsbanken en spaarbanken en verzekeringsmaatschappijen (onderdeel IX, eerste lid, letter B, onderdeel a, sub i, van het Protocol);

  • 2. obligaties en waardepapieren die in wezenlijke mate en regelmatig worden verhandeld aan een erkende effectenbeurs (onderdeel IX, eerste lid, letter B, onderdeel a, sub ii, van het Protocol).

   In afwijking van het vorenstaande bedraagt het percentage echter 10 percent indien de uiteindelijk gerechtigde niet een persoon is als beschreven in dit onderdeel in geval van rente:

   • 1. betaald door een bank, met inbegrip van investeringsbanken en spaarbanken (onderdeel IX, eerste lid, letter B, onderdeel b, sub i, van het Protocol);

   • 2. betaald door de koper van machines en uitrusting aan een uiteindelijk gerechtigde die de verkoper van die machines of uitrusting is in samenhang met een verkoop op krediet (onderdeel IX, eerste lid, letter B, onderdeel b, sub ii, van het Protocol).

  De bepalingen van dit onderdeel zijn slechts van toepassing zolang Nederland op grond van zijn nationale wetgeving geen bronbelasting heft op interest betaald aan een inwoner van Mexico (onderdeel IX, eerste lid, laatste volzin, van het Protocol).

  Voor de toepassing van de onderdelen e, punt 2, en f, punt 2, betekent de uitdrukking ’erkende effectenbeurs’:

  • 1. in het geval van Nederland: effectenbeurzen die zijn erkend op grond van artikel 16 van de Wet Toezicht Effectenverkeer (onderdeel IX, tweede lid, onderdeel a, van het Protocol);

  • 2. in het geval van Mexico: effectenbeurzen die voldoen aan de voorwaarden van de Wet op de Effectenbeurs (Mercado de Valores) van 2 januari 1975 (onderdeel IX, tweede lid, onderdeel b, van het Protocol);

  • 3. elke andere effectenbeurs waarover de bevoegde autoriteiten van de beide Staten overeenstemming bereiken (onderdeel IX, tweede lid, onderdeel c, van het Protocol).

  Ingeval Mexico voornemens is de voordelen van de onderdelen e en f, te ontzeggen in verband met het vereiste van ’in wezenlijke mate en regelmatig worden verhandeld’, als genoemd in de onderdelen e, punt 2, en f, punt 2, zal zijn bevoegde autoriteit van te voren met de bevoegde autoriteit van Nederland overleggen, teneinde in onderlinge overeenstemming vast te stellen of de bepaling van de onderdelen e en f van toepassing is (onderdeel IX, derde lid, van het Protocol);

 • g. vermindering tot 15 percent van de Mexicaanse belasting op niet onder de onderdelen e en f vallende interest, afkomstig uit Mexico en betaald aan een inwoner van Nederland, die de uiteindelijk gerechtigde daarvan is (artikel 11, tweede lid);

 • h. vermindering tot 10 percent van de Mexicaanse belasting op royalties, afkomstig uit Mexico en betaald aan een inwoner van Nederland die de uiteindelijk gerechtigde daarvan is, zolang Nederland op grond van zijn nationale wetgeving geen bronbelasting van royalty’s heft (onderdeel XI, eerste lid, van het Protocol);

 • i. vermindering tot 15 percent van de Mexicaanse belasting op niet onder onderdeel h vallende royalty’s, afkomstig uit Mexico en betaald aan een inwoner van Nederland die de uiteindelijke gerechtigde daarvan is (artikel 12, tweede lid).

De uitdrukking ’royalty’s’, zoals gebezigd in de onderdelen h en i, betekent vergoedingen van welke aard ook voor het gebruik van, of voor het recht van gebruik van, een auteursrecht op een werk op het gebied van letterkunde, kunst of wetenschap waaronder begrepen bioscoopfilms, van een octrooi, een fabrieks- of handelsmerk, een tekening of model, een plan, een geheim recept of een geheime werkwijze, dan wel voor het gebruik van, of voor het recht van gebruik van, nijverheids- en handelsuitrusting of wetenschappelijke uitrusting, of voor inlichtingen omtrent ervaringen op het gebied van nijverheid, handel of wetenschap. De uitdrukking ’royalty’s’ omvat mede voordelen verkregen uit de vervreemding van al deze rechten of dit eigendom, welke afhankelijk zijn van de produktiviteit of het gebruik daarvan (artikel 12, derde lid).

Niettegenstaande de bepalingen van de onderdelen h en i, mag Mexico zijn activabelasting heffen van activa als genoemd in artikel 12, derde lid, die beschikbaar zijn gesteld door inwoners van Nederland aan in-woners van Mexico die aan die belasting onderworpen zijn. In dat geval verleent Mexico een aftrek van de activabelasting ter grootte van die activa tot een bedrag, dat gelijk is aan de inkomstenbelasting die geheven zou zijn van de royalty’s betaald voor het beschikbaar stellen van die activa bij toepassing van het belastingtarief in zijn nationale wetgeving als ware deze bepaling niet van toepassing. Ingeval na de vermindering met deze aftrek de activabelasting van de activa niettemin zou uitgaan boven het bedrag aan belasting dat in overeenstemming met de bepalingen van de onderdelen h en i mag worden geheven, zullen de bevoegde autoriteiten met elkaar overleggen om te trachten de aldus resulterende hogere belasting uit te sluiten (onderdeel XI, tweede lid, van het Protocol).

De in de onderdelen a, b, e, f, g, h en i vermelde verminderingen zijn te berekenen over het brutobedrag van de dividenden, interest en royalty’s.

De in de onderdelen a, b, e, f, g, h en i vermelde verminderingen zijn niet van toepassing indien de uiteindelijk gerechtigde tot de dividenden, de interest of de royalty’s in Mexico een bedrijf uitoefent door middel van een aldaar gevestigde vaste inrichting, of in Mexico zelfstandige arbeid verricht vanuit een aldaar gevestigd vast middelpunt, en het aandelenbezit uit hoofde waarvan de dividenden worden betaald, de vordering uit hoofde waarvan de interest wordt betaald, of het recht of de zaak uit hoofde waarvan de royalty’s worden betaald, tot het bedrijfsvermogen van die vaste inrichting of tot het beroepsvermogen van dat vaste middelpunt behoort (artikel 10, vijfde lid respectievelijk artikel 11, vijfde lid, en artikel 12, vierde lid).

Artikel 2. Mexicaanse regeling

Ter uitvoering van artikel 1 is van Mexicaanse zijde de volgende regeling getroffen:

 • 1. Mexicaanse procedure

  Volgens de Mexicaanse wetgeving zijn interest en royalty’s betaald aan niet inwoners van Mexico onderworpen aan een bronheffing (thans in het algemeen 35 percent). Dividenden daarentegen zijn ingevolge de Mexicaanse wetgeving niet aan een bronbelasting onderworpen.

 • 2. Wijze waarop met betrekking tot interest en royalty’s in Mexico vermindering of vrijstelling wordt verleend.

  Onder de werking van de door Mexico gesloten belastingverdragen, waar-onder dat met Nederland, zijn door Mexico geen speciale voorschriften tot uitvoering van die belastingverdragen vastgesteld.

  In de praktijk worden de in artikel 1 met betrekking tot interest en royalty’s vermelde vrijstellingen en verminderingen in Mexico in beginsel bij de bron verleend. Daartoe dient de in Nederland wonende genieter van de interest en royalty’s aan de Mexicaanse schuldenaar van die inkomsten (inhoudingsplichtige) over te leggen:

  • a. een gedateerde en ondertekende woonplaatsverklaring van de inspecteur van de eenheid van de Belastingdienst binnen wiens ambtsgebied hij woont of gevestigd is;

  • b. een verklaring dat hij de uiteindelijk gerechtigde tot de desbetreffende Mexicaanse inkomsten is.

   Op basis van deze verklaringen mag de inhoudingsplichtige de desbetreffende Mexicaanse inkomsten zonder inhouding van Mexicaanse belasting of onder inhouding van Mexicaanse belasting naar de in het Nederlands-Mexicaanse belastingverdrag neergelegde percentages uitbetalen.

 • 3. Verzoek om teruggaaf, indien te veel Mexicaanse belasting is ingehouden.

  In gevallen waarin in afwijking van het bepaalde in het tweede lid, van dit artikel, bij de uitbetaling van de interest en royalty’s ten onrechte of te veel Mexicaanse belasting is ingehouden, dient de in Nederland wonende genieter van die inkomsten aan het Hoofd van de Administration Especial de Recaudación bij wie de Mexicaanse schuldenaar van die inkomsten (inhoudingsplichtige) zijn belastingaangifte doet, over te leggen:

  • a. een kopie van het formulier 28, dat door de Mexicaanse inhoudingsplichtige is afgegeven en door hem volledig moet zijn ingevuld en ondertekend;

  • b. een gedateerde en ondertekende woonplaatsverklaring van de inspecteur van de eenheid van de Belastingdienst binnen wiens ambtsgebied hij woont of gevestigd is;

  • c. een verklaring dat hij de uiteindelijk gerechtigde tot de desbetreffende Mexicaanse inkomsten is.

 • 4. Termijn van indiening van verzoeken om teruggaaf van belasting

  Verzoeken om teruggaaf van belasting ingehouden op interest en royalty’s moeten worden ingediend binnen een tijdvak van drie jaren na afloop van het kalenderjaar waarin de belasting is geheven (onderdeel VIII van het Protocol).

 • 5. Woonplaatsverklaring

  Blijkens het bepaalde in de onderdelen 2 en 3 van dit artikel dient de in Nederland wonende genieter van de interest en royalty’s zowel bij het verkrijgen van gehele of gedeeltelijke vrijstelling van Mexicaanse belasting aan de bron als bij het verkrijgen van gehele of gedeetelijke teruggaaf van Mexicaanse belasting een woonplaats-verklaring over te leggen. Voor het verkrijgen van deze verklaring kan de desbetreffende inwoner van Nederland zich wenden tot de inspecteur van de eenheid van de Belastingdienst binnen wiens ambtsgebied hij woont of gevestigd is.

  Verklaard dient te worden dat belanghebbende inwoner van Nederland is/was in de zin van artikel 4, van het Verdrag tussen Nederland en Mexico ter voorkoming van dubbele belasting.

  In de Engelse taal zal de tekst van deze verklaring kunnen luiden als volgt:

  The undersigned, Inspector of the Tax Unit at

  ..................... certifies that

  ...................

  ...................

  (name and address of the applicant)

  on the payable date(s) of the interest/royalties is/was a resident of the Netherlands within the meaning of Article 4 of the Convention between the Netherlands and Mexico for the avoidance of double taxation.

  De gedateerde en ondertekende verklaring, welke geen legalisatie behoeft, zal voorzien zijn van het officiële stempel van de desbetreffende eenheid van de Belastingdienst. In voorkomend geval kan op verzoek van de Mexicaanse belastingautoriteiten van de betrokken inwoner van Nederland worden gevraagd een officiële vertaling van de woonplaatsverklaring over te leggen.

Artikel 3. Inwerkingtreding

 • 1 Deze regeling kan worden aangehaald als: Mexicaanse procedure tot uitvoering belastingverdrag Nederland-Mexico.

 • 2 Zij treedt in werking met ingang van de tweede dag na die van de dagtekening van de Staatscourant waarin zij is geplaatst.

 • 3 Zij vindt toepassing met betrekking tot interest en royalty’s, die betaald zijn of betaalbaar zijn gesteld op of na 1 januari 1995.

De

Staatssecretaris

van Financiën,

W.A. Vermeend

Naar boven