Warenwetregeling Energiebeperkte diëten

[Regeling vervallen per 20-07-2016.]
Geraadpleegd op 23-06-2024.
Geldend van 13-12-2014 t/m 19-07-2016

Warenwetregeling Energiebeperkte diëten

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op richtlijn nr. 96/8/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 26 februari 1996 inzake voedingsmiddelen die zijn bestemd om in energiebeperkte diëten te worden genuttigd voor gewichtsvermindering (PbEG L 55);

op artikel II, eerste lid, van de Wijzigingswet 1988 Warenwet jo. artikel 10bis van het Algemeen Besluit (Warenwet);

alsmede op artikel 10, eerste lid, van het Warenwetbesluit Produkten voor bijzondere voeding;

Besluit:

§ 1. Algemene bepalingen

[Regeling vervallen per 20-07-2016]

Artikel 1

[Regeling vervallen per 20-07-2016]

 • 1 Deze regeling heeft betrekking op speciaal samengestelde eet- of drinkwaren die zijn bestemd om in energiebeperkte diëten voor gewichtsvermindering te worden gebruikt en die, indien genuttigd volgens de aanwijzingen van de fabrikant, de volledige dagelijkse voeding geheel of gedeeltelijk vervangen.

 • 2 De in het eerste lid bedoelde eet- of drinkwaren worden onderverdeeld in twee categorieën:

  • a. eet- of drinkwaren die worden aangeboden als vervanging van de dagelijkse voeding;

  • b. eet- of drinkwaren die worden aangeboden als vervanging van één of meer maaltijden van de dagelijkse voeding.

§ 2. Samenstelling

[Regeling vervallen per 20-07-2016]

Artikel 2

[Regeling vervallen per 20-07-2016]

De samenstelling van de in deze regeling bedoelde eet- of drinkwaren voldoet aan bijlage I en bijlage II.

§ 3. Verpakking

[Regeling vervallen per 20-07-2016]

Artikel 3

[Regeling vervallen per 20-07-2016]

De bestanddelen van een eet- of drinkwaar als bedoeld in artikel 1, tweede lid, onder a, bevinden zich bij verkoop aan de consument in één voorverpakking.

§ 4. Aanduiding

[Regeling vervallen per 20-07-2016]

Artikel 4

[Regeling vervallen per 20-07-2016]

Voor de in deze regeling bedoelde eet- of drinkwaren worden uitsluitend de volgende aanduidingen gebezigd:

§ 5. Vermeldingen

[Regeling vervallen per 20-07-2016]

Artikel 5

[Regeling vervallen per 20-07-2016]

Bij de in deze regeling bedoelde eet- of drinkwaren wordt geen vermelding gebezigd inzake de snelheid of de mate van gewichtsverlies als gevolg van het nuttigen van deze eet- of drinkwaren.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 20-07-2016]

Onverminderd verordening (EU) 1169/2011 worden bij de verhandeling van de in deze regeling bedoelde eet- of drinkwaren de volgende vermeldingen gebezigd:

 • a. de in kJ en kcal uitgedrukte energie-inhoud en het in numerieke vorm uitgedrukte gehalte aan eiwitten, koolhydraten en vetten per aangegeven hoeveelheid van de voor consumptie gerede waar;

 • b. de in numerieke vorm uitgedrukte gemiddelde hoeveelheid van ieder mineraal en vitamine genoemd in bijlage I, punt 5, per aangegeven hoeveelheid van de voor consumptie gerede waar;

 • c. indien nodig, aanwijzingen voor de juiste bereiding en een verklaring dat het belangrijk is deze aanwijzingen op te volgen;

 • d. indien gebruik volgens de aanwijzingen van de fabrikant leidt tot inname van een dagelijkse hoeveelheid polyolen van meer dan 20 g, de vermelding dat de waar een laxerende werking kan hebben; en

 • e. een vermelding dat het belangrijk is dat de gebruiker dagelijks een voldoende hoeveelheid vocht binnenkrijgt.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 20-07-2016]

Bij eet- of drinkwaren als bedoeld in artikel 1, tweede lid, onder a, worden vermeldingen gebezigd:

 • a. dat de waar voor één dag voldoende hoeveelheden van alle essentiële nutriënten bevat; en

 • b. dat de waar zonder medisch advies niet langer dan drie weken mag worden gebruikt.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 20-07-2016]

Bij eet- of drinkwaren als bedoeld in artikel 1, tweede lid, onder b, wordt:

 • a. vermeld dat de maaltijdvervanger voorziet in 30% van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid vitamines en mineralen voor energiebeperkte diëten;

 • b. de vermelding gebezigd dat de waar uitsluitend voor het aangegeven gebruiksdoel kan worden gebruikt, indien de waar deel uitmaakt van een energiebeperkt dieet waarvan andere eet- of drinkwaren een noodzakelijk onderdeel vormen.

§ 6. Slotbepalingen

[Regeling vervallen per 20-07-2016]

Artikel 9

[Regeling vervallen per 20-07-2016]

[Red: Wijzigt de Toestemmingsregeling Produkten voor gewichtsbeheersing (Warenwet).]

Artikel 10

[Regeling vervallen per 20-07-2016]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, met dien verstande dat de in deze regeling bedoelde eet- of drinkwaren, voor zover zij voldoen aan de Toestemmingsregeling Produkten voor gewichtsbeheersing (Warenwet), nog verhandeld mogen worden tot 31 maart 1999.

Artikel 11

[Regeling vervallen per 20-07-2016]

Deze regeling wordt aangehaald als: Warenwetregeling Energiebeperkte diëten.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Erica Terpstra

Bijlage I

[Regeling vervallen per 20-07-2016]

Deze bijlage behoort bij artikel 2

Essentiële samenstelling van eet- of drinkwaren voor energiebeperkte diëten

1. Energie

[Regeling vervallen per 20-07-2016]

 • 1.1 De energie-inhoud van een eetwaar die wordt aangeboden als vervanging van de volledige dagelijkse voeding, bedraagt ten minste 3360 kJ (800 kcal) en ten hoogste 5040 kJ (1200 kcal) per volledig dagrantsoen.

 • 1.2 De energie-inhoud van een eetwaar die wordt aangeboden als vervanging van één of meer maaltijden van de dagelijkse voeding, bedraagt ten minste 840 kJ (200 kcal) en ten hoogste 1680 kJ (400 kcal) per maaltijd.

2. Eiwitten

[Regeling vervallen per 20-07-2016]

 • 2.1 De aan eiwit ontleende energie bedraagt ten minste 25% en ten hoogste 50% van de totale energie-inhoud van de waar, met dien verstande dat de hoeveelheid eiwit in eet- of drinkwaren die worden aangeboden als vervanging van de volledige dagelijkse voeding niet groter is dan 125 g.

 • 2.2 In punt 2.1 wordt een eiwit bedoeld waarvan de chemische index gelijk is aan die van het referentie-eiwit van de FAO/WHO (1985), bedoeld in bijlage II. Indien de chemische index lager is dan 100% van het referentie-eiwit, worden de minimum-eiwitgehaltes dienovereenkomstig verhoogd. De chemische index van het eiwit bedraagt in ieder geval ten minste 80% van die van het referentie-eiwit.

 • 2.3 Onder chemische index wordt verstaan de laagste van de verhoudingen tussen de hoeveelheid van ieder essentieel aminozuur die het proefeiwit bevat, en de hoeveelheid van ieder daarmee corresponderend aminozuur in het referentie-eiwit.

 • 2.4 Aminozuren worden uitsluitend toegevoegd indien daarmee de voedingswaarde van het eiwit wordt verhoogd, en uitsluitend in de voor dat doel benodigde verhoudingen.

3. Vetten

[Regeling vervallen per 20-07-2016]

 • 3.1 De aan vet ontleende energie bedraagt ten hoogste 30% van de totale energie-inhoud van de eetwaar.

 • 3.2 Bij eet- of drinkwaren die worden aangeboden als vervanging van de volledige dagelijkse voeding, bedraagt de hoeveelheid linolzuur in de vorm van glyceriden ten minste 4,5 g.

 • 3.3 Bij eet- of drinkwaren die worden aangeboden als vervanging van één of meer maaltijden van de dagelijkse voeding, bedraagt de hoeveelheid linolzuur in de vorm van glyceriden ten minste 1 g.

4. Voedingsvezel

[Regeling vervallen per 20-07-2016]

Het voedingsvezelgehalte van eet- of drinkwaren die worden aangeboden als vervanging van de volledige dagelijkse voeding, bedraagt ten minste 10 g en ten hoogste 30 g per dagrantsoen.

5. Vitamines en mineralen

[Regeling vervallen per 20-07-2016]

 • 5.1 De eet- of drinkwaren die worden aangeboden als vervanging van de volledige dagelijkse voeding, leveren voor alle dagelijkse maaltijden te zamen ten minste 100% van de hoeveelheden vitamines en mineralen, aangegeven in de tabel, opgenomen in punt 5.2

 • 5.2 De eet- of drinkwaren die worden aangeboden als vervanging van één of meer maaltijden van de dagelijkse voeding, bevatten ten minste 30% van de in onderstaande tabel aangegeven hoeveelheden vitamines en mineralen per maaltijd. Deze eet- of drinkwaren bevatten echter ten minste 500 mg kalium per maaltijd.

Tabel

   

Vitamine A

(µg RE)

700

Vitamine D

(µg)

5

Vitamine E

(mg TE)

10

Vitamine C

(mg)

45

Thiamine

(mg)

1,1

Riboflavine

(mg)

1,6

Niacine

(mg NE)

18

Vitamine B6

(mg)

1,5

Foliumzuur (mg)

(µg)

200

Vitamine B12 (mg)

(µg)

1,4

Biotine (mg)

(µg)

15

Pantotheenzuur

(mg)

3

Calcium (mg)

(mg)

700

Fosfor (mg)

(mg)

550

Kalium (mg)

(mg)

3100

IJzer (mg)

(mg)

16

Zink (mg)

(mg)

9,5

Koper (mg)

(mg)

1,1

Jodium (mg)

(µg)

130

Seleen (mg)

(µg)

55

Natrium (mg)

(mg)

575

Magnesium (mg)

(mg)

150

Mangaan (mg)

(mg)

1

Bijlage II

[Regeling vervallen per 20-07-2016]

Deze bijlage behoort bij artikel 2

Vereiste aminozuursamenstelling 1

 
 

g/100 g eiwit

Cystine + methionine

1,7

Histidine

1,6

Isoleucine

1,3

Leucine

1,9

Lysine

1,6

Fenylalanine + tyrosine

1,9

Threonine

0,9

Tryptofaan

0,5

Valine

1,3

 1. Wereldgezondheidsorganisatie. Voorschriften inzake energie-inhoud en eiwit. Rapport van een gemeenschappelijke FAO/WHO/UNU-vergadering. Genève: Wereldgezondheidsorganisatie, 1985 (WHO Technical Report Series; 724). ^ [1]
Naar boven