Warenwetregeling Invoer eiproducten uit derde landen

[Regeling vervallen per 01-07-2018.]
Geldend van 15-03-1997 t/m 30-06-2018

Warenwetregeling invoer eiproducten uit derde landen

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Landbouw, Natuur-beheer en Visserij;

Gelet op beschikking nr. 97/38/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 18 december 1996 tot vaststelling van specifieke gezondheidsvoorschriften voor de invoer van voor menselijke consumptie bestemde eiprodukten (PbEG 1997, L 14), alsmede op artikel 4, onder b, van het Warenwetbesluit Invoer levensmiddelen uit derde landen;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-07-2018]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. eiproducten:

hetgeen daaronder verstaan wordt in het Warenwetbesluit Eiprodukten;

b. beschikking 97/38/EG:

beschikking nr. 97/38/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 18 december 1996 tot vaststelling van specifieke gezondheidsvoorschriften voor de invoer van voor menselijke consumptie bestemde eiprodukten (PbEG 1997, L 14).

Artikel 2

[Vervallen per 01-07-2018]

Eiproducten, van oorsprong of van herkomst uit een derde land, worden binnen Nederlands grondgebied gebracht met inachtneming van beschikking 97/38/EG.

Artikel 3

[Vervallen per 01-07-2018]

  • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

  • 2 Een wijziging van beschikking 97/38/EG gaat voor de toepassing van artikel 2 gelden met ingang van de dag waarop aan de betrokken wijzigingsbeschikking uitvoering moet zijn gegeven.

Artikel 4

[Vervallen per 01-07-2018]

Deze regeling wordt aangehaald als: Warenwetregeling Invoer eiproducten uit derde landen.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Erica Terpstra

Terug naar begin van de pagina