Wijzigingsbesluit Wet tarieven in burgerlijke zaken, enz. (aanpassing bedragen)

[Regeling vervallen per 01-01-2013.]
Geldend van 14-03-1997 t/m 31-12-2012

Besluit van 28 februari 1997 tot wijziging van de Wet tarieven in burgerlijke zaken en van enige andere wetten

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 10 januari 1997, Directie Rechtspleging, nr 596462/896;

Gelet op artikel 1, tweede lid, van de Wet tarieven in burgerlijke zaken, artikel 8:41, vijfde lid, van de Algemene wet bestuursrecht, artikel 40, zesde lid, van de Wet op de Raad van State, artikel 22, zesde lid, van de Beroepswet, artikel 5, achtste lid, van de Wet administratieve rechtspraak belastingzaken en artikel 119a van de Wet op de studiefinanciering;

De Raad van State gehoord (advies van 13 februari 1997, nr. WO3 970050);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Justitie van 21 februari 1997, Directie Rechtspleging, nr. 610765/897;

Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL VII

[Vervallen per 01-01-2013]

Ten aanzien van rechten die verschuldigd zijn geworden voor de datum van inwerkingtreding van dit besluit blijft het recht zoals het voor die datum gold, van toepassing.

ARTIKEL VIII

[Vervallen per 01-01-2013]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 28 februari 1997

Beatrix

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Uitgegeven de dertiende maart 1997

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Terug naar begin van de pagina