Regeling vergoeding studie- en beroepskeuzebegeleiding VO 1997 en 1998

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geldend van 01-08-1997 t/m 30-12-2004

Regeling vergoeding studie- en beroepskeuzebegeleiding VO 1997 en 1998

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

Gelet op artikel 75c van de Wet op het voortgezet onderwijs;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 31-12-2004]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • school of scholengemeenschap: school of scholengemeenschap als bedoeld in de Wet op het voortgezet onderwijs;

 • studie- en beroepskeuzebegeleiding: het geheel van activiteiten dat het bevoegd gezag van een school of scholengemeenschap verricht ten behoeve van de begeleiding van leerlingen bij hun oriëntatie op vervolgonderwijs, op de uitoefening van een beroep of op het volgen van een loopbaan;

 • regionaal dienstencentrum: een door de minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen met het oog op het verzorgen van studie- en beroepskeuzevoorlichting gesubsidieerde instelling die deze doelstelling in haar statuten heeft opgenomen.

Artikel 2. Vergoeding en betaling studie- en beroepskeuzebegeleiding voorgezet onderwijs

[Vervallen per 31-12-2004]

 • 1 Het bevoegd gezag van een school of scholengemeenschap heeft voor de in het tweede lid aangegeven periodes aanspraak op een vergoeding voor studie- en beroepskeuzebegeleiding.

 • 2 Deze vergoeding is:

  • a. voor de periode van 1 augustus 1997 tot met 31 december 1997: f 8,40 L,

  • b. voor het kalenderjaar 1998: ƒ 20,20 L.

 • 3 In het tweede lid is L het aantal leerlingen van de school of scholengemeenschap wat betreft:

  • a. onderdeel a: op 1 oktober 1996,

  • b. onderdeel b: op 1 oktober 1997.

 • 4 De minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen betaalt de vergoedingen, bedoeld in het tweede lid, wat betreft:

  • a. onderdeel a: in augustus 1997,

  • b. onderdeel b: in maart 1998.

Artikel 3. Bestedingsverplichtingen

[Vervallen per 31-12-2004]

 • 1 Het bevoegd gezag van een school of scholengemeenschap dient van de vergoedingen, bedoeld in artikel 2, tweede lid, ten minste bij een regionaal dienstencentrum te besteden:

  • a. in de periode van 1 augustus 1997 tot met 31 december 1997: 75%,

  • b. in het kalenderjaar 1998: 50%.

 • 2 Gelden die niet volgens het eerste lid worden besteed, dient het bevoegd gezag na het einde van de desbetreffende periode onverwijld in 's Rijks kas terug te storten.

Artikel 4. Bekendmaking

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling zal met de toelichting in Uitleg OenCW-Regelingen worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 5. Inwerkingtreding

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 1997.

Artikel 6. Citeertitel

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vergoeding studie- en beroepskeuzebegeleiding VO 1997 en 1998.

De

staatssecretaris

van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

T. Netelenbos

Terug naar begin van de pagina