Regeling indeling van het bedrijfs- en beroepsleven in sectoren

[Regeling vervallen per 01-01-2006.]
Geraadpleegd op 23-06-2024.
Geldend van 29-10-2004 t/m 31-12-2005

Regeling indeling van het bedrijfs- en beroepsleven in sectoren

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

Gelet op artikel 51, eerste lid, van de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Het bedrijfs- en beroepsleven wordt verdeeld in de volgende sectoren, elk omvattende één of meer takken van bedrijf of beroep of gedeelten daarvan, zoals aangegeven in de bij deze regeling behorende bijlage:

 • 1. Agrarisch bedrijf

 • 2. Tabakverwerkende industrie

 • 3. Bouwbedrijf

 • 4. Baggerbedrijf

 • 5. Houten emballage-industrie, houtwaren- en borstelindustrie

 • 6. Timmerindustrie

 • 7. Meubel- en orgelbouwindustrie

 • 8. Groothandel in hout, zagerijen, schaverijen en houtbereidingsindustrie

 • 9. Grafische industrie

 • 10. Metaalindustrie

 • 11. Elektrotechnische industrie

 • 12. Metaal-en technische bedrijfstakken

 • 13. Bakkerijen

 • 14. Suikerverwerkende industrie

 • 15. Slagersbedrijven

 • 16. Slagers overig

 • 17. Detailhandel en ambachten

 • 18. Reiniging

 • 19. Grootwinkelbedrijf

 • 20. Havenbedrijven

 • 21. Havenclassificeerders

 • 22. Binnenscheepvaart

 • 23. Visserij

 • 24. Koopvaardij

 • 25. Vervoer KLM

 • 26. Vervoer NS

 • 27. Vervoer posterijen

 • 28. Taxi- en ambulancevervoer

 • 29. Openbaar Vervoer

 • 30. Besloten busvervoer

 • 31. Overig personenvervoer te land en in de lucht

 • 32. Overig goederenvervoer te land en in de lucht

 • 33. Horeca algemeen

 • 34. Horeca catering

 • 35. Gezondheid, geestelijke en maatschappelijke belangen

 • 36. vervallen

 • 37. vervallen

 • 38. Banken

 • 39. Verzekeringswezen en ziekenfondsen

 • 40. Uitgeverij

 • 41. Groothandel I

 • 42. Groothandel II

 • 43. Zakelijke Dienstverlening I

 • 44. Zakelijke Dienstverlening II

 • 45. Zakelijke Dienstverlening III

 • 46. Zuivelindustrie

 • 47. Textielindustrie

 • 48. Steen-, cement-, glas- en keramische industrie

 • 49. Chemische industrie

 • 50. Voedingsindustrie

 • 51. Algemene industrie

 • 52. Uitzendbedrijven

 • 53. Bewakingsondernemingen

 • 54. Culturele instellingen

 • 55. Overige takken van bedrijf en beroep

 • 56. Schildersbedrijf

 • 57. Stukadoorsbedrijf

 • 58. Dakdekkersbedrijf

 • 59. Mortelbedrijf

 • 60. Steenhouwersbedrijf

 • 61. Overheid, onderwijs en wetenschappen

 • 62. Overheid, rijk, politie en rechterlijjke macht

 • 63. Overheid, defensie

 • 64. Overheid, provincies, gemeenten en waterschappen

 • 65. Overheid, openbare nutsbedrijven

 • 66. Overheid, overige instellingen

 • 67. Werk en (re)Integratie

 • 68. Railbouw

 • 69. Telecommunicatie

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Tot elke sector van het bedrijfs- en beroepsleven worden gerekend de werkzaamheden, verricht in de takken van bedrijf of beroep of gedeelten daarvan, welke in de bij deze regeling behorende bijlage zijn vermeld. Werkzaamheden die een overheidswerkgever als bedoeld in artikel 1, onderdeel k van de Werkloosheidswet als werkgever doet verrichten, worden gerekend tot een van de sectoren 61 tot en met 66.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Werkzaamheden, verricht in takken van bedrijf en beroep, welke niet in de bijlage bij deze regeling zijn vermeld, worden geacht te behoren tot een sector van het bedrijfs- en beroepsleven, waartoe takken van bedrijf en beroep behoren, waarin werkzaamheden worden verricht, welke naar de aard het meest met de eerstbedoelde werkzaamheden overeenkomen.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

 • 1 Ondernemingen waarvan de bedrijfsuitoefening uitsluitend of in overwegende mate behoort tot de in de bijlage van deze regeling bij de sectoren metaalindustrie, elektrotechnische industrie en metaal- en technische bedrijfstakken genoemde takken van bedrijf of beroep waarop het tot 1 januari 1985 geldende criterium van het aantal werknemers van toepassing is en die als werkgever zijn ingedeeld bij de sector metaal- en technische bedrijfstakken, doch waarbij op genoemde datum gedurende een ononderbroken periode van 4, 3, 2 of 1 jaar, respectievelijk ten minste 30, 50, 100 of 150 werknemers ten behoeve van bedoelde bedrijfsuitoefening in dienst waren, blijven aangesloten bij de sector metaal- en technische bedrijfstakken.

 • 2 Ondernemingen waarvan de bedrijfsuitoefening uitsluitend of in overwegende mate behoort tot de in de bijlage van deze regeling bij de sector metaalindustrie en de sector metaal- en technische bedrijfstakken genoemde takken van bedrijf of beroep waarop het tot 1 januari 1985 geldende criterium van het aantal werknemers van toepassing is en die als werkgever zijn ingedeeld bij de sector metaalindustrie doch waarbij op genoemde datum gedurende een ononderbroken periode van 4, 3, 2 of 1 jaar respectievelijk minder dan 30, 15, 10 of 5 werknemers ten behoeve van bedoelde bedrijfsuitoefening in dienst waren, blijven aangesloten bij de sector metaalindustrie.

 • 3 Ondernemingen waarvan de bedrijfsuitoefening uitsluitend of in overwegende mate behoort tot de in de bijlage van deze regeling bij de sector elektrotechnische industrie en de sector metaal- en technische bedrijfstakken genoemde takken van bedrijf of beroep waarop het tot 1 januari 1985 geldende criterium van het aantal werknemers van toepassing is en die als werkgever zijn ingedeeld bij de sector elektrotechnische industrie, doch waarbij op genoemde datum gedurende een ononderbroken periode van 4, 3, 2 of 1 jaar respectievelijk minder dan 30, 15, 10 of 5 werknemers ten behoeve van bedoelde bedrijfsuitoefening in dienst waren, blijven aangesloten bij de sector elektrotechnische industrie.

 • 4 In geval van rechtsopvolging van een werkgever als bedoeld in het eerste, tweede of derde lid wordt voor de toepassing van het eerste, tweede, of derde lid aangenomen dat sprake is van eenzelfde aansluiting.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

 • 1 Een werkgever als bedoeld in artikel 4, of de ondernemingsraad die aan de onderneming van die werkgever is verbonden kan aan het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen verzoeken te beslissen dat die werkgever is aangesloten bij die sector waarbij hij zonder het bepaalde in artikel 4, eerste, tweede en derde lid zou moeten zijn aangesloten geweest.

 • 2 Een verzoek als bedoeld in het eerste lid, wordt ingewilligd indien tussen de werkgever en de aan zijn onderneming verbonden ondernemingsraad daarover overeenstemming bestaat en indien de werkgever voldoet aan alle voorwaarden welke zijn opgenomen in de door het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen gegeven nadere regelen tot vaststelling van het tijdstip van aansluiting van werkgevers uit de metaalsector bij een der betrokken sectoren.

 • 3 Indien geen ondernemingsraad is verbonden aan de onderneming van de in het eerste lid bedoelde werkgever, treden de gezamenlijke werknemers in alle rechten van een ondernemingsraad wat betreft het in het eerste en tweede lid gestelde, met dien verstande dat als oordeel van de gezamenlijke werknemers geldt de met meerderheid van stemmen door hen ter zake uitgesproken mening.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Indien het bij koninklijke boodschap van 9 september 1996 ingediende voorstel van wet (Organisatiewet sociale verzekeringen 1997, Kamerstukken II 1996/97, 24877) tot wet wordt verheven en in werking treedt, treedt deze regeling op hetzelfde tijdstip in werking.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling indeling van het bedrijfs- en beroepsleven in sectoren.

Deze regeling zal met de toelichting en de bijlage in de Staatsscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 25 februari 1997

De

Staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

F.H.G. de Grave

Bijlage

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

1. Agrarisch bedrijf, omvattende:

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

 • 1. Akker- en weidebouw (inbegrepen vlasteelt, al dan niet samengaande met repelen van vlas en vlasknopbreken alsmede inbegrepen de werkzaamheden van de Staatslandbouwbedrijven van het Bureau Oogstvoorziening en soortgelijke instellingen).

 • 2. Veehouderij en pluimveehouderij (waarbij onder veehouderij tevens wordt begrepen het houden van pelsdieren).

 • 3. Tuinbouw:

  • a. Groenteteelt.

  • b. Fruitteelt.

  • c. Bloembollen.

  • d. Boomkwekerij.

  • e. Bloemisterij.

  • f. Tuinbouwzaadteelt.

  • g. Kruidenteelt.

 • 4. Hoveniersbedrijf.

 • 5. Bijenteelt.

 • 6. Bosbouw (inbegrepen de werkzaamheden van het Staatsbosbeheer).

 • 7. Griend- en rietcultuur.

 • 8. Veenbedrijf:

  • a. Veenderijen.

  • b. Turfstrooiselfabrieken.

 • 9. Loonondernemingen (ondernemingen, waarin de werkzaamheden uitsluitend of in hoofdzaak bestaan in het voor derden dorsen, ploegen, maaien, fraisen, eggen, schijfeggen, zaaien, kunstmeststrooien, vlastrekken, vlasknopbreken, sproeien of spuiten, dan wel het verrichten van andere oogst- en grondbewerkingswerkzaamheden)

 • 10. Grasdrogerijen.

 • 11. Aardappelsorteerinrichtingen.

 • 12. Jacht.

 • 13. Cultuurtechnische werken (inbegrepen objecten, uitgevoerd door de overheid).

 • 14. Visteelt.

2. Tabakverwerkende industrie, omvattende:

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

 • 1. Sigarenindustrie.

 • 2. Sigarettenindustrie.

 • 3. Kerftabakindustrie.

3. Bouwbedrijf,omvattende:

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

 • 1. Burgerlijke en utiliteitsbouw.

 • 2. Water- en wegenbouw, alsmede grondwerken.

 • 3. De grondboring, buizenleggers- en kabelleggersbedrijven.

 • 4. Het steenzettersbedrijf (glooiingen, kademuren, enzovoort).

 • 5. Het dakdekkersbedrijf, voor zover worden verwerkt pannen, leien, riet, stro, betonplaten, asbestplaten en dergelijke grondstoffen, met uitzondering van bitumen, asfalt en kunststofmaterialen.

 • 6. Andere bouwambachten.

 • 7. Het ovenbouwbedrijf.

 • 8. Fabrieksschoorsteenbouw.

 • 9. Het heiersbedrijf.

 • 10. Het slopersbedrijf, voor zover zich bezighoudende met het slopen van bouwwerken.

4. Baggerbedrijf, omvattende:

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

De baggerbedrijven, inclusief de rijswerkersbedrijven en de zand- en grindwinning.

5. Houten emballage-industrie, houtwaren- en borstelindustrie, omvattende:

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

 • 1. Houten emballage-industrie:

  • a. Houtwolindustrie.

  • b. Kistenindustrie.

  • c. Botervatenindustrie.

  • d. Vatenindustrie.

  • e. Kuipersbedrijven.

  • f. Sigarenkistenindustrie.

 • 2. Vervaardiging van houten huishoudelijke artikelen en speelgoederen.

 • 3. Klompenindustrie.

 • 4. Kurkenindustrie.

 • 5. Kurkplatenindustrie.

 • 6. Parket en hardhoutvloerenindustrie.

 • 7. Triplex- en fineerindustrie.

 • 8. Borstelwarenindustrie.

 • 9. Griendhout- en rietverwerkende industrie, inclusief hoepelmakerijen.

 • 10. Kuiperij.

 • 11. Biezenmattenmakerijen, biezensorteerderijen en mandenmakerijen.

 • 12. Luciferindustrie.

 • 13. Fabrieken van houten zonneschermen, houten rolluiken en dergelijke.

6. Timmerindustrie, omvattende:

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

 • 1. Deurenindustrie.

 • 2. Timmerfabrieken.

7. Meubel- en orgelbouwindustrie, omvattende:

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

 • 1. Meubelindustrie, meubelmakersambacht, meubelstoffeerderijen, matrassenindustrie (uitgezonderd metalen), alsmede vervaardiging van kussens en het matrassenmakersambacht.

 • 2. Orgelbouwersbedrijf.

 • 3. Doodkistenmakerijen.

 • 4. Lijstenfabrieken.

 • 5. Biljartfabrieken.

8. Groothandel in hout, zagerijen, schaverijen en houtbereidingsindustrie, omvattende:

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

 • 1. Groothandel in hout.

 • 2. Houtzagerijen en -schaverijen (inbegrepen loonzagerijen en schaverijen).

 • 3. Houtbereidingsindustrie.

9. Grafische industrie, omvattende:

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

 • 1. Het boekdrukkers- en rasterdiepdrukbedrijf.

 • 2. Het boekbindersbedrijf en het papierwarenbedrijf (schoolschriften, notitieboekjes, cahiers in papieren omslag, met of zonder linnen rug of linnen band, alle soorten blocnotes, zowel gekramd als aan de kop gelijmd als gespiraleerd als op andere wijze vervaardigd).

 • 3. Het lithografisch bedrijf.

 • 4. Het chemigrafische bedrijf.

 • 5. Het fotografisch bedrijf, al of niet verbonden met een detailhandel in fotoartikelen.

 • 6. Lettergieterijen.

 • 7. Lichtdrukkerijen en fotocopieerinrichtingen.

 • 8. Copieerinrichtingen.

 • 9. Kantoordrukinrichtingen.

 • 10. Rubberstempelindustrie.

 • 11. Enveloppenindustrie.

10. Metaalindustrie, omvattende:

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

 • 1. Metallurgische industrie.

 • 2. Scheepsbouw.

 • 3. Machinebouw.

 • 4. Staalbouw.

 • 5. Plaatverwerkende industrie.

 • 6. Draad-, draadwaren- en staaldraadkabelindustrie.

 • 7. Scheepsslopersbedrijf.

Gedetailleerde omschrijving van de metaalindustrie:

 • I. Tot de metaalindustrie behoort voor zover niet genoemd onder II.mits in de betrokken ondernemingen in de regel ten minste 30 werknemers werkzaam zijn :

  • 1. het bedrijf van be- en/of verwerken van metalen, waaronder onder meer wordt verstaan:

   • a. het aanleggen, assembleren, construeren, demonteren, draaien, emailleren, forceren, gieten, herstellen, lassen, monteren, onderhouden, persen, pletten, samenstellen, slopen, smeden, smelten, trekken, vervaardigen en walsen van metaal (waaronder onder meer te verstaan: aluminium, blik, brons, koper, lood, messing, staal, tin, ijzer, zink en legeringen of composities hiervan) of metalen apparaten, drijfwerk, gereedschappen, machines, toestellen, voorwerpen en werktuigen (waaronder mede begrepen kracht- en arbeidswerktuigen, landbouwtractoren, machines en werktuigen), alles in de ruimste zin des woords, zoals appendages, automaten, automobielen, beelden, bliksemafleiders, blikwaren, bouten, brandkasten, bromfietsen, bruggen, buizen, capsules, draad, draadnagels, elektriciteitsmeters, elektroden, gaas, gasmeters, haarden, instrumenten (waaronder optische apparaten), jaloezieën, kachels, ketels, (o.a. voor centrale verwarming), kinderwagens, klinknagels, kroonkurken, matrassen, matrijzen, meubelen, moeren, motoren, motorrijwielen, muziekinstrumenten, ovens, radiatoren, ramen, reservoirs, rolhekken, rollend materiaal, rolluiken, rijwielen, schaatsen, schepen, schroeven, schuifhekken, sluitingen, stempels, tanks, taximeters, tuben, uurwerken, watermeters, zonweringen, sierhekken;

   • b. het staalblazen en/of zandstralen;

   • c. het verzinken en/of vertinnen, voor zover dit niet langs galvanotechnische weg geschiedt;

   • d. het revideren van verbrandingsmotoren en onderdelen daarvan in de ruimste zin;

  • 2. het elektrotechnische scheepsinstallatiebedrijf;

  • 3. het elektrotechnische wikkel- en reparateursbedrijf, omvattende het wikkelen of herstellen van gebruiks- en verbruikstoestellen voor sterk- en zwakstroominstallaties.

 • II. Ongeacht het aantal werknemers in de betrokken ondernemingen, behoort tevens tot de metaalindustrie:

  • 1. het hoogovenbedrijf met inbegrip van zijn nevenbedrijven;

  • 2. het walsen van staal;

  • 3. het ijzer- en staalgietersbedrijf;

  • 4. het vervaardigen en/of herstellen van vliegtuigen;

  • 5. het vervaardigen en/of herstellen van liften.

Onder vervaardigen, als bedoeld onder I en II, wordt eveneens verstaan het assembleren, monteren en samenstellen uit van derden betrokken onderdelen. Waar in deze omschrijving staat: mits in de betrokken ondernemingen in de regel tenminste 30 werknemers werkzaam zijn dient daarvoor in de plaats te rekenen van 1 januari 1985 te worden gelezen: mits in de betrokken onderneming, rekening houdende met het in de bedrijfstak geldende normale aantal arbeidsuren, in de regel gedurende ten minste 1200 uren per week door bij die onderneming in dienst zijnde werknemers werkzaamheden worden verricht.

11. Elektrotechnische industrie:

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Tot de elektrotechnische industrie behoort, mits in de betrokken ondernemingen in de regel ten minste 30 werknemers werkzaam zijn met uitzondering van het elektrotechnische installateursbedrijf (voor zover niet betreffende het elektrotechnische scheepsinstallatiebedrijf), het radio- en televisieïnstallateurs- en reparateursbedrijf, het neoninstallateursbedrijf en het elektrotechnische nettenbouwbedrijf : het bedrijf van vervaardigen en/of herstellen van apparaten, installaties, stoffen, toestellen, voorwerpen, e.d., die elektrische energie of haar componenten afgeven, bewaren, gebruiken, meten, omzetten, overbrengen, schakelen, transformeren, verbruiken, verdelen, voortbrengen of waarneembaar maken, zoals:

 • 1. produkten, dienende tot het meten, muteren, schakelen, transformeren en voortbrengen van elektrisch arbeidsvermogen;

 • 2. elektromotoren, elektrische huishoudelijke en industriële toestellen met en zonder elektrische beweegkracht, elektrische ovens, fornuizen, apparatuur voor het elektrisch lassen en accumulatoren;

 • 3. produkten, dienende tot het ondergronds transport van elektrisch arbeidsvermogen (grondkabel), en geïsoleerd draad;

 • 4. installatiemateriaal, waaronder smeltveiligheden;

 • 5. apparaten en instrumenten op het gebied van telefonie, telegrafie en andere telecommunicatiedoeleinden;

 • 6. gloeilampen, gasontladingsbuizen voor hoge en lage spanningen en elektronenbuizen;

 • 7. droge batterijen;

 • 8. radio-, radar-, televisie-, zend, ontvang- en distributie-apparatuur en van alle overige elektronische apparatuur, daaronder begrepen elektro-medische toestellen en instrumenten.

Onder vervaardigen wordt eveneens verstaan het assembleren, monteren en samenstellen uit van derden betrokken onderdelen. Waar in deze omschrijving staat: mits in de betrokken ondernemingen in de regel ten minste 30 werknemers werkzaam zijn dient daarvoor in de plaats te rekenen van 1 januari 1985 te worden gelezen: mits in de betrokken onderneming, rekening houdende met het in de bedrijfstak geldende normale aantal arbeidsuren, in de regel gedurende ten minste 1200 uren per week door bij die onderneming in dienst zijnde werknemers werkzaamheden worden verricht.

12. Metaal- en technische bedrijfstakken, omvattende:

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

 • 1. Het bedrijf van het be- en/of verwerken van metalen voor zover niet vallende onder de punten 2 tm 19 , mits in de betrokken ondernemingen in de regel minder dan 30 werknemers werkzaam zijn, waaronder onder meer wordt verstaan:

  • a. het aanleggen, assembleren, construeren, demonteren, draaien, emailleren, forceren, gieten, herstellen, lassen, monteren, onderhouden, persen, pletten, samenstellen, slopen, smeden, smelten, trekken, vervaardigen, walsen van metaal (waaronder onder meer te verstaan: aluminium, blik, brons, koper, lood, messing, staal, tin, ijzer, zink en legeringen of composities hiervan) of van metalen voorwerpen, alles in de ruimste zin van het woord, zoals apparaten, appendages, automaten, automobielen, beelden, bliksemafleiders, blikwaren, bouten, brandkasten, bruggen, buizen, capsules, draad, draadnagels, drijfwerk, elekroden, gaas, gemotoriseerde rijwielen, gereedschappen, haarden, instrumenten (waaronder optische apparaten), jaloezieën, kachels, ketels, kinderwagens, klinknagels, knopen, kroonkurken, machines, matrassen, matrijzen, meters (o.a. gas-, elektriciteits-, water- en taximeters), meubelen, moeren, motoren, motorrijwielen, muziekinstrumenten, onderdelen, ovens, ramen, reservoirs, rolhekken, rollend materieel, rolluiken, rijwielen, schaatsen, schepen, schroeven, schuifhekken, sierhekken, sluitingen, stempels, stoomketels, tanks, toestellen, tuben, uurwerken, werktuigen (waaronder mede begrepen kracht- en arbeidswerktuigen, landbouwmachines, tractoren en -werktuigen) en zonweringen.

  • b. het vervaardigen en/of herstellen van apparaten, installaties, stoffen, toestellen, voorwerpen, e.d. die elektrische energie of haar componenten afgeven, bewaren, gebruiken, meten, omzetten, overbrengen, schakelen, transformeren, verbruiken, verdelen, voortbrengen of waarneembaar maken;

  • c. het staalblazen en/of zandstralen;

  • d. het verzinken en/of vertinnen, voor zover dit niet langs galvanotechnische weg geschiedt.

 • 2. Het galvanotechnisch bedrijf, waaronder wordt verstaan het door middel van elekrotechnische werkwijze of op andere wijze metaalneerslag uit oplossingen op voorwerpen aanbrengen, metalen oxyderen of polijsten.

 • 3. Het graveerbedrijf, waaronder wordt verstaan het hand- en machinegraveren in metaal of andere stoffen.

 • 4. Het bedrijf van het lakken, moffelen slijpen en/of polijsten van metalen.

 • 5. Het bedrijf van het herstellen van naaimachines.

 • 6. Het bedrijf van het vervaardigen, aanbrengen of herstellen van kunstledematen, orthopedische apparaten (beugels en spalken), orthopedische korsetten en andere medische bandages.

 • 7. Het modelmakersbedrijf, waaronder wordt verstaan het vervaardigen, repareren en wijzigen van gietmodellen, vormplaten en coquilles voor de metaalindustrie.

 • 8. Het motorvoertuigenbedrijf, waaronder te dezen wordt verstaan het bedrijf waarin één of meer van de hieronder genoemde werkzaamheden worden uitgeoefend:

  • 1. het verrichten van herstellingswerkzaamheden aan automobielen, auto-onderdelen toebehoren (inclusief banden), dan wel aan motorrijwielen, motorrijwielonderdelen of -toebehoren (inclusief banden);

  • 2. het verrichten van onderhoudswerkzaamheden aan automobielen, auto-onderdelen of -toebehoren (inclusief banden), dan wel aan motorrijwielen, motorrijwielonderdelen of -toebehoren (inclusief banden;

  • 3. het voorzien van automobielen of motorrijwielen van motorbrandstoffen ofsmeermiddelen;

  • 4. het wassen van automobielen;

  • 5. het stallen van automobielen of motorrijwielen;

  • 6. het afleveringsklaarmaken en aan het publiek verkopen van automobielen of motorrijwielen.

 • 9.

  • a. Het vervaardigen, samenstellen, veranderen, onderhouden en/of herstellen van wagens, zoals aanhangwagens, opleggers, caravans en kampeerwagens, alsmede van carrosserieën, wisselcarrosserieën, carrosseriesegmenten, carrosserieplaatwerk of delen daarvan.

  • b. Het aanbrengen en/of herstellen ongeacht de gebruikte materialen van stofferingen aan onder a bedoelde objecten, alsmede aan c.q. in motorvoertuigen; het ongeacht de gebruikte materialen vervaardigen van produkten die dienen ter stoffering of bekleding, zoals onder meer hoezen, cabrioletkappen en hemels.

  • c. Het aanbrengen van beschermende lagen op onder a bedoelde objecten door onder meer spuiten, schilderen, lakken en dompelen.

  • d. Het aanbrengen van teksten en reclame op onder a bedoelde zelfvervaardigde, samengestelde, veranderde, onderhouden en/of herstelde objecten.

  • e. Het richten, meten, controleren en uitlijnen bij het herstellen van chassis en/of carrosserieën met behulp van richt- en meetapparatuur (richt- of meetbank, c.q. richtbank en mallen).

  • f. Het verlengen, inkorten, versmallen en/of verbreden van carrosserieën. Ten deze worden verstaan onder:

   wagen:

   het gestel op wielen of glijvlakken om anders dan langs spoorstaven te worden voortbewogen, met uitzondering van rijwielen, bromfietsen, motorrijwielen, motorvoertuigen, kinderwagens, landbouwtrekkers en andere mechanische werktuigen, rijdende kranen, vorkheftrucks en bulldozers, alsmede caravans, woonwagens, direktieketen en schaftwagens voor zover deze niet kunnen, mogen of bestemd zijn om te worden voortbewogen.

   carrosserie: ;

   de open of gesloten opbouw van een wagen c.q. motorvoertuig, onder meer ter verkrijging van een wagen c.q. motorvoertuig met een speciale bestemming, zoals bijvoorbeeld autobussen, brandweerwagens, geldtransportwagens, koelwagens, ladderwagens, legerwagens, politiewagens, spaarbankwagens, tandartswagens, winkelwagens en ziekenwagens.

 • 10.

  • a. Het centrale-verwarmingsbedrijf, omvattende het monteren of repareren van installaties of onderdelen daarvan voor centrale verwarming, warmwatervoorziening, luchtbehandeling, ventilatie en koeling;

  • b. het koeltechnisch bedrijf, omvattende het plaatsen en monteren of repareren van koel- en vriesinstallaties en installaties voor luchtbehandeling en ventilatie (deze laatste in koeltechnische zin).

 • 11.

  • a. Het aanleggen, wijzigen, demonteren, herstellen, onderhouden of bedrijfsvaardig opleveren van elektrotechnische zwak- en sterkstroominstallaties (elektrotechnisch installatiesbedrijf), met uitzondering van het elektrotechnisch scheepsinstallatiebedrijf, voor zover, rekening houdende met het in de bedrijfstak geldende normale aantal arbeidsuren, in de regel in een dergelijke onderneming ten minste 1200 uren per week door bij die onderneming in dienst zijnde werknemers werkzaamheden worden verricht.

  • b. Het aanleggen, wijzigen, demonteren, herstellen, onderhouden of bedrijfsvaardig opleveren van elektrotechnische en elektronische installaties ten behoeve van signalisering van en/of beveiliging tegen onbevoegde toegang, kwaadwillig gedrag en persoonlijke en/of materiële schade (elektrotechnisch beveiligingsinstallatiebedrijf).

  • c. Het aanleggen, wijzigen, demonteren, herstellen, onderhouden of bedrijfsvaardig opleveren van installaties op het gebied van aarding en kathodische bescherming (aardingsbedrijf).

  • d. Het aanleggen, wijzigen, demonteren, herstellen, onderhouden of bedrijfsvaardig opleveren van radio- en televisie-ontvangtoestellen, radio- en televisie-ontvanginstallaties, elektronische geluidsversterkers, elektronische geluidsversterkerinstallaties, alsmede bijbehorende hulptoestellen of onderdelen (radio- en televisie-installatie- en reparatiebedrijf).

  • e. Het aanleggen, wijzigen, demonteren, herstellen, onderhouden of bedrijfsvaardig opleveren van installaties ten behoeve van ontvangst en distributie van radio- en televisiesignalen, alsmede van overdracht van informatie (installatiebedrijf voor collectieve antennes, kabeltelevisie en overige (tele)-communicatie). Hieronder zijn niet begrepen het leggen van kabels met de daaraan verbonden laswerkzaamheden, alsmede de voorbereidende en afsluitende grondwerkzaamheden, ten behoeve van de hiervoor omschreven doeleinden, indien en voor zover die werkzaamheden geen uitvloeisel zijn van de normale bedrijfuitoefening van het hiervoor omschreven installatiebedrijf.

  • f. Het aanleggen, wijzigen, demonteren, herstellen, vervaardigen, onderhouden, of bedrijfsvaardig opleveren van lichtinstallaties met gasontladingsbuizen van hoge spanning, waaronder begrepen het monteren en demonteren van deze buizen, alsmede algemene reclameverlichtingsinstallaties voor zover deze niet binnen een pand functioneren (lichtreclamebedrijf).

  • g. Het aanleggen, herstellen, uitbreiden, demonteren, onderhouden of bedrijfsvaardig opleveren van elektriciteitsdistributienetten, straat- en terreinverlichting, elektronische bewegwijzeringsinstallaties, elektrotechnische verkeersregel-, verkeersmeting- en verkeerscontrole-installaties en elektrotechnische parkeerregelingsinstallaties (elektrotechnisch nettenbouw- en buiteninstallatiebedrijf). Hieronder zijn niet begrepen het leggen van kabels met daaraan verbonden laswerkzaamheden, alsmede de voorbereidende en afsluitende grondwerkzaamheden, ten behoeve van de hiervoor omschreven doeleinden, indien en voorzover die werkzaamheden geen uitvloeisel zijn van de normale bedrijfuitoefening van het hiervoor omschreven installatiebedrijf.

  • h. Het aanleggen, ontwerpen, wijzigen, demonteren, herstellen, onderhouden en bedrijfsvaardig opleveren van elektrotechnische en elektronische installaties, of onderdelen daarvan, ten behoeve van ontvangst, distributie, zichtbare en/of hoorbare overdracht van informatie alsmede informatieverwerking en regeling van industriële productieprocessen of andere mechanische bedrijfsvoorzieningen (communicatie- en industrieel automatiseringsinstallatiebedrijf).

  • i. Het aanleggen, wijzigen, demonteren, herstellen, onderhouden of bedrijfsvaardig opleveren van elektrotechnische installaties ten behoeve van exposities, beurzen, evenementen of feestverlichting (het tentoonstellingsinstallatiebedrijf).

  • j. Het met het oog op het gebruik van huishoudelijke elektrotechnische verbruikstoestellen bedrijfsmatig aanleggen, wijzigen, herstellen, onderhouden of bedrijfsvaardig opleveren van een aansluitpunt op een bestaande eindgroep van een sterkstroominstallatie (elektro-aansluitbedrijf).

  • k. Het aanleggen, wijzigen, demonteren, herstellen, onderhouden of bedrijfsvaardig opleveren van elektrotechnische en elektronische installaties of onderdelen daarvan aan boord van zich op zee bevindende objecten welke niet over een eigen voortstuwing beschikken (elektrotechnische off-shore installatiebedrijf).

  • l. Het wikkelen of herstellen van elektrotechnische machines en gebruiks- en verbruikstoestellen voor sterk- en zwakstroominstallaties (elektrotechnischwikkelbedrijf).

  • m. Het monteren en bedraden van elektrotechnische en elektronische apparatuur van bedienings-, schakel- en signaleringspanelen (elektrotechnischpaneelbouwbedrijf).

  • n. Het demonteren, repareren, monteren, vervangen, wijzigen, onderhouden en gebruiksgereed opleveren van apparaten, installaties, toestellen, voorwerpen e.d. die elektrische energie afgeven, bewaren, gebruiken, meten, omzetten, overbrengen, schakelen, transformeren, verbruiken, verdelen, voortbrengen of waarneembaar maken (elektrotechnischreparatiebedrijf). Alles voor zover in de onder l, m en n bedoelde ondernemingen, rekening houdende met het in de bedrijfstak geldende normale aantal arbeidsuren, in de regel gedurende minder dan 1200 uren per week door bij een dergelijke onderneming in dienst zijnde werknemers werkzaamheden worden verricht.

 • 12. De goud- en zilvernijverheid, waaronder wordt verstaan:

  • a. het vervaardigen van:

   • 1. gebruiksvoorwerpen van edele metalen, al of niet samengaande met het vervaardigen van gebruiksvoorwerpen van andere non-ferro-metalen:

   • 2. sieraden en monturen van edele metalen, al of niet samengaande met het vervaardigen van sieraden en monturen van andere non-ferro-metalen;

   • 3. medailles, insignes, enz. van edele metalen, al of niet samengaande met het vervaardigen van medailles, insignes, enz. van andere non-ferro-metalen.

  • b. het herstellen van, dan wel het verrichten van een deelbewerking aan of voor de onder a genoemde voorwerpen.

 • 13. Het aanbrengen, herstellen, bekleden, afwerken en/of onderhouden van isolerende materialen ter voorkoming of beperking van warmte- of koudeverlies, tegen vuur, vocht, geluid en/of vibratie, bij industrieën, aan technische installaties en aan boord van schepen, zoals leidingen, apparaten, kanalen, tanks e.d., voorts in ruimten, zoals koelen vriescellen, ketel- en machineruimten, studio’s e.d.

 • 14. Het bedrijf van:

  • a. het aanleggen, veranderen, herstellen of onderhouden van huisrioleringen;

  • b. het vervaardigen, aanbrengen, herstellen of onderhouden van uit aluminium, zink, lood of koper bestaande dakbedekkingen of onderdelen daarvan, bekledingen aan of op bouwwerken, afvoerpijpen voor regenwater of onderdelen daarvan;

  • c. het aanleggen, veranderen, herstellen of onderhouden van installaties voor gas- of watervoorziening of gedeelten daarvan;

  • d. het aanleggen, veranderen, herstellen of onderhouden van brandleidingen, sprinklerinstallaties of sanitaire installaties of gedeelten daarvan.

 • 15. Het motorenrevisiebedrijf, omvattende het revideren van verbrandingsmotoren en onderdelen daarvan in de ruimste zin, mits in de betrokken ondernemingen in de regel minder dan 30 werknemers werkzaam zijn.

 • 16. Het rijwielkleinbedrijf, waaronder wordt verstaan:

  • a. het herstellen, verkopen of verhuren van al dan niet gemotoriseerde rijwielen;

  • b. het geven van gelegenheid tot stalling van al dan niet gemotoriseerde rijwielen.

 • 17. Het bedrijf van het repareren en/of onderhouden van kantoormachines.

 • 18. De diamantenindustrie, omvattende:

  • a. het zagen, snijden, slijpen, overslijpen of kloven van sierdiamant;

  • b. het bewerken van ruwe slijpdiamant tot geslepen sierdiamant;

  • c. het vervaardigen van industriediamant.

 • 19. Het bedrijf van:

  • a. het vervaardigen en/of herstellen van vaartuigen in de ruimste zin van het woord, ongeacht het verwerkte materiaal, voor zover niet vallende onder de groep 1a;

  • b. het verschaffen van ligplaats aan en/of gelegenheid geven tot stalling of berging van vaartuigen in jachthavens, boothuizen, loodsen of op de vaste wal, al dan niet samengaande met herstelwerkzaamheden aan vaartuigen;

  • c. het verhuren van vaartuigen, al dan niet samengaande met herstelwerkzaamheden hieraan.

  Onder vervaardigen wordt eveneens verstaan het assembleren, monteren en samenstellen uit van derden betrokken onderdelen. Waar in deze omschrijving staat: mits in de betrokken ondernemingen in de regel minder dan 30 werknemers werkzaam zijn dient daarvoor in de plaats te rekenen van 1 januari 1985 te worden gelezen: mits in de betrokken onderneming, rekening houdende met het in de bedrijfstak geldende normale aantal arbeidsuren, in de regel minder dan 1200 uren per week door bij die onderneming in dienst zijnde werknemers werkzaamheden worden verricht .

13. Bakkerijen, omvattende:

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

 • 1. Broodfabrieken.

 • 2. Brood- en banketbakkerijen.

14. Suikerverwerkende industrie, omvattende:

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

 • 1. Beschuit-, koek-, biscuit-, banket- en wafelfabrieken.

 • 2. Suikerverwerkende industrie.

 • 3. Vervaardiging en verwerking van cacaopoeder, cacaoboter, chocolademassa en couverture.

15. Slagersbedrijven

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

16. Slagers overig, omvattende:

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

 • 1. Vleesgrossierderij.

 • 2. Loonslachterij.

 • 3. Abattoirs.

 • 4. Vetsmelterij.

 • 5. Afvallenhandel (darmen).

 • 6. Vleeswarenindustrie.

17. Detailhandel en ambachten, omvattende:

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

 • A. Detailhandel:

  • 1.

   • a. Winkelbedrijven (met inbegrip van een daaraan verbonden reparatieafdeling, voor zover deze reparatieafdeling uitsluitend of praktisch uitsluitend werkzaam is voor het eigen winkelbedrijf, doch met uitzondering van grootwinkelbedrijven en detailhandel in foto-artikelen, verbonden aan een fotografisch atelier).

   • b. Detailhandel in meubelen, in woningtextiel en in behangselpapier, alsmede de detailhandelszaken, waaraan, behalve de woningstoffeerderij en/of de behangerij, ook nog een meubelreparatieafdeling en/of het meubelstoffeerdersambacht is verbonden, voor zover deze reparatieafdeling en/of dit ambacht uitsluitend of praktisch uitsluitend werkzaam zijn (is) voor de eigendetailhandel.

  • 2. Bazars, toko’s.

  • 3. Brandstoffenbedrijven.

  • 4. Handel in onroerend goed; woningbureaus.

  • 5. Handel in vaartuigen.

  • 6. Markt- en tentoonstellingswezen, veilingen en beurzen, waar in het algemeen goederen en detail worden verhandeld.

  • 7. Venters- en opkopersbedrijven.

  • 8. Verhuurinrichtingen.

  • 9. Advies-, bemiddelings- en plaatsingsbureaus.

 • B. Ambachten:

  Hier worden bedoeld ambachten, die geen grootindustrie naast zich vinden, zoals bijvoorbeeld verzorgings- en dienstverlenende bedrijven, waaronder:

  • 1. Kappersbedrijven.

  • 2. Schoonheidsinstituten.

  • 3. Schoenreparatiebedrijven.

  • 4. Maatschoenbedrijven.

  • 5. Schoorsteenvegersbedrijven.

  • 6. Begrafenisondernemingen.

  • 7. Zeilmakerijen (waaronder vlaggen).

  • 8. Tandtechnische werkplaatsen.

  • 9. Paramentenateliers.

  • 10. Woningstoffeerdersbedrijf.

  • 11. Behangersbedrijf.

 • C. Huishoudelijk personeel.

18. Reiniging:

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Hier worden bedoeld schoonmaakbedrijven, glazenwassersbedrijven, gevelreinigingsbedrijven e.d.

19. Grootwinkelbedrijf, d.w.z. warenhuizen en filiaalbedrijven in de detailhandel die een loonsom WW van tenminste € 4.937.499 hebben

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

20. Havenbedrijven, omvattende

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

 • 1. Stuwadoorsbedrijven.

 • 2. Machinale los- en laadbedrijven.

 • 3. Cargadoorsbedrijven.

 • 4. Expediteursbedrijven.

 • 5. Vemen.

 • 6. Koelhuizen.

 • 7. Opslagbedrijven.

 • 8. Tankbedrijven.

 • 9. Graanbedrijven.

 • 10. Controlebedrijven.

 • 11. Schuitevoerdersbedrijven.

 • 12. Ontvangers en expediteurs van houtladingen.

 • 13. Houtvlottersbedrijven.

 • 14. Werkzaamheden verricht door walpersoneel van rederijen.

 • 15. Algemene havendiensten (met inbegrip van bewaking).

21. Havenclassificeerders,d.w.z. scheepsonderhoud- en classificeerdersbedrijven

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Artikel 22. Binnenscheepvaart, omvattende:

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

 • 1. Personenvervoer binnenland.

 • 2. Binnenlandse beurtvaart (waaronder beurtvaartagenten).

 • 3. Binnenlandse wilde vaart.

 • 4. Sleepvaart (inbegrepen het bergingsbedrijf, hetwelk zijn arbeidsterrein voornamelijk vindt op de binnenwateren).

 • 5. Buitenlandse binnenscheepvaart (Rijnvaart e.d.).

 • 6. Bijzonder vervoer.

 • 7. Tankvaart.

 • 8. Schelpenwinning.

 • 9. Duikbedrijf

23. Visserij, omvattende:

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

 • 1. Zee- en kustvisserij (waaronder koelhuisbedrijf).

 • 2. Zoetwatervisserij.

 • 3. Oester- en mosselteelt.

 • 4. IJsselmeervisserij.

24. Koopvaardij,omvattende:

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

 • 1. Zeescheepvaart.

 • 2. Kustvaart.

 • 3. Walvisvaart.

 • 4. Bergingsbedrijf (met uitzondering van de bedrijven die hun arbeidsterrein voornamelijk vinden op de binnenwateren).

25. Vervoer KLM

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

26. Vervoer NS

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

27. Vervoer posterijen, omvattende:

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Werkgevers die postzendingen verzorgen, als bedoeld in artikel 1 van de Postwet

28. Taxi-en ambulancevervoer

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

29. Openbaar vervoer

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

30. Besloten busvervoer

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

31. Overig personenvervoer te land en in de lucht

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

32. Overig goederenvervoer te land en in de lucht

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

33. Horeca algemeen, omvattende:

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

 • 1. Hotel-, restaurant, café- en aanverwante bedrijven.

 • 2. Pension- en kamerverhuurbedrijven.

34. Horeca catering, d.w.z. contractcatering

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

35. Gezondheid, geestelijke en maatschappelijke belangen, omvattende:

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

 • 1. Ziekenhuizen.

 • 2. Sanatoria.

 • 3. Verpleeghuizen.

 • 4. Herstellingsoorden.

 • 5. Kinder- en kleuterkoloniehuizen.

 • 6. Kleuterdagverblijven.

 • 7. Bad- en zweminrichtingen.

 • 8. Speeltuinen.

 • 9. Speelterreinen.

 • 10. Instellingen en inrichtingen voor lichamelijke opvoeding en sportbeoefening.

 • 11. Instellingen en inrichtingen, welke in hoofdzaak één of meer der navolgende doeleinden nastreven:

  • a. Behartiging van lichamelijke gezondheidsbelangen.

  • b. Ziekenverpleging.

  • c. Prenatale zorg.

  • d. Kraamverzorging.

  • e. Zuigelingenzorg.

  • f. Kleuterzorg.

  • g. Oudeliedenzorg.

  • h. Zorg voor doofstommen, blinden, gebrekkigen en andere mindervaliden.

  • i. Hulpverlening bij rampen en ongelukken.

  • j. Opleiding van verloskundigen.

  • k. Opleiding van verplegenden.

 • 12. 1 Artsen.

 • 13. Tandartsen.

 • 14. Apothekers.

 • 15. Dierenartsen.

 • 16. Paramedische bedrijven.

 • 17. Psychiatrische inrichtingen.

 • 18. Medisch-opvoedkundige bureaus.

 • 19. Bureaus voor levens- en gezinsmoeilijkheden.

 • 20. Instellingen en inrichtingen, welke in hoofdzaak één of meer der navolgende doeleinden nastreven:

  • a. Behartiging van geestelijke gezondheidsbelangen.

  • b. Zorg voor geesteszieken en zenuwlijders.

  • c. Drankbestrijding.

  • d. Herstel van drankzuchtigen.

  • e. Prostitutiebestrijding.

  • f. Zorg voor a-socialen.

  • g. Jeugdzorg.

  • h. Kinderbescherming.

  • i. Reclassering.

  • j. Bescherming van vrouwen en meisjes.

 • 21. Jeugdherbergen.

 • 22. Onderwijsinstellingen.

 • A. Voorbereidend en lager onderwijs.

 • B. Uitgebreid lager onderwijs.

 • C. Voorbereidend hoger en middelbaar onderwijs.

  • a. h.b.s.

  • b. Lycea.

  • c. Gymnasia.

 • D. Hoger onderwijs.

 • E. Vakonderwijs.

 • F. Kunst- en tekenacademie.

 • G. Muziekonderwijs.

 • H. Dansonderwijs.

 • I. Opleidingsinstellingen.

23. Bureaus voor beroepskeuze en psychotechnische adviesbureaus.

24. Kerkgenootschappen.

25. Kloosterorden.

26. Congregaties.

27. Zending.

28. Missie.

29. Instellingen en inrichtingen, welke in hoofdzaak één of meer der navolgende doeleinden nastreven:

 • a. Zorg voor wezen.

 • b. Zorg voor onbehuisden.

 • c. Zorg voor behoeftigen.

 • d. Woekerbestrijding.

 • e. Voorschotverlening.

 • f. Opleiding voor maatschappelijk werk.

 • g. Gezinszorg.

30. Kinderbewaarplaatsen.

31. Crèches.

32. Consultatiebureaus voor maatschappelijke zorg.

33. Rusthuizen.

34. Het exploiteren van begraafplaatsen en crematoria.

36. Overheidsdiensten, omvattende:

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

 • 1. Hoge Colleges van Staat en Departementen van Algemeen Bestuur.

 • 2. Provincies, gemeenten, waterschaps- en polderbesturen.

 • 3. Belastingwezen.

 • 4. Rechtswezen, politie- en gevangeniswezen

 • 5. Krijgswezen

 • 6. Overige overheidsinstellingen, zoals onderwijsinstellingen, ziekenhuizen, geexploiteerd door de overheid, echter met uitzondering van het Staatsbosbeheer, het Bureau Oogstvoorziening en soortgelijke instellingen, de Staatslandbouwbedrijven in de Noord-Oostpolder en in de Wieringermeer en de cultuurtechnische werken uitgevoerd door de overheid.

 • 7. Openbare nutsbedrijven

37. Overheid dienstplichtig

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

38. Banken, omvattende:

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

 • 1. Handelsbanken

 • 2. Spaarbanken

 • 3. Hypotheekbanken:

  • a. Hypotheekbanken

  • b. Scheepshypotheekbanken

 • 4. Landbouwkredietbanken

 • 5. Andere financierings-en kredietinstellingen

39. Verzekeringswezen en ziekenfondsen

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

40. Uitgeverij

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

41. Groothandel I (met inbegrip van daartoe behorende nevenwerkzaamheden, welke uitsluitend of praktisch uitsluitend ten behoeve van de eigen groothandel worden verricht), omvattende:

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

1.Groothandel in bouwmaterialen

2. Groothandel in technische producten en metalen.

3. Bandengroothandel.

42. Groothandel II (met inbegrip van daartoe behorende nevenwerkzaamheden, welke uitsluitend of praktisch uitsluitend ten behoeve van de eigen groothandel worden verricht), omvattende:

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

 • 1. Overige groothandel (exclusief groothandel en grossiers in vlees-/slachtafvallen en groothandel in hout).

 • 2. Tussenpersonen t.b.v. de handel.

 • 3. Coöperatieve aan- en verkoopverenigingen.

 • 4. Fruitpachtersbedrijf.

 • 5. Veilingen op het gebied van het land- en tuinbouwbedrijf, alsmede eiermijnen.

43. Zakelijke Dienstverlening I, omvattende:

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

 • 1. Kantoren van advocaten en procureurs.

 • 2. Notariskantoren.

 • 3. Deurwaarderskantoren en bureaus voor rechtskundige bijstand.

 • 4. Kantoren van accountants en belastingconsulenten.

 • 5. Octrooibureaus.

44. Zakelijke Dienstverlening II, omvattende:

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

 • 1. Reclame-adviesbureaus.

 • 2. Marketing- en PR-bureaus.

 • 3. Efficiencybureaus en economische adviesbureaus.

 • 4. Ingenieurs- en architektenbureaus.

 • 5. Software-ontwikkeling.

 • 6. Expertisebureaus.

45. Zakelijke Dienstverlening III, omvattende:

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

 • 1. Effectenhandelaren, voor zover geen handelsbanken zijnde.

 • 2. Administratieve en trustkantoren.

 • 3. Effectendepots.

 • 4. Stamboekverenigingen.

 • 5. Tussenpersonen t.b.v. bank-/verzekeringswezen en onroerend goed.

 • 6. Administratiekantoren.

 • 7. Beheersmaatschappijen.

 • 8. Beleggingsmaatschappijen.

 • 9. Ziekenhuisverplegingsverenigingen

 • 10. Journalistiek.

 • 11. Nieuws- en persbureaus.

 • 12. Verenigingskantoren en concernadministraties.

 • 13. Tolken en translateurs.

 • 14. Recherchebureaus.

 • 15. Incassobureaus.

 • 16. Exploitatie onroerend goed.

 • 17. Beheren en onderhouden van woningen door ingevolge de Woningwet toegelaten woningbouwcorporaties.

 • 18. Publiekrechtelijke bedrijfsorganisaties.

46. Zuivelindustrie, omvattende:

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

 • 1. Boterindustrie.

 • 2. Kaasindustrie.

 • 3. Melkproduktenindustrie.

 • 4. Melkinrichtingen (met uitzondering van de kleine slijtersbedrijven).

 • 5. Melk-, boter-, kaas- en melkproduktenstations.

 • 6. Zuivelverkooporganisaties.

47. Textielindustrie, omvattende:

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

 • 1. Katoenindustrie:

  • a. Katoenspinnerij.

  • b. Naaigarenfabricage.

  • c. Twijnerijen.

  • d. Breigarenindustrie.

  • e. Witweverij.

  • f. Bontweverij.

  • g. Vitrageweverij.

  • h. Poolweefselweverij.

  • i. Katoenen-dekenweverij.

  • j. Eigen finishing.

  • k. Loonfinishing

  • l. Effilocheerderijen.

 • 2. Linnenindustrie:

  • a. Vlasspinnerij.

  • b. Linnenweverij.

  • c. Veredeling van linnen garens of weefsels.

 • 3. Rayonweverij, rayonveredeling.

 • 4. Wolindustrie:

  • a. Kunstwolindustrie.

  • b. Kamgarenspinnerij.

  • c. Fabricage van geperst vilt.

  • d. Wollenstoffenweverij en kaardgarenspinnerij.

  • e. Trijpweverij.

  • f. Wollen-dekenindustrie.

  • g. Veredeling van wol en wollen produkten.

 • 5. Tapijt- en cocosindustrie.

 • 6. Bastvezelindustrie en aanverwante industrieën:

  • a. Hennep.

  • b. Jute.

  • c. Sisal en manilla.

  • d. Papierspinnerij.

  • e. Zwaardoekweverij.

  • f. Kapokverwerking.

  • g. Touwslagerijen.

 • 7. Verwerking van dierlijk haar.

 • 8. Band- en vlechtindustrie.

 • 9. Tricot- en kousenindustrie.

 • 10. Het vervaardigen en herstellen van netten, de twijnerij daaronder begrepen.

 • 11. Breierijen.

 • 12. Handweverijen.

48. Steen-, cement, glas- en keramische industrie, omvattende:

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

 • 1. Baksteenindustrie.

 • 2. Dakpannenindustrie.

 • 3. Cement- en cementwarenindustrie, waaronder begrepen:

  • a. Bouwplatenindustrie.

   b. Betonwarenindustrie.

 • 4. Kalkindustrie, gipsindustrie en mergelindustrie (met inbegrip van de mergelwinning).

 • 5. Kalkzandsteenindustrie.

 • 6. Bouwaardewerkindustrie en vuurvaste steenindustrie.

 • 7. Krijtfabrieken.

 • 8. Aardewerk- en porseleinindustrie; sanitair aardewerk en tegelindustrie.

 • 9. Beeldgieterijen, uitgezonderd de vervaardiging van metalen beelden.

 • 10. Glasindustrie, glasbewerkingsinrichtingen en glas-in-loodzetterijen.

 • 11. Asbestcement- en asbestcementwarenindustrie.

 • 12. Aardewerkambachten.

49. Chemische industrie, omvattende

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

 • 1. Vervaardiging van stikstofmeststoffen, salpeterzuur en ammoniak.

 • 2. Vervaardiging van superfosfaat en zwavelzuur.

 • 3. Vervaardiging van carbid en niet elders ingedeelde gassen.

 • 4. Vervaardiging van zeep, was- en reinigingsmiddelen.

 • 5. Vervaardiging van verf en inkt:

  • a. Verf, lakken, vernissen, inkt en chemische kantoorbehoeften.

  • b. Chemische verfstoffen.

 • 6. Vervaardiging van koolteerprodukten en aanverwante artikelen:

  • a. Koolteerdestillatieprodukten en afgeleiden daarvan.

  • b. Bitumineuze, teerhoudende dakbedekkingsmaterialen.

  • c. Insekticiden en plantenziektenbestrijdingsmiddelen.

 • 7. Vervaardiging van kaarsen, glycerine en vetzuren.

 • 8. Beenderverwerking, destructiebedrijven en technisch vetsmelten.

 • 9. Vervaardiging van technische plakmiddelen en textielhulpmiddelen.

 • 10. Vervaardiging van niet elders ingedeelde kunststoffen.

 • 11. Vervaardiging van diverse organische produkten, alsmede zwart buskruit en springstoffen, schuimblusmiddelen en vuurwerk.

 • 12. Vervaardiging van diverse anorganische produkten en diverse chloorkoolwaterstoffen.

 • 13. Vervaardiging van kosmetische artikelen, parfumerieën en tandreinigingsmiddelen.

 • 14. Vervaardiging van poetsmiddelen.

 • 15. Witwasserij-industrie.

 • 16. Chemische wasserij en ververij (voor zover niet verbonden aan een textielbedrijf).

 • 17. Chemische laboratoria.

 • 18. Vervaardiging van linoleum, vloerzeil en balatum.

 • 19. Knopenindustrie.

 • 20. Fotochemische industrie.

 • 21. Cokesfabrieken.

50. Voedingsindustrie, omvattende:

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

 • 1. Groentenverwerkende industrie:

  • a. Verduurzaamde groenten, augurken en tafelzuren in hermetisch gesloten verpakking.

  • b. Gezouten groenten en zuurkool.

  • c. Gedroogde en ingevroren groenten en fruit.

 • 2. 2. Fruitverwerkende industrie:

  • a. Fruitpulp.

  • b. Jams, vruchtenmoes, fruitconserven, appel- en perensiropen.

  • c. Uit fruit bereide sappen, dranken, sausen en essences.

 • 3. Oliefabrieken.

 • 4. Olieraffinage en olieharding, margarine en spijsvettenindustrie:

  • a. Olieraffinaderijen en oliehardingsfabrieken.

  • b. Spijsoliefabrieken.

  • c. Margarine-industrie.

  • d. Industrie van eetbare vetten.

 • 5. Visverwerkende industrie.

  • a. Visconservenfabrieken.

  • b. Vismeelfabrieken.

 • 6. Aardappelverwerkende industrie:

  • a. Aardappelmeelindustrie.

  • b. Aardappelvlokken- en aardappelbakmeelindustrie.

 • 7. Suikerindustrie.

 • 8. Maalindustrie.

  • a. Broodbloemindustrie.

  • b. Zeeuwse bloem- en roggebloemfabrieken.

  • c. Ongebuild tarwemeel- en roggemeelfabrieken.

 • 9. Graanverwerkende industrie.

  • a. Rijstpellerijen.

  • b. Havermoutfabrieken.

  • c. Gortpellerijen.

  • d. Boekweitgrutten- en boekweitmeelfabrieken.

  • e. Erwtensplitterijen.

  • f. Rijstmalerijen.

 • 10. Graanverwerkende industrie:

  • a. Maïs-, tarwe- en rijstzetmeelindustrie.

  • b. Gist-, spiritus- en moutwijnindustrie.

  • c. Maalderij.

 • 11. Brouwerijen en mouterijen:

  • a. Brouwerijen.

  • b. Handelsmouterijen.

 • 12. Koffiebranders en theepakkers.

 • 13. Veevoederindustie.

 • 14. Meelverwerkende industrie:

  • a. Fabrieken van vermicelli, macaroni en aanverwante artikelen.

  • b. Zelfrijzend-bakmeelfabrieken.

 • 15. Zetmeel- en zoetstofverwerkende industrie:

  • a. Glucosefabrieken.

  • b. Zwarte-stroopfabrieken.

  • c. Veredeld-zetmeelfabrieken.

  • d. Fabrieken van puddingpoeder en aanverwante artikelen.

  • e. Karamel- en koffiestroopfabrieken.

 • 16. Alcoholhoudende en alcoholvrije dranken:

  • a. Distilleerderijen.

  • b. Fabrieken van zwak-alcoholhoudende en alcoholvrije dranken.

  • c. Mineraalwaterindustrie.

 • 17. Diverse derivaten van landbouwprodukten-verwerkende industrieën:

  • a. Azijn- en mosterdfabrieken.

  • b. Fabrieken van bakkerijgrondstoffen.

  • c. Fabrieken van cichorei en peekoffie.

  • d. Fabrieken van soepen, bouillon, jusprodukten, spijzen- en soeparoma’s.

  • e. Ruwijsfabrieken.

  • f. Vervaardiging van consumptie-ijs.

51. Algemene industrie, omvattende:

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

 • A. Papier.

  • 1. Papierindustrie:

   • a. Cellulose-industrie.

   • b. Halfstoffen voor de papierindustrie.

   • c. Courantenpapier.

   • d. Druk- en schrijfpapier en karton.

   • e. Verpakkingspapier en karton.

   • f. Speciale soorten papier en kartons.

  • 2. Strokartonindustrie:

   • a. Strokarton (beplakt en onbeplakt) en stropapier.

   • b. Speciale papier- en kartonprodukten uit stro.

   • c. Golfkartonindustrie.

   • d. Vervaardiging van strohulzen en het vlechten van stro.

 • B. Papierverwerkende industrie (voor zover niet behorende tot de sector Grafische industrie, sub 2):

  • 1. Papieren-zakkenindustrie.

  • 2. Kartonnage-industrie.

  • 3. Behangselpapier-, plakband- en paraffinepapierindustrie en overige papier- en kartonverwerkende industrieën.

 • C. Rubberverwerkende industrie:

  • 1. Banden en aanverwante artikelen.

  • 2. Vulcaniseer- en coverbedrijven.

  • 3. Zacht- en hardrubberartikelen.

  • 4. Rubberschoenen en aanverwante artikelen.

  • 5. Kunstleder en gerubberde weefsels.

  • 6. Rubbervervangingsgrondstoffen.

 • D. Medisch-pharmaceutische industrie.

 • E. Diverse delfstoffen en aanverwante bedrijven.

  • 1. Aardolie-industrie, waaronder ressorteert:

   • a. De winning van aardolie en aardgas.

   • b. De verwerking van aardolie tot halffabrikaten en/of eindprodukten, zoals:

    • 1. Gas.

    • 2. Benzine.

    • 3. Kerosine (petroleum).

    • 4. Gasolie.

    • 5. Smeerolie-grondstoffen.

    • 6. Asfaltbitumen.

    • 7. Stookoliën.

    • 8. Petroleumcokes.

   • c. De verwerking, veredeling en regeneratie van bovengenoemde halffabrikaten tot:

    • 1. Gas (vloeibaar en gasvormig).

    • 2. Speciale benzines (kookpunt benzine, minerale terpentijn).

    • 3. Minerale smeermiddelen, te weten smeeroliën en consistentvetten.

    • 4. Transformator-, turbine-, technische witte-, medicinale oliën.

    • 5. Industriële minerale oliën zoals emulgeerbare-, hydraulische-, roestwerende-, textiel-, spoeloliën en roestwerende vetten.

   • d. Vervaardiging en bewerking van vaste paraffines (minerale wassen), vaseline (petrolatum).

   • e. Fabrieksmatige verwerking van asfalt-bitumina tot asfalt en speciale asfalt-bitumina, al dan niet vermengd met mineraal en/of vezels.

  • 2. Zoutwinningsbedrijf.

  • 3. Zoutziederijen.

  • 4. Bruinkoolgroeven.

  • 5. Brikettenfabrieken.

 • F. Kledingindustrie:

  • 1. Vervaardiging van dames-, heren-, en kinderconfectie (inclusief bedrijfs-, regen-, sport-, leder- en oliedoekkleding.

  • 2. Vervaardiging van overhemden en lingerie (inclusief nachtkleding, babykleding en schorten).

  • 3. Vervaardiging van korsetten, bustehouders, bretels en sokophouders.

  • 4. Vervaardiging van huishoudtextielgoederen (voor zover zij niet geschiedt in bedrijven waar de aangewende textielstoffen zijn vervaardigd).

  • 5. Pelterijen.

  • 6. Vervaardiging van hoofdbekleding:

   • a. Herenhoeden.

   • b. Dames- en kinderhoeden.

   • c. Petten.

   • d. Uniformpetten.

  • 7. Vervaardiging van specialiteiten:

   • a. Dassen.

   • b. Parapluies en parasols.

   • c. Sierkleedjes, theemutsen en bewerkte gordijnen.

   • d. Nouveautés.

   • e. Kopwatten.

   • f. Diversen (handwerken, uniformuitrustingen, capuchons en dergelijke).

  • 8. Vervaardiging van gestikte dekens.

  • 9. Textielverwerkende ambachten:

   • a. Maatkleermakerij.

   • b. Modisterij.

   • c. Hoeden- en pettenmakerij.

   • d. Bontwerkerij.

 • G. Leder- en lederverwerkende industrie:

  • 1. Lederindustrie.

  • 2. Schoenindustrie (met inbegrip van de fabricage van lederen onderdelen).

  • 3. Drijfriemenindustrie.

  • 4. Lederwarenindustrie (met inbegrip van de vervaardiging van lederen handschoenen).

  • 5. Bontbereiderijen.

52. Uitzendbedrijven, omvattende: Werkgevers als bedoeld in het Besluit indeling uitzendbedrijven van 6 oktober 1999.

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

53. Bewakingsondernemingen

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

54. Culturele instellingen, omvattende:

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

 • 1. Toonkunstenaars.

 • 2. Opera- en toneelgezelschappen.

 • 3. Variété-, circusinstellingen en kermisgezelschappen.

 • 4. Film.

 • 5. Beeldhouwkunst.

 • 6. Schilderkunst.

 • 7. Letterkundigen.

 • 8. Musea, archieven, monumenten en bibliotheken.

 • 9. Andere culturele instellingen.

 • 10. Zendgemachtigden op het gebied van radio en televisie, alsmede omroepproductiebedrijven

55. Overige takken van bedrijg en beroep, omvattende:

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

 • 1. Rayonindustrie.

 • 2. Vlasbewerkende industrie.

 • 3. Poetsdoekenindustrie.

 • 4. Kaaspakkersbedrijf.

 • 5. Vervaardiging van wasdoek.

 • 6. Overige niet genoemde groepen, welke niet verwant zijn aan de in de andere onderdelen vermelde takken van bedrijf en beroep, zoals het exploiteren van dierenasiels, het manegebedrijf, het exploiteren van rijwielbewaarplaatsen en van parkeerplaatsen voor auto’s en dergelijke.

56. Schildersbedrijf

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

57. Stukadoorsbedrijf, omvattende:

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

 • 1. Het stukadoorsbedrijf, inclusief het steengaasstellersbedrijf en het wittersbedrijf.

 • 2. Het vloerenleggersbedrijf.

 • 3. Het steen-, houtgraniet- en kunststeenbedrijf.

58. Dakdekkersbedrijf, omvattende:

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

het dakdekkersbedrijf voor zover worden verwerkt bitumen, asfalt en kunststofmaterialen

59. Mortelbedrijf, omvattende:

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

het mortelbedrijf voor zover het betreft natte mortel

60. Steenhouwersbedrijf

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

61. Overheid, onderwijs en wetenschappen, omvattende:

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

 • 1. Onderwijsinstellingen

 • 2. Ziekenhuizen, voorzover geëxploiteerd door en vanwege de overheid

 • 3. Onderzoeksinstellingen

 • 4. Onderwijsondersteunende instellingen

62. Overheid, rijk, politie en rechterlijke macht, omvattende:

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

 • 1. Hoge colleges van Staat

 • 2. Departementen van algemeen bestuur

 • 3. Belastingwezen

 • 4. Gevangeniswezen

 • 5. Politie

 • 6. Rechtswezen

63. Overheid, defensie omvattende:

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

 • 1. Militair personeel

 • 2. Burgerdefensie personeel

 • 3. Dienstplichtig personeel

64. Overheid, provincies, gemeenten en waterschappen, omvattende:

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

 • 1. Provincies

 • 2. Gemeenten

 • 3. Waterschappen

65. Overheid, openbare nutsbedrijven

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

66. Overheid, overige instellingen, omvattende:

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Overheidsinstellingen, welke qua activiteiten niet zijn te rangschikken onder de hiervoor vermelde overheidssectoren.

67. Werk en (re)Integratie, omvattende:

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Instellingen of diensten die zich bezighouden met de feitelijke uitvoering van:

68. Railbouw, omvattende:

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

Het (doen) uitvoeren van werkzaamheden aangaande het (aan)leggen van een verdicht ballastbed, dwarsliggers en rails op bouwrijp gemaakte spoordijken, spoorbruggen, viaducten en tunnels, alsmede het verrichten van herstel en onderhoud (operationeel beheer) aan genoemde railstructuren, alsmede de verhuur met bemanning van specifiek groot materieel ten behoeve van deze werkzaamheden.

69. Telecommunicatie, omvattende:

[Regeling vervallen per 01-01-2006]

 • 1. Exploitanten van telefonie- en telegraafnetwerken.

 • 2. Exploitanten van kabelnetwerken ten behoeve van het doorgeven van signalen op het gebied van telecommunicatie.

 • 3. Exploitanten van overige telecommunicatievoorzieningen.

Naar boven