Wijzigingsbesluit van aantal amvb's ogv WBO en de ISOVSO (vereenvoudiging van het Londo-bekostigingsstelsel)

[Regeling vervallen per 01-12-2005.]
Geraadpleegd op 05-12-2023.
Geldend van 01-01-1998 t/m 30-11-2005

Besluit van 25 februari 1997, houdende wijziging van een aantal algemene maatregelen van bestuur op grond van de Wet op het basisonderwijs en de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs onder meer in verband met de wet tot wijziging van die wetten inzake de vereenvoudiging van het Londo-bekostigingsstelsel

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, T. Netelenbos, van 28 oktober 1996, nr. 96028389/2497, directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Gelet op artikel 69, tweede lid, van de Wet op het primair onderwijs en artikel 70, tweede lid, van de Wet op de expertisecentra, artikel 188, tweede lid, van deel II van de Wet op het voortgezet onderwijs;

De Raad van State gehoord (advies van 20 december 1996, nr.  W05.96.0517);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, T. Netelenbos, van 20 februari 1997, nr. 97003283/2497, directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I. WIJZIGING BEKOSTIGINGSBESLUIT WBO/OWBO

[Regeling vervallen per 01-12-2005]

[Red: Wijzigt het Bekostigingsbesluit WBO/OWBO.]

ARTIKEL II. WIJZIGING BEKOSTIGINGSBESLUIT ISOVSO/OISOVSO

[Regeling vervallen per 01-12-2005]

[Red: Wijzigt het Bekostigingsbesluit ISOVSO/OISOVSO.]

Artikel III. Wijziging Onderwijskundig besluit ISOVSO

[Regeling vervallen per 01-12-2005]

[Red: Wijzigt het Onderwijskundig besluit ISOVSO.]

Artikel IV. Wijziging Besluit onderwijsvoorrangsgebieden

[Regeling vervallen per 01-12-2005]

[Red: Wijzigt het Besluit onderwijsvoorrangsgebieden.]

Artikel V. Wijziging Besluit trekkende bevolking WBO

[Regeling vervallen per 01-12-2005]

[Red: Wijzigt het Besluit trekkende bevolking WBO.]

Artikel VI. Plaatsing in Staatsblad van het Bekostigingsbesluit WBO/OWBO en het Bekostigingsbesluit ISOVSO/OISOVSO

[Regeling vervallen per 01-12-2005]

De tekst van het Bekostigingsbesluit WBO/OWBO en het Bekostigingsbesluit ISOVSO/OISOVSO wordt in het Staatsblad geplaatst. Voor de plaatsing van het Staatsblad stelt Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen de nummering van de hoofdstukken, titels, afdelingen en artikelen van het Bekostigingsbesluit WBO/OWBO en het Bekostigingsbesluit ISOVSO/OISOVSO opnieuw vast en brengt hij de in deze besluiten voorkomende aanhalingen en de inhoudsopgaven met de nieuwe nummering op grond van dit artikel in overeenstemming. Onze Minister brengt tevens artikel IV, onderdelen A en B, en artikel V, onderdelen A en B, in overeenstemming met de nummering die ingevolge de eerste en tweede volzin ontstaat.

Artikel VII. Overgangsbepaling

[Regeling vervallen per 01-12-2005]

  • 1 De voorschriften zoals die luidden op de dag voor de datum van inwerkingtreding van dit besluit, blijven van toepassing op de tijdvakken waarover zij gelding hadden.

  • 2 In afwijking van artikel 54, eerste lid, van het Bekostigingsbesluit WBO/OWBO en artikel 45, eerste lid, van het Bekostigingsbesluit ISOVSO/OISOVSO zoals luidend ingevolge dit besluit, wordt voor het kalenderjaar 1997 voor «1 juli» gelezen: 1 november.

Artikel VIII. Inwerkingtreding

[Regeling vervallen per 01-12-2005]

  • 1 Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. Laatstbedoeld besluit wordt niet genomen voordat vier weken zijn verstreken nadat het onderhavige besluit is overgelegd aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal en gedurende die termijn niet door of namens de Tweede Kamer de wens wordt te kennen gegeven dat het in dit besluit geregelde onderwerp bij wet wordt geregeld.

  • 2 Het in het eerste lid bedoelde koninklijk besluit voorziet er in dat artikel I, onderdeel I, voor wat betreft artikel 49, tweede en derde lid, onderdeel N, voor wat betreft artikel 54, vijfde en zesde lid, onderdeel X en onderdeel Z, en artikel II, onderdeel J, voor wat betreft artikel 41, tweede en derde lid, onderdeel O, voor wat betreft artikel 45, vijfde en zesde lid, onderdeel Z, onderdeel BB en onderdeel DD, in werking treden met ingang van 1 januari 1998.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 25 februari 1997

Beatrix

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

T. Netelenbos

Uitgegeven vijftiende april 1997

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Naar boven