Uitvoeringsbesluit voorzieningen in de huisvesting PO/VO

Geraadpleegd op 01-03-2024.
Geldend van 01-08-2022 t/m heden

Besluit van 21 februari 1997 tot vaststelling van het drempelbedrag, bedoeld in artikel 76c, eerste lid, onder b, ten tweede, van de Wet op het voortgezet onderwijs, alsmede van enige minimum bruto vloeroppervlakten voor het basisonderwijs, het speciaal en het voortgezet speciaal onderwijs en het voortgezet onderwijs (Uitvoeringsbesluit voorzieningen in de huisvesting PO/VO)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, T. Netelenbos, van 12 november 1996, nr. 96028721/3702, directie Wetgeving en Juridische Zaken, gedaan mede namens Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

Gelet op artikel 66, tweede lid, van de Wet op het basisonderwijs, artikel 74, tweede lid, van de Interimwet op het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs, artikel 76c, eerste lid, onder b, ten tweede, alsmede artikel 76c, tweede lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs;

De Raad van State gehoord (advies van 20 december 1996, No. W05.960541);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, T. Netelenbos, van 13 februari 1997, nr. 97000450/3702, directie Wetgeving en Juridische Zaken, uitgebracht mede namens Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Paragraaf 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Begripsbepalingen

 • a. wet: de Wet voortgezet onderwijs 2020;

 • b. vwo: voorbereidend wetenschappelijk onderwijs als bedoeld in artikel 2.4 van de wet;

 • c. mavo: middelbaar algemeen voortgezet onderwijs als bedoeld in artikel 2.6 van de wet;

 • d. avo: hoger algemeen voortgezet onderwijs als bedoeld in artikel 2.5 van de wet of mavo;

 • e. vbo: voorbereidend beroepsonderwijs als bedoeld in artikel 2.7 van de wet;

 • f. praktijkonderwijs: een school voor praktijkonderwijs als bedoeld in artikel 2.8 van de wet;

 • g. vwo/avo: een scholengemeenschap die ten minste bestaat uit een school voor vwo en een school voor avo;

 • h. gemengde leerweg: de leerjaren 3 en 4 van de gemengde leerweg als bedoeld in artikel 2.27 van de wet;

 • i. vwo/avo/vbo: een scholengemeenschap die ten minste bestaat uit een school voor vbo en een school voor vwo of een school voor avo.

Paragraaf 3. Bruto vloeroppervlakte

Artikel 3. Bruto vloeroppervlakte basisonderwijs

 • 1 De bruto vloeroppervlakte per gelijktijdig aanwezige leerling die een school voor basisonderwijs tenminste dient te bevatten, bedraagt 3,5 m2. Tevens geldt per school en per nevenvestiging een vaste voet van tenminste 70m2.

 • 2 De bruto vloeroppervlakte per gelijktijdig aanwezige leerling die een speciale school voor basisonderwijs tenminste dient te bevatten, bedraagt 6,6 m2. Tevens geldt per school en per nevenvestiging een vaste voet van ten minste 90 m2.

 • 3 Indien aan een speciale school voor basisonderwijs een schoolsoort voor het speciaal of het voortgezet speciaal onderwijs is verbonden, is de schoolsoort met het grootste aantal leerlingen bepalend voor de vaste voet van de school, bedoeld in artikel 4.

Artikel 4. Bruto vloeroppervlakte (voortgezet) speciaal onderwijs

 • 1 De bruto vloeroppervlakte per gelijktijdig aanwezige leerling en de vaste voet die een school voor speciaal onderwijs, een school voor voortgezet speciaal onderwijs, een school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs dan wel een instelling voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs tenminste dient te bevatten bedragen voor de onderscheiden schoolsoorten in vierkante meters:

  speciaal onderwijs

  voortgezet speciaal onderwijs

   

  vaste

  per

  vaste

  per

   

  voet

  leerling

  voet

  leerling

  a. dove kinderen

  100

  13,5

  150

  13,5

  b. slechthorende kinderen

  130

  8,1

  160

  11,7

  c. kinderen met ernstige spraakmoeilijkheden die niet tevens behoren tot de onder a of b bedoelde kinderen

  130

  8,1

  160

  11,7

  d. visueel gehandicapte kinderen

  240

  8,1

  275

  11,7

  e. lichamelijk gehandicapte kinderen

  180

  11,3

  270

  14,4

  f. langdurig zieke kinderen

  130

  7,8

  165

  11,7

  g. [Red: vervallen]

         

  h. zeer moeilijk lerende kinderen

  100

  8,1

  140

  7,7

  i. zeer moeilijk opvoedbare kinderen

  100

  8,0

  180

  11,7

  j. [Red: vervallen]

         

  k. kinderen in scholen verbonden aan pedologische instituten

  100

  9,5

  140

  11,3

  l. meervoudig gehandicapte kinderen, waaronder meervoudig gehandicapte, visueel gehandicapte kinderen

  200

  15,8

  220

  15,3

 • 2 Indien aan een school meer dan een schoolsoort is verbonden, is de schoolsoort met het grootste aantal leerlingen bepalend voor de vaste voet van de school. Indien aan een school twee of meer schoolsoorten zijn verbonden met hetzelfde grootste aantal leerlingen, is de schoolsoort met de grootste vaste voet bepalend.

 • 3 Voor het toekennen van de vaste voet wordt onder een school of instelling tevens begrepen een nevenvestiging van een instelling, genoemd in artikel X van de Wet van 31 mei 1995 (Stb. 319).

Artikel 5. Bruto vloeroppervlakte voortgezet onderwijs

 • 1 De bruto vloeroppervlakte per gelijktijdig aanwezige leerling die een school voor vwo, voor avo en voor vbo inclusief een of meer afdelingen tenminste dient te bevatten, bedraagt voor de onderscheiden schoolsoorten in vierkante meters:

  a. vwo, avo, vbo

  leerjaar 1 en 2

  7,0

  vwo/avo

     

  vwo/avo/vbo

     

  b. vwo, avo

  leerjaar 3 t/m 6

  5,7

  vwo/avo

     

  c. gemengde leerweg

  leerjaar 3 en 4

  7,0

  d. vbo

  leerjaar 3 en 4

  8,1

  handel en verkoop

     

  administratie

     

  e. vbo-grafisch

  leerjaar 3 en 4

  14,8

  f. vbo-nautisch

  leerjaar 1 t/m 4

  14,8

  g. vbo-landbouw en natuurlijke omgeving

  leerjaar 3 en 4

  7,0

  h. overige vbo-afdelingen

  leerjaar 3 en 4

  13,0

  i. praktijkonderwijs

  alle leerjaren

  10,5

  toeslag leerwegondersteunend onderwijs

  leerjaar 1 en 2

  0,7

  toeslag leerwegondersteunend onderwijs

  leerjaar 3 en 4

  1,2

Artikel 6. Beperking reikwijdte besluit

Dit besluit is niet van toepassing op scholen voor voortgezet onderwijs die deel uitmaken van een verticale scholengemeenschap.

Artikel 7. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 1997.

Artikel 8. Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Uitvoeringsbesluit voorzieningen in de huisvesting PO/VO.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Lech, 21 februari 1997

Beatrix

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

T. Netelenbos

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

J. J. van Aartsen

Uitgegeven de twintigste maart 1997

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Naar boven