Wet op de Raad voor de financiële verhoudingen

[Regeling vervallen per 01-07-2017.]
Geraadpleegd op 24-07-2024.
Geldend van 07-03-1997 t/m 30-06-2017

Wet van 21 februari 1997, houdende instelling van een Raad voor de financiële verhoudingen (Wet op de Raad voor de financiële verhoudingen)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is een adviescollege in te stellen op het terrein van de financiële verhoudingen, in het bijzonder die van het Rijk met de gemeenten en de provincies, en dat het in verband met artikel 79 van de Grondwet noodzakelijk is daartoe wettelijke bepalingen vast te stellen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-07-2017]

  • 1 Er is een Raad voor de financiële verhoudingen.

  • 2 De Raad bestaat uit een voorzitter en ten hoogste acht andere leden.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-07-2017]

De Raad heeft tot taak de regering en de beide kamers der Staten-Generaal te adviseren over de wetgeving inzake de financiële verhoudingen, in het bijzonder die van het Rijk met de gemeenten en met de provincies alsmede over de uitvoering van die wetgeving. Deze adviezen kunnen zowel van uitvoerende als van beleidsmatige aard zijn.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-07-2017]

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 1997.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-07-2017]

Deze wet wordt aangehaald als: Wet op de Raad voor de financiële verhoudingen.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te Lech, 21 februari 1997

Beatrix

De Minister van Binnenlandse Zaken,

H. F. Dijkstal

De Minister van Financiën,

G. Zalm

Uitgegeven de zesde maart 1997

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Naar boven