Erkenning Limburgs onder deel II Europees Handvest

Geraadpleegd op 29-02-2024.
Geldend van 23-03-1997 t/m heden

Erkenning Limburgs onder deel II Europees Handvest

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken,

Gelezen het verzoek van gedeputeerde staten van Limburg van 19 november 1996;

Gelet op artikel 3, eerste lid, van het Europees Handvest voor regionale talen of talen van minderheden (Trb. 1993, 1 en 199);

In overeenstemming met het gevoelen van de Ministerraad;

Besluit:

  • 1 het Limburgs te erkennen onder deel II van het Europees Handvest voor regionale talen of talen van minderheden;

  • 2 de Staten-Generaal over dit besluit te informeren;

  • 3 de verklaring inzake de aanvaarding van het Europees Handvest voor regionale talen of talen van minderheden aan te vullen in de zin van besluit 1.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst en treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin hij wordt geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Binnenlandse Zaken,

J. Kohnstamm

Naar boven