Regeling vaststelling datum eerste toelating van voertuigen

[Regeling vervallen per 01-05-2009.]
Geldend van 01-09-2005 t/m 30-04-2009

Regeling vaststelling datum eerste toelating van voertuigen

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 1.10 van het Voertuigreglement;

Besluit:

Hoofdstuk 1. Vaststelling zonder afzonderlijk onderzoek voertuig

[Vervallen per 01-05-2009]

Artikel 1

[Vervallen per 01-05-2009]

Voor zover de vaststelling van de datum van eerste toelating geschiedt in het kader van de aanvraag van een kentekenbewijs zonder afzonderlijk onderzoek van het betrokken motorrijtuig of de betrokken aanhangwagen, wordt de datum van eerste toelating vastgesteld op de datum van eerste afgifte van het kentekenbewijs.

Hoofdstuk 2. Vaststelling met afzonderlijk onderzoek voertuig

[Vervallen per 01-05-2009]

Artikel 2

[Vervallen per 01-05-2009]

Voor zover de vaststelling van de datum van eerste toelating geschiedt in het kader van de aanvraag van een kentekenbewijs met een afzonderlijk onderzoek van het betrokken motorrijtuig of de betrokken aanhangwagen, wordt de datum van eerste toelating vastgesteld overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 3 tot en met 9.

Artikel 3. Documenten indien het voertuig niet eerder is toegelaten

[Vervallen per 01-05-2009]

 • 1 De datum van eerste toelating wordt vastgesteld op de datum van eerste afgifte van het kentekenbewijs, indien de aanvrager één van de hiernavolgende documenten overlegt:

  • a. een niet tenaamgestelde Fahrzeugbrief, behorend bij een uit Duitsland afkomstig voertuig, waarop geen datum van eerste toelating is vermeld,

  • b. een Certificate of Origin, behorend bij een uit de Verenigde Staten van Amerika afkomstig voertuig,

  • c. een Dichiarazione per Immatricola-zione, behorende bij een uit Italië afkomstig voertuig,

  • d. een New Vehicle Information Statement (NVIS-document), behorend bij een uit Canada afkomstig voertuig,

  • e. een Demande de Certificat D'immatriculation d'un véhicule neuf, behorend bij een uit Frankrijk afkomstig voertuig,

  • f. een document dat naar het oordeel van de Dienst Wegverkeer gelijkwaardig moet worden beschouwd aan de onder a tot en met e genoemde bewijzen,

  • g. een verklaring van de fabrikant of de door de fabrikant gemachtigde importeur dat het ter keuring aangeboden voertuig niet reeds eerder is toegelaten tot het verkeer op de weg,

  • h. een originele aankoopnota uit het laatste land waar het voertuig is verkocht voorafgaande aan de overbrenging naar Nederland, met daarop vermeld:

   • -

    het BTW-nummer van de verkoper,

   • -

    het identificatienummer van het voertuig,

   • -

    de verklaring van de verkoper dat het voertuig niet eerder is geregistreerd, en

   een verklaring van niet-registratie van een instantie die voertuigen registreert in het land waar de aankoopnota vandaan komt,

   of

  • i. voor zover het voertuig wordt onderzocht binnen 3 maanden na de afgifte van het hierna bedoelde kentekenbewijs: een buitenlands kentekenbewijs waaruit blijkt dat de registratie van het voertuig dan wel de geldigheid van het kentekenbewijs binnen 2 dagen na afgifte van dat bewijs tot het moment van onderzoek is geschorst.

   Indien uit het hiervoor bedoelde kentekenbewijs niet blijkt dat het voertuig vóór de afgifte van dat bewijs niet eerder is geregistreerd, dient tevens een uit hetzelfde land afkomstige originele aankoopnota te worden overgelegd met daarop vermeld:

   • -

    het BTW-nummer van de verkoper,

   • -

    het identificatienummer van het voertuig,

   • -

    de verklaring van de verkoper dat het voertuig vóór de afgifte van het hiervoor bedoelde kentekenbewijs niet eerder is geregistreerd.

 • 2 Voor zover de in het eerste lid, onderdeel h, bedoelde aankoopnota wordt overgelegd, behoeft de in dat onderdeel bedoelde verklaring van niet-registratie niet te worden overgelegd, indien:

  • -

   de aanvrager verklaart dat het voertuig niet eerder is geregistreerd, en

  • -

   de aankoopnota afkomstig is uit een land waarvan het aldaar gehouden kentekenregister middels datacommunicatie rechtstreeks aan de hand van het identificatienummer is te raadplegen door hiertoe aangewezen ambtenaren van de Dienst Wegverkeer en uit raadpleging blijkt dat het voertuig in dat land niet geregistreerd is of is geweest.

Artikel 4. Documenten indien het voertuig eerder is toegelaten

[Vervallen per 01-05-2009]

 • 1 Indien de aanvrager een door een bevoegde autoriteit afgegeven document overlegt waaruit de datum van eerste toelating blijkt, wordt de datum van eerste toelating vastgesteld op deze datum.

 • 2 Indien uit het in het eerste lid bedoelde document slechts een maand van eerste toelating blijkt, wordt de datum van eerste toelating gesteld op de eerste dag van die maand. Indien uit het document slechts een jaar van eerste toelating blijkt, wordt de datum van eerste toelating gesteld op 30 juni van dat jaar.

 • 3 Indien uit het in het eerste lid bedoelde document niet de datum, de maand of het jaar van eerste toelating blijkt, doch wel de datum van fabricage, wordt de datum van eerste toelating vastgesteld op de datum van fabricage. Indien uit het document slechts een maand van fabricage blijkt, wordt de datum van fabricage gesteld op de eerste dag van die maand. Indien uit het document slechts een jaar van fabricage blijkt, wordt de datum van fabricage gesteld op 30 juni van dat jaar.

 • 4 Indien uit het in het eerste lid bedoelde document niet de datum, de maand of het jaar van eerste toelating of van fabricage blijkt, doch wel het modeljaar, wordt de datum van eerste toelating vastgesteld op 28 februari van het modeljaar.

Artikel 5. Geen documenten

[Vervallen per 01-05-2009]

 • 1 Indien de aanvrager niet één van de in de artikelen 3 en 4 genoemde documenten overlegt, dan wel indien aan de hand van het bepaalde in artikel 4 geen datum van eerste toelating kan worden vastgesteld, wordt de datum van eerste toelating, overeenkomstig het bepaalde in het tweede tot en met vierde lid, vastgesteld aan de hand van het identificatienummer.

 • 2 Indien uit het identificatienummer een datum van fabricage blijkt, wordt de datum van eerste toelating vastgesteld op de datum van fabricage. Indien uit het nummer slechts een maand van fabricage blijkt, wordt de datum van fabricage gesteld op de eerste dag van die maand. Indien uit het nummer slechts een jaar van fabricage blijkt, wordt de datum van fabricage gesteld op 30 juni van dat jaar.

 • 3 Indien uit het identificatienummer niet de datum, de maand of het jaar van fabricage blijkt, doch wel het modeljaar, wordt de datum van eerste toelating vastgesteld op 28 februari van het modeljaar.

 • 4 Indien uit het identificatienummer niet de datum, de maand of het jaar van fabricage of het modeljaar blijkt, wordt door de Dienst Wegverkeer de datum van fabricage bepaald en wordt de datum van eerste toelating vastgesteld op deze datum.

Artikel 6. Datum eerste onderzoek als datum van eerste toelating

[Vervallen per 01-05-2009]

Indien de overeenkomstig de artikelen 4 of 5 vastgestelde datum van eerste toelating na de datum van het eerste onderzoek van het voertuig ligt, wordt de datum van eerste toelating vastgesteld op de datum van het eerste onderzoek.

Artikel 7. Voertuig eerder in Nederland toegelaten

[Vervallen per 01-05-2009]

 • 1 Indien een voertuig reeds eerder in Nederland tot het verkeer op de weg is toegelaten, wordt, in afwijking van de voorgaande artikelen, de datum van eerste toelating vastgesteld op de datum van eerste toelating welke blijkt uit het kentekenregister of het eerder afgegeven kentekenbewijs.

Artikel 8. Voertuig eerder in gebruik dan toegelaten

[Vervallen per 01-05-2009]

Indien een voertuig in gebruik is genomen reeds voor het tot het verkeer op de weg is toegelaten, wordt de datum van eerste toelating vastgesteld op de datum van fabricage of het modeljaar, overeenkomstig het bepaalde in artikel 5.

Artikel 9. Voertuigidentificatie

[Vervallen per 01-05-2009]

Indien een kentekenbewijs wordt aangevraagd voor een samengesteld voertuig of voor een voertuig, waarvan het originele identificatienummer ontbreekt of onleesbaar is geworden, wordt de datum van eerste toelating vastgesteld overeenkomstig de voorgaande artikelen nadat de identiteit van het voertuig aan de hand van een nader onderzoek overeenkomstig de hiervoor vastgestelde regels is vastgesteld.

Hoofdstuk 3. Onderzoek registers

[Vervallen per 01-05-2009]

Artikel 10. Nader onderzoek registers andere landen

[Vervallen per 01-05-2009]

 • 1 Indien er in het kader van de aanvraag van een kentekenbewijs twijfel bestaat over de vraag of het voertuig niet eerder tot het verkeer op de weg is toegelaten, dan wel of de vastgestelde datum van eerste toelating correct is, kan de Dienst Wegverkeer door middel van raadpleging van registers in andere landen onderzoeken of en wanneer het voertuig eerder tot het verkeer op de weg is toegelaten.

 • 2 Indien het in het eerste lid bedoelde onderzoek binnen drie weken nadat het voertuig technisch en administratief in orde is bevonden geen resultaat oplevert, wordt een kentekenbewijs afgegeven en wordt de overeenkomstig de voorgaande artikelen vastgestelde datum van eerste toelating vermeld. Wordt nadien alsnog een afwijkende datum van eerste toelating gevonden dan kan het kentekenbewijs ongeldig worden verklaard en op het nieuwe kentekenbewijs de gevonden datum van eerste toelating worden vermeld.

Hoofdstuk 4. Slotbepalingen

[Vervallen per 01-05-2009]

Artikel 11

[Vervallen per 01-05-2009]

De regeling van de minister van Verkeer en Waterstaat van 9 december 1994, nr RV 188308, houdende vaststelling van regels omtrent de wijze waarop de datum van eerste toelating tot de openbare weg op het kentekenbewijs, dan wel het registratiebewijs van een voertuig wordt bepaald (Stcrt. 241), wordt ingetrokken.

Artikel 13

[Vervallen per 01-05-2009]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling datum eerste toelating van voertuigen.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 20 februari 1997

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

A. Jorritsma-Lebbink

Terug naar begin van de pagina