Regeling toekenning radiofrequenties voor straalverbindingen aan de concessiehouder

Geraadpleegd op 14-07-2024.
Geldend van 28-02-1997 t/m heden

Regeling toekenning radiofrequenties straalverbindingen aan de concessiehouder

Artikel 2

  • 1 Een aanvraag tot toekenning van radiofrequenties bestemd voor het tot stand brengen van een of meer verbindingen tussen vaste punten (straalverbindingen) geschiedt door middel van een bij de Rijksdienst voor Radio-

    communicatie van de Hoofddirectie Telecommunicatie en Post van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat verkrijgbaar aanvraagformulier alsmede een elektronische gegevensdrager.

  • 2 Een aanvraag wordt ingediend bij de Rijksdienst voor Radiocommuni-catie.

Artikel 3

Een aanvraag bevat per radiofrequentie de volgende gegevens:

  • a. de opstelplaats van de zenders en ontvangers;

  • b. frequentiebereik en -karakteristieken;

  • c. de te gebruiken apparatuur, en

  • d. doel en aard van de straalverbinding.

Artikel 4

  • 1 Op een aanvraag wordt door de Minister beslist binnen drie maanden na ontvangst van de aanvraag.

  • 2 Indien niet kan worden beslist binnen de in het eerste lid bedoelde termijn, stelt de Minister de aanvrager daarvan in kennis en geeft daarbij een termijn aan die niet langer zal zijn dan zes maanden waarbinnen een beslissing zal worden genomen.

Artikel 6

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling toekenning radiofrequenties voor straalverbindingen aan de concessiehouder.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 19 februari 1997

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

A. Jorritsma-Lebbink

Naar boven