Regeling vaststelling bedragen nascholing voortgezet onderwijs 1997-1998

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geldend van 01-08-1997 t/m 30-12-2004

Regeling vaststelling bedragen nascholing voortgezet onderwijs 1997-1998

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

Gelet op artikel 85b juncto 96d.2 van de Wet op het voortgezet onderwijs;

Besluit:

Artikel 1. Bedrag voor nascholing

[Vervallen per 31-12-2004]

  • 1 Het bedrag voor nascholing van het personeel van een school voor voorbereidend wetenschappelijk onderwijs, een school voor hoger algemeen voortgezet onderwijs, een school voor middelbaar algemeen voortgezet onderwijs en een school voor voorbereidend beroepsonderwijs voor het schooljaar 1997-1998 is f 945,- per formatieplaats met inachtneming van het tweede lid.

  • 2 Bij de berekening van de vergoeding wordt de volgende formatie in aanmerking genomen:

    • a. het aantal formatieplaatsen bedoeld in artikel 8, eerste lid, van het Formatiebesluit W.V.O., wat betreft de personeelscategorie leraren;

    • b. het aantal formatieplaatsen leraren ingevolge de artikelen 4 en 5 van de Regeling personele vergoeding culturele minderheidsgroepen en anderstalige leerlingen WVO;

    • c. het aantal formatieplaatsen leraren voor het schooljaar 1996-1997 op basis van de Regeling onderwijs eigen taal WVO.

Artikel 2. Bekendmaking

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling zal met de toelichting in Uitleg OCenW-Regelingen worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 3. Inwerkingtreding

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 1997.

Artikel 4. Citeertitel

[Vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling bedragen nascholing voortgezet onderwijs 1997-1998.

De

staatssecretaris

van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

T. Netelenbos

Terug naar begin van de pagina