Aanwijzing Nieuwkoopse Plassen als speciale beschermingszone EG-Vogelrichtlijn

Geraadpleegd op 05-12-2023.
Geldend van 19-02-1997 t/m heden

Aanwijzing Nieuwkoopse Plassen als speciale beschermingszone EG-Vogelrichtlijn

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

Besluit:

Artikel 1

  • 1 Als speciale beschermingszone in de zin van artikel 4, eerste lid, van de richtlijn van de Raad van Europese Gemeenschappen van 2 april 1979, inzake het behoud van de vogelstand, 79/409/EEG (Pb. EG L 103) wordt aangewezen:

    het in de bijlage van deze beschikking en op bijbehorende kaart aangegeven gebied, bekend onder de naam ’Nieuwkoopse Plassen’.

  • 2 De aanwijzing, bedoeld in het eerste lid, gaat vergezeld van een toelichtende nota, welke deel uitmaakt van deze beschikking.

Artikel 2

Deze beschikking treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

’s-Gravenhage, 14 februari 1997

De

Minister

van Landbouw, Natuur-beheer en Visserij,

J.J. van Aartsen

Naar boven