Wijzigingswet Wet op het basisonderwijs, ISOVSO, WVO enz. (opnemen document inzake [...] van vrouwen in leidinggevende functies in het onderwijs)

[Regeling materieel uitgewerkt per 04-07-2013.]
Geldend van 04-07-2013 t/m heden

Wet van 14 februari 1997, houdende wijziging van enkele onderwijswetten in verband met het opnemen van een document inzake evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in leidinggevende functies in het onderwijs

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging hebben genomen, dat het wenselijk is wettelijke regelen te stellen gericht op het bevorderen van evenredige arbeidsparticipatie van mannen en vrouwen in het onderwijs voor wat betreft de deelname van vrouwen in leidinggevende functies;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I. WIJZIGING VAN DE WET OP HET PRIMAIR ONDERWIJS

[Red: Wijzigt de Wet op het primair onderwijs.]

ARTIKEL III. WIJZIGING VAN DE WET OP HET VOORTGEZET ONDERWIJS

[Red: Wijzigt de Wet op het voortgezet onderwijs.]

ARTIKEL V. WIJZIGING VAN DE WET OP HET HOGER ONDERWIJS EN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK

[Red: Wijzigt de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.]

ARTIKEL VIII. INWERKINGTREDING

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te Lech, 14 februari 1997

Beatrix

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

T. Netelenbos

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

J. J. van Aartsen

Uitgegeven de zesde maart 1997

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Terug naar begin van de pagina