Regeling vaststelling literaire genres centraal examen en staatsexamen klassieke taal en letterkunde 1999

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geraadpleegd op 26-02-2024.
Geldend van 08-03-1997 t/m 30-12-2004

Regeling vaststelling literaire genres centraal examen en staatsexamen klassieke taal en letterkunde 1999

De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen,

Gelet op artikel 7 van het Eindexamenbesluit v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o.-v.b.o. en artikel 11 van het Besluit staatsexamens v.w.o.-h.a.v.o.-m.a.v.o. 1978, in samenhang met de examenprogramma's Klassieke Talen eindexamen v.w.o. en staatsexamen v.w.o. (Stcrt. 1987, 246);

Besluit:

Artikel 1. Literaire genres centraal en schriftelijk examen

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

 • 1 De literaire genres voor het centraal examen klassieke taal en letterkunde, alsmede voor het schriftelijk gedeelte van het staatsexamen klassieke taal en letterkunde, zijn in 1999:

  • a. Griekse taal en letterkunde: epiek; kernauteur: Homerus (Ilias);

  • b. Latijnse taal en letterkunde: retorisch proza; kernauteur: Cicero (Catil.).

 • 2 Het lectuurpensum voor de in het eerste lid genoemde genres en de daarop afgestemde leerstof worden vastgesteld als aangegeven in de als bijlagen bij deze regeling gevoegde syllabi.

Artikel 2. Literaire genres mondeling examen

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

 • 1 De literaire genres voor het mondeling gedeelte van het staatsexamen klassieke taal en letterkunde zijn in 1999:

  • a. Griekse taal en letterkunde: filosofisch proza; kernauteur: Plato;

  • b. Latijnse taal en letterkunde: epiek; kernauteur: Ovidius (Metamorphosen).

 • 2 Als syllabi met betrekking tot deze beide literaire genres gelden de syllabi die zijn uitgebracht ten behoeve van het centraal examen en het schriftelijk gedeelte van het staatsexamen voor het jaar 1998 (Uitleg OCenW-Regelingen 1996, 10a).

Artikel 3. Bekendmaking

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling en de bijbehorende bijlagen zullen in Uitleg OCenW-Regelingen worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.

Artikel 4. Inwerkingtreding

[Regeling vervallen per 31-12-2004]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na de datum van uitgifte van Uitleg OCenW-Regelingen, waarin deze regeling is bekendgemaakt.

De

staatssecretaris

van onderwijs, cultuur en wetenschappen

T. Netelenbos

Naar boven