Warenwetregeling Zuiverheidseisen van levensmiddelenadditieven met uitzondering van kleurstoffen en zoetstoffen

[Regeling vervallen per 13-11-2008.]
Geldend van 28-05-2004 t/m 12-11-2008

Warenwetregeling Zuiverheidseisen van levensmiddelenadditieven met uitzondering van kleurstoffen en zoetstoffen

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op richtlijn nr. 96/77/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 2 december 1996 tot vaststelling van specifieke zuiverheidseisen voor levensmiddelenadditieven met uitzondering van kleurstoffen en zoetstoffen (PbEG L 339);

alsmede op artikel 4, tweede lid, onder a, van het Warenwetbesluit Levensmiddelenadditieven;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 13-11-2008]

Levensmiddelenadditieven, met uitzondering van kleurstoffen en zoetstoffen, die mogen worden gebruikt in eet- en drinkwaren, voldoen wat betreft de zuiverheidseisen aan richtlijn nr. 96/77/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 2 december 1996 tot vaststelling van specifieke zuiverheidseisen voor levensmiddelenadditieven met uitzondering van kleurstoffen en zoetstoffen (PbEG L 339).

Artikel 2

[Vervallen per 13-11-2008]

  • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 juli 1997.

  • 2 Een wijziging van richtlijn nr. 96/77/EG van de Commissie van de Europese Gemeenschappen van 2 december 1996 tot vaststelling van specifieke zuiverheidseisen voor levensmiddelenadditieven met uitzondering van kleurstoffen en zoetstoffen (PbEG L 339), gaat voor de toepassing van artikel 1 gelden met ingang van de dag waarop aan de betrokken wijzigingsrichtlijn uitvoering moet zijn gegeven.

  • 3 In afwijking van het tweede lid mogen levensmiddelenadditieven, met uitzondering van kleurstoffen en zoetstoffen, die vóór de in het tweede lid bedoelde dag in de handel zijn gebracht of zijn geëtiketteerd, nog vanaf die dag worden verhandeld voor zover de betrokken wijzigingsrichtlijn daarin voorziet, mits zij voldoen aan de wettelijke voorschriften inzake de zuiverheidseisen van die additieven zoals die luidden tot dat tijdstip.

Artikel 3

[Vervallen per 13-11-2008]

Deze regeling wordt aangehaald als: Warenwetregeling Zuiverheidseisen van levensmiddelenadditieven met uitzondering van kleurstoffen en zoetstoffen.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Erica Terpstra

Terug naar begin van de pagina