Nadere regels attractie- en speeltoestellen

[Regeling vervallen per 01-07-2023.]
Geraadpleegd op 24-07-2024.
Geldend van 01-02-2017 t/m 30-06-2023

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-07-2023]

In deze regeling en de daarop gebaseerde bepalingen wordt verstaan onder:

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-07-2023]

Voor aanwijzing ingevolge artikel 7a, eerste lid, van de wet als aangewezen instelling met betrekking tot attractie- en speeltoestellen komen slechts instellingen in aanmerking die voldoen aan de in bijlage I vermelde voorwaarden.

Artikel 4a

[Regeling vervallen per 01-07-2023]

In het jaarverslag, bedoeld in artikel 7c, tweede lid, van de wet, worden door de aangewezen instelling ten minste de volgende onderwerpen behandeld:

 • a. de door de instelling afgegeven, ingetrokken dan wel geweigerde certificaten;

 • b. wijzigingen in de op het werkveld van de instelling betrekking hebbende accreditaties, reglementen en procedures;

 • c. wijzigingen in de op het werkveld van de instelling betrekking hebbende taakverdeling;

 • d. wijzigingen in de bestuurssamenstelling;

 • e. wijzigingen in de statuten of het huishoudelijk reglement;

 • f. aan derden uitbestede werkzaamheden;

 • g. structurele knelpunten op het werkveld van de instelling die zich in de uitvoeringspraktijk hebben voorgedaan;

 • h. het gevoerde overleg en de samenwerking op het werkveld met andere instellingen;

 • i. door de instelling ontvangen klachten en de wijze van afhandeling daarvan;

 • j. tegen de besluiten van de instelling ingediende bezwaren en ingestelde beroepen en de wijze van afhandeling daarvan;

 • k. een financieel verslag betreffende de activiteiten waarvoor de instelling is aangewezen.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 01-07-2023]

Als normen, bedoeld in artikel 5, eerste lid, van het besluit worden aangewezen de in bijlage II bij deze regeling vermelde normen.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 01-07-2023]

 • 1 Een certificaat van goedkeuring voor een attractie- of speeltoestel komt overeen met het bij deze regeling als bijlage III gevoegde model.

 • 2 Een certificaat van goedkeuring voor een attractietoestel als bedoeld in het eerste lid heeft een geldigheidsduur overeenkomstig de termijn volgend uit de matrix voor de periodiciteit van keuring van attractietoestellen in bijlage IV, met dien verstande dat, indien buiten toedoen van de toestelhouder niet tijdig kan worden gekeurd, het certificaat van goedkeuring zijn geldigheid behoudt gedurende ten hoogste vier maanden na afloop van de einddatum van de termijn waarvoor het is afgegeven.

 • 3 Een certificaat voor speeltoestellen als bedoeld in het eerste lid heeft een onbeperkte geldigheidsduur.

 • 4 Type certificaten, die zijn afgegeven als gevolg van een keuring op de wijze van artikel 8, derde lid, van het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen mogen alleen worden uitgegeven indien zowel het typekenmerkend monster alsmede het technisch constructiedossier aan de relevante geldende NEN EN normen voldoen. Indien publicatie van een nieuwe of gewijzigde NEN EN-norm plaats vindt dient een mogelijke nieuwe keuring binnen een jaar na de publicatie van de desbetreffende NEN EN-norm plaats te vinden.

 • 5 Ten aanzien van een attractietoestel dat na de datum van inwerkingtreding van de wijziging van de Nadere regels attractie- en speeltoestellen in verband met de periodiciteit van keuringen en de eisen aan een certificaat van goedkeuring (Stcrt. PM) nog niet eerder is gekeurd wordt de periodiciteit door een aangewezen instelling bepaald tijdens de eerste keuring.

 • 6 Een attractietoestel dat voorafgaand aan de datum van inwerkingtreding van de wijziging van de Nadere regels attractie- en speeltoestellen in verband met de periodiciteit van keuringen en de eisen aan een certificaat van goedkeuring voor attractietoestellen (Stcrt. PM) is gekeurd, behoudt zijn goedkeuring tot de afloop van de in het certificaat gestelde termijn. Bij de eerstvolgende keuring zal de benodigde periodiciteit aan de hand van de matrix uit bijlage IV bij dit besluit door de aangewezen instelling worden bepaald en zal het desbetreffende attractietoestel worden geregistreerd in de database van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, na melding door de aangewezen instelling.

Artikel 7

[Regeling vervallen per 01-07-2023]

 • 1 Een attractietoestel dat is voorzien van een certificaat van goedkeuring, wordt door de aangewezen instelling tevens voorzien van een merk van goedkeuring met een uniek identificatienummer.

 • 2 Het merk van goedkeuring is bij de eerstvolgende keuring na inwerkingtreding na de datum van inwerkingtreding van de wijziging van de Nadere regels attractie- en speeltoestellen in verband met de periodiciteit van keuringen voor attractietoestellen en de eisen aan een certificaat van goedkeuring (Stcrt. PM) een duurzame plaat met onuitwisbare opschriften of aanduidingen, onlosmakelijk op of in het attractietoestel, op een essentieel onderdeel van het attractietoestel en op een duidelijk zichtbare plaats aangebracht.

 • 3 Het merk van goedkeuring is bij een periodieke keuring volgend op een keuring als bedoeld in het tweede lid een sticker.

 • 4 Het merk bevat overeenkomstig onderstaand model de volgende gegevens: ‘GOEDGEKEURD’, de maand en het jaar van de keuring op grond waarvan het certificaat van goedkeuring is afgegeven, de naam van de aangewezen instelling, het nummer van het certificaat van goedkeuring en het unieke identificatienummer van het attractietoestel. De unieke nummers worden door de aangewezen instelling aangevraagd bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

  Model voor merk van goedkeuring:

  GOEDGEKEURD:

   

  Maand, jaar

   

  EERSTVOLGENDE KEURING:

   

  Maand, jaar

   

  Naam keuringsinstantie

   

  Certificaat nr. ...

   

  Identificatie nr. ...

   

Artikel 8

[Regeling vervallen per 01-07-2023]

 • 1 In afwijking van artikel 7 zijn fabrikanten en importeurs van eenvoudige attractietoestellen, aan wie ten gevolge van de goedkeuring van een het type kenmerkend monster als bedoeld in artikel 8, tweede lid, van het besluit een certificaat van goedkeuring is afgegeven, gedurende de geldigheidsduur van het voornoemde certificaat, verplicht tot het aanbrengen van een merk van goedkeuring als bedoeld in artikel 7 op de door hen vervaardigde of geãmporteerde toestellen, die geheel overeenkomstig het goedgekeurde monster zijn vervaardigd, voordat zij deze toestellen voor het eerst in het verkeer brengen.

 • 2 In afwijking van artikel 7 vermeldt het merk van goedkeuring, bedoeld in het eerste lid, in plaats van de maand en het jaar van de keuring, de maand en het jaar waarin het merk op het toestel wordt aangebracht. Het merk van goedkeuring verliest zijn geldigheidsduur twaalf maanden na de datum die erop staat vermeld, met dien verstande dat, indien buiten toedoen van de toestelhouder niet tijdig kan worden gekeurd, het merk zijn geldigheid behoudt gedurende ten hoogste vier maanden na afloop van de termijn waarvoor het is afgegeven.

Artikel 9

[Regeling vervallen per 01-07-2023]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 10

[Regeling vervallen per 01-07-2023]

Deze regeling wordt aangehaald als: Nadere regels attractie- en speeltoestellen.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Erica Terpstra

Bijlage I. bij artikel 4 van de Nadere regeling attractie- en speeltoestellen

[Regeling vervallen per 01-07-2023]

Voorwaarden waaraan aangewezen instellingen en sub-contractors moeten voldoen

 • 1. De aangewezen instelling en de sub-contractor, de directeuren daarvan en de met de keuring of beoordeling belaste werknemers zijn niet de ontwerper, de fabrikant, de leverancier of de installateur van de toestellen die zij keuren of beoordelen, noch de gemachtigde van één der genoemde personen. Zij treden bij het ontwerpen, de bouw, de verkoop of het onderhoud van deze toestellen noch rechtstreeks, noch als gemachtigde van de betrokken partijen op.

 • 2. De aangewezen instelling, de sub-contractor en de werknemers die met de keuringen zijn belast, voeren de keuringen of beoordelingen uit met de grootste mate van beroepsintegriteit en technische bekwaamheid; zij zijn vrij van elke pressie en beïnvloeding, met name van financiële aard, die hun boordeling of de uitslagen van hun keuring kan beïnvloeden, met name door personen of groepen van personen die bij de resultaten van de keuring of beoordeling belang hebben.

 • 3. De aangewezen instelling en de sub-contractor beschikken over de nodige werknemers en middelen om de met de uitvoering van de keuringen verbonden technische en administratieve taken op passende wijze te vervullen; tevens hebben de aangewezen instelling en de sub-contractor toegang tot het nodige materiaal voor bijzondere keuringen of beoordelingen.

 • 4. De werknemer die met de keuring of de beoordeling is belast:

  • a. heeft met goed gevolg een op de keuringswerkzaamheden gerichte, technische beroepsopleiding afgerond;

  • b. heeft voldoende kennis van de voorschriften betreffende de keuringen of beoordelingen die hij verricht en voldoende ervaring met deze keuringen of beoordelingen;

  • c. bezit de vereiste vakbekwaamheid om op grond van de verrichte keuringen of beoordelingen verklaringen, processen-verbaal en rapporten op te stellen.

 • 5. De onafhankelijkheid van de werknemers die met de keuringen of beoordelingen zijn belast dient te zijn gewaarborgd. De bezoldiging van elke functionaris is niet afhankelijk van het aantal keuringen of beoordelingen dat hij verricht, noch van de uitslagen van de keuringen of beoordelingen.

 • 6. De aangewezen instelling dient over een kwaliteitssysteem te beschikken dat aantoonbaar voldoet aan de norm NEN-EN-ISO/IEC 17020:2012 of de norm NEN-EN-ISO/IEC 17065/2012 dan wel tot 15 september 2015 de norm NEN-EN 45.011. Een subcontractor dient over een kwaliteitssysteem te beschikken dat aantoonbaar voldoet aan de norm NEN-EN-ISO/IEC 17025:2005.

 • 7. De aangewezen instelling dient een verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid te sluiten.

 • 8. De sub-contractor heeft rechtspersoonlijkheid.

Bijlage II. bij artikel 5 van de Nadere regels attractie- en speeltoestellen

[Regeling vervallen per 01-07-2023]

Normen voor attractie- en speeltoestellen

 • a. NEN-EN 1176-1: 2008: Speeltoestellen – Deel 1 Algemene veiligheidseisen en beproevingsmethoden;

 • b. NEN-EN 1176-2: 2008: Speeltoestellen – Deel 2 Aanvullende bijzondere veiligheidseisen en beproevingsmethoden voor schommels;

 • c. NEN-EN 1176-3: 2008: Speeltoestellen – Deel 3 Aanvullende bijzondere veiligheidseisen en beproevingsmethoden voor glijbanen;

 • d. NEN-EN 1176-4: 2008: Speeltoestellen – Deel 4 Aanvullende bijzondere veiligheidseisen en beproevingsmethoden voor kabelbanen;

 • e. NEN-EN 1176-5: 2008: Speeltoestellen – Deel 5 Aanvullende bijzondere veiligheidseisen en beproevingsmethoden voor draaitoestellen;

 • f. NEN-EN 1176-6: 2008: Speeltoestellen – Deel 6 Aanvullende bijzondere veiligheidseisen en beproevingsmethoden voor wiptoestellen;

 • g. NEN-EN 1176-7: 2008: Speeltoestellen – Deel 7 Leidraad voor de plaatsing, controle, onderhoud en gebruik;

 • h. NEN-EN 1176-10: 2008: Speeltoestellen en bodemoppervlakken – Deel 10: Aanvullende bijzondere veiligheidseisen en beproevingsmethoden voor geheel omsloten toestellen;

 • i. NEN-EN 1176-11: 2008: Speeltoestellen en bodemoppervlakken – Deel 11: Aanvullende bijzondere veiligheidseisen en beproevingsmethoden voor ruimtelijke netstructuren;

 • j. NEN-EN 1069-1: 2010/C1:2012: Waterglijbanen – Deel 1 Veiligheidseisen en beproevingsmethoden;

 • k. NEN-EN 1069-2: 2010: Waterglijbanen – Deel 2 Instructies;

 • l. NEN-EN 13814: 2004: Machines en constructies op kermisterreinen en amusementsparken – Veiligheid.

Bijlage III. bij artikel 6 van de Nadere regeling attractie- en speeltoestellen

[Regeling vervallen per 01-07-2023]

Model certificaat van goedkeuring

Warenwet

certificaat van goedkeuring

afgegeven door naam aangewezen instelling

(aangewezen bij ministeriële beschikking van ..., nr ...)

Certificaat nr. ... Dossier nr. ...

Betreft: ...

Evt. nadere aanduidingen: ...

Eigenaar/houder: ...

Adres eigenaar/houder: ...

Soort toestel: ...

Fabrikant: ...

Jaar van fabrikage: ...

Leverancier: ...

Jaar van leverantie: ...

Datum Keuring: ...

Naam aangewezen instelling, adres aangewezen instelling te plaats verklaart, dat het bovenaangehaalde toestel voldoet aan de vervaardigingsvoorschriften genoemd in het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen.

Naam aangewezen instelling

Uitsluitend voor attractietoestellen:

Vorig certificaat nr. ...

d.d. ...

Huidig certificaat afgegeven d.d. ...

De volgende keuring moet plaatsvinden voor....

Bijlage IV. bij artikel 6, tweede lid, van de Nadere regels attractie- en speeltoestellen

[Regeling vervallen per 01-07-2023]

Matrix voor de periodiciteit van de keuring van attractietoestellen

Ten aanzien van attractietoestellen wordt gebruik gemaakt van één van drie keuringsregimes: jaarlijks, tweejaarlijks en driejaarlijks.

Voor de indeling in één van de drie keuringsregimes wordt uitgegaan van onderstaande matrix. In de matrix wordt op drie criteria getoetst:

 • De versnellingen waaraan de gebruiker van het toestel wordt blootgesteld;

 • De maximale snelheid van de gebruiker in het attractietoestel;

 • Het aantal dimensies waarin het attractietoestel de gebruiker kan bewegen.

In de grijze vakken staat hoe vaak de keuringen moeten plaatsvinden.

 

Snelheid < 5 m/s

Snelheid ≥ 5 m/s & < 10 m/s

Snelheid ≥ 10 m/s

NEN-EN 13814 versnelling

gebied 1 of 2

1D

2D

3D

1D

2D

3D

1D

2D

3D

3

jaarlijks

3

jaarlijks

2 jaarlijks

3

jaarlijks

2

jaarlijks

1

jaarlijks

2

jaarlijks

2

jaarlijks

1

jaarlijks

NEN-EN 13814 versnelling

gebied 3 of 4

1D

2D

3D

1D

2D

3D

1D

2D

3D

3

jaarlijks

3

jaarlijks

2

jaarlijks

2

jaarlijks

2

jaarlijks

1

jaarlijks

2

jaarlijks

1

jaarlijks

1

jaarlijks

NEN-EN 13814 versnelling

gebied 5

1D

2D

3D

1D

2D

3D

1D

2D

3D

2

jaarlijks

1

jaarlijks

1

jaarlijks

2

jaarlijks

1

jaarlijks

1

jaarlijks

1

jaarlijks

1

jaarlijks

1

jaarlijks

Versnelling

Ter beoordeling van de versnellingen waaraan de gebruiker van een attractietoestel wordt blootgesteld, wordt aansluiting gezocht bij de NEN-EN 13814: 2004. In deze norm is in een diagram voor classificaties voor veiligheidsbeugels (restraint diagram) een vijftal gebieden gedefinieerd op basis van de combinatie van de verticale versnelling en de voor/achterwaartse versnelling op het lichaam. Uit de vijf gebieden zijn voor het bepalen van de periodiciteit drie categorieën gedefinieerd:

 • gebruiker van het attractietoestel ervaart versnellingen in gebied 1 of 2;

 • gebruiker van het attractietoestel ervaart versnellingen in gebied 3 of 4; of

 • gebruiker van het attractietoestel ervaart versnellingen in gebied 5.

Snelheden en versnellingen van attractietoestellen dienen tijdens het in bedrijf zijn van de attractie gemeten te worden, waarbij het centrum van het ‘body co-ordinate system’, zoals weergegeven in NEN 13814: 2004 als uitgangspunt wordt genomen. Bij het bepalen van het gebied waarin het attractietoestel zich beweegt, moet uitgegaan worden van de piekwaarde in het hoogste gebied. Indien van een attractietoestel geen metingen beschikbaar zijn, kan uitgegaan worden van de gegevens van de fabrikant voor dit specifieke toestel. Indien hier geen uitsluitsel kan worden gegeven, dient uitgegaan te worden van het gebied 5 uit de NEN 13814: 2004.

Snelheid

De eerste twee snelheidscategorieën zijn bepaald aan de hand van de eisen voor een attractietoestel van een eenvoudig ontwerp, dus een snelheid maximaal 10 m/s. Hierbij is een onderscheid gemaakt tussen de attractietoestellen met een zeer lage snelheid, waarbij de snelheden ook vaak bij door spierkracht aangedreven (speel)toestellen behaald worden; de grens is gelegd op 5 m/s (circa 18 km/uur). Voor de derde categorie is uitgegaan van een snelheid die hoger ligt. In alle gevallen dient uitgegaan te worden van de behaalde pieksnelheid.

De drie categorieën zijn:

 • snelheden lager dan 5 m/s;

 • snelheden van 5 m/s of hoger, maar lager dan 10 m/s; of

 • snelheden van 10 m/s of hoger.

Dimensies

Het aantal dimensies waarin het toestel daadwerkelijk beweegt en de mate waarin het toestel zich in richtingen beweegt, bepaalt ook de grootte van de krachten en in welke richting deze krachten op het lichaam worden uitgeoefend. Doordat in meerdere dimensies wordt bewogen, zal (veelal) ook de complexiteit van het attractietoestel toenemen en daarmee risico’s op bijvoorbeeld slijtage van het toestel of letsel bij de gebruiker. De drie categorieën zijn:

 • bewegingen in één dimensie, rechtlijnige bewegingen;

 • bewegingen in twee dimensies, een combinatie van bewegingen in een plat vlak (bijvoorbeeld: x- en y-richting, x- en z-richting of y- en z-richting);

 • bewegingen in drie dimensies, een combinatie van bewegingen in x-, y- en z-richtingen.

Bij het bepalen van de dimensies wordt uitgegaan van een globaal x-, y- z-assenstelsel. Indien een attractietoestel door een bocht beweegt of als pendule werkt is sprake van twee dimensies. Draaimolens bewegen bijvoorbeeld veelal in twee dimensies, indien de wagens ook in verticale richting bewegen zal sprake zijn van drie dimensies. Andere voorbeelden attractietoestellen met een beweging in drie dimensies zijn achtbanen en topspins. Een attractietoestel dat slechts in één dimensie beweegt is bijvoorbeeld een vrije val of valtoren.

Naar boven