Aanwijzing Hoofd van de Inspectie Cultuurbezit als inspecteur

[Regeling vervallen per 31-12-2004.]
Geldend van 19-02-1997 t/m 30-12-2004

Aanwijzing Hoofd van de Inspectie Cultuurbezit als inspecteur

De Staatssecretaris van Onderwijs,Cultuur en Wetenschappen,

Gelet op artikel 1, onder f, en artikel 15 van de Wet tot behoud van cultuurbezit (Stb. 1984, 49).

Besluit:

Artikel 2

[Vervallen per 31-12-2004]

  • 2 Indien de in het eerste lid bedoelde ambtenaar aanleiding ziet voor een controle ter plaatse stelt hij de eigenaar en de houder van het voorwerp of de verzameling tenminste drie dagen

    tevoren daarvan op de hoogte.

Artikel 3

[Vervallen per 31-12-2004]

Indien de inspecteur daartoe aanleiding ziet kan hij ook naast de in artikel 2 bedoelde gevallen besluiten tot het uitvoeren of doen uitvoeren van een controle. Van het voornemen daartoe en zijn overwegingen daarbij brengt hij de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen tenminste drie dagen tevoren op de hoogte.

Artikel 4

[Vervallen per 31-12-2004]

Het besluit van de minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur van 27 juni 1985, kenmerk MMA/MU-U-17075, komt bij de inwerkingtreding van dit besluit te vervallen.

Artikel 5

[Vervallen per 31-12-2004]

Dit besluit treedt in werking de dag na plaatsing in de Nederlandse Staatscourant.

De

staatssecretaris

voornoemd,

A. Nuis

Terug naar begin van de pagina