Eisen radiotelefonie IFR

Geraadpleegd op 18-07-2024.
Geldend van 15-02-1997 t/m heden

Wijziging van de Regeling kennis, bedrevenheid en ervaring voor bewijzen van bevoegdheid en bevoegdverklaringen

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 23, derde lid, van de Regeling Toezicht Luchtvaart;

Besluit:

Artikel I

[Red: Wijzigt de Regeling kennis, bedrevenheid en ervaring voor bewijzen van bevoegdheid en bevoegdverklaringen.]

Artikel II

  • 1 Personen die:

    • a. op 1 februari 1997 houder zijn van een bevoegdverklaring radio-telefonie zonder de restrictie ’VFR-flights only’ maar niet van een bevoegdverklaring blindvliegen, of

    • b. tot en met 31 januari 1997 voor de bevoegdverklaring radio-telefonie zonder de restrictie ’VFR-flights only’ in aanmerking komen, kunnen gedurende vier maanden na inwerkingtreding van deze regeling tot het praktijkexamen blindvliegen worden toegelaten zonder dat het vak geluidsseinen is afgerond.

  • 2 Voor de personen, bedoeld in het eerste lid, blijft het vak geluidsseinen een afgifte-eis voor de bevoegdverklaring blind-vliegen.

Artikel III

  • 1 Het examen geluidsseinen is onbeperkt geldig.

  • 2 Reeds behaalde examens geluidsseinen zijn eveneens onbeperkt geldig.

Artikel IV

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 februari 1997.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst met uitzondering van de bijlage, die ter inzage wordt gelegd bij de Luchtvaartinspectie van de Rijksluchtvaartdienst, Saturnusstraat 71, te Hoofddorp.

Den Haag, 10 februari 1997

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

A. Jorritsma-Lebbink

Naar boven