Letse uitvoeringsvoorschriften belastingverdrag Nederland-Letland

Geraadpleegd op 04-10-2023.
Geldend van 19-03-1996 t/m heden

Regeling inzake vermindering en vrijstelling van Letse belasting op dividenden, interest en royalty’s en sommige andere soorten van inkomsten, genoten door inwoner van Nederland

De Staatssecretaris van Financiën,

Besluit:

Door plaatsing in de Staatscourant het navolgende ter kennis van belanghebbende inwoners van Nederland te brengen:

Artikel 1

Aan het op 14 maart 1994 tussen Nederland en Letland gesloten Verdrag tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, en het Protocol bij dat Verdrag (Trb. 1994, 83 en 166), kunnen inwoners van Nederland onder meer de volgende aanspraken ontlenen, geregeld in de hieronder tussen haakjes vermelde artikelen van het Verdrag en onderdelen van het Protocol:

 • a. vermindering tot 15 percent van de Letse belasting op dividenden, betaald door een lichaam dat inwoner van Letland is aan een inwoner van Nederland, die de uiteindelijk gerechtigde daarvan is (artikel 10, tweede lid, onderdeel b);

 • b. vermindering tot 5 percent van de Letse belasting op dividenden betaald door een lichaam dat inwoner van Letland is aan een lichaam (niet zijnde een maatschap of een vennootschap onder firma) dat inwoner van Nederland is, indien dat lichaam de uiteindelijk gerechtigde tot de dividenden is en het onmiddellijk ten minste 25 percent beheerst van het kapitaal van het Letse lichaam dat de dividenden betaalt (artikel 10, tweede lid, onderdeel a);

 • c. algehele vrijstelling van de Letse belasting op uit Letland afkomstige interest, indien deze wordt betaald aan de Staat der Nederlanden, een staatkundig onderdeel of een plaatselijk publiekrechtelijk lichaam daarvan, de Nederlandsche Bank (centrale bank), een financiële instelling die eigendom is van of wordt beheerst door de Regering van Nederland, daaronder begrepen de staatkundige onderdelen of plaatselijke publiekrechtelijke lichamen daarvan (artikel 11, derde lid, onderdeel b);

 • d. algehele vrijstelling van de Letse belasting op uit Letland afkomstige interest, indien deze wordt betaald ter zake van een lening, gegarandeerd of verzekerd door de Staat der Nederland, een staatkundig onderdeel of een plaatselijk publiekrechtelijk lichaam daarvan, de Nederlandsche Bank (centrale bank), een financiële instelling die eigendom is van of wordt beheerst door de Regering van Nederland, daaronder begrepen de staatkundige onderdelen of plaatselijke publiekrechtelijke lichamen daarvan (artikel 11, derde lid, onderdeel c);

 • e. algehele vrijstelling van de Letse belasting op uit Letland afkomstige interest, genoten door een onderneming die inwoner van Nederland is en de uiteindelijk gerechtigde daarvan is, en:

  • i. de interest wordt betaald ter zake van een schuld ontstaan uit de verkoop op krediet van koopwaar of nijverheids-, handels-of wetenschappelijke uitrusting door die onderneming, aan een onderneming in Letland, behoudens waar het een verkoop of schuld betreft tussen gelieerde personen (artikel 11, derde lid, onderdeel d (i)); of

  • ii. deze interest wordt betaald ter zake van een lening van welke aard ook met een looptijd van langer dan een jaar, verstrekt aan een onderneming door een bank die als zodanig is erkend volgens de wettelijke bepalingen in Nederland (artikel 11, derde lid, onderdeel d (ii)). De bepalingen van artikel 11, derde lid, onderdeel d (ii) zijn slechts van toepassing gedurende de eerste vijf jaren nadat dit Verdrag voor het eerst toepassing vindt. Deze periode kan in onderlinge overeenstemming tussen de bevoegde autoriteiten van Nederland en Letland worden verlengd. Nederland en Letland zullen elkaar schriftelijk via diplomatieke kanalen van een zodanige overeenstemming op de hoogte stellen (onderdeel IX van het Protocol);

 • f. vermindering tot 10 percent van de Letse belasting op de niet onder de onderdelen c, d en e vallende interest, afkomstig uit Letland en betaald aan een inwoner van Nederland die de uiteindelijk gerechtigde daarvan is (artikel 11, tweede lid).

  Ingeval Letland in zijn nationale wetgeving een bronbelasting op interest invoert, dan zal, niettegenstaande de bepalingen van artikel 11, tweede lid, gedurende een tijdvak van vijf jaren na zodanige invoering geen bronbelasting worden geheven over interest betaald ter zake van overeenkomsten gesloten voor 14 maart 1994 (onderdeel X van het Protocol);

 • g. vermindering tot 5 percent van de Letse belasting op royalty’s voor het gebruik van nijverheids-, handels- of wetenschappelijke uitrusting, afkomstig uit Letland en betaald aan een inwoner van Nederland die de uiteindelijk gerechtigde daarvan is (artikel 12, tweede lid, onderdeel a);

 • h. vermindering tot 10 percent van de Letse belasting op de niet onder onderdeel g vallende royalty’s, afkomstig uit Letland en betaald aan een inwoner van Nederland die de uiteindelijk gerechtigde daarvan is (artikel 12, tweede lid, onderdeel b).

  Vergoedingen van welke aard ook voor het gebruik van, of voor het recht van gebruik van, een auteursrecht op een werk op het gebied van letterkunde, kunst of wetenschap, waaronder begrepen bioscoopfilms en films of geluidsbanden voor radio of televisieuitzendingen, een octrooi, een fabrieks- of handelsmerk, een tekening of model, een plan, een geheim recept of een geheime werkwijze, dan wel voor het gebruik van, of voor het recht van gebruik van, nijverheids- of handelsuitrusting of wetenschappelijke uitrusting, of voor inlichtingen omtrent ervaringen op het gebied van nijverheid, handel of wetenschap worden als royalty’s in de zin van artikel 12 aangemerkt (artikel 12, vierde lid).

  Vergoedingen voor technische diensten, daaronder begrepen studies of onderzoeken van wetenschappelijke, geologische of technische aard, of voor contracten inzake bouw- of constructiewerkzaamheden met inbegrip van de daartoe behorende blauwdrukken, dan wel voor diensten van raadgevende of toezichthoudende aard worden niet beschouwd als vergoedingen voor inlichtingen omtrent ervaringen op het gebied van nijverheid, handel of wetenschap, behalve voor zover de bedragen van die vergoedingen zijn gebaseerd op produktie, verkoop, verrichtingen, voordelen of een andere soortgelijke grondslag die verband houdt met het gebruik van deze inlichtingen (onderdeel XI, eerste lid, van het Protocol).

  Betalingen voor het gebruik van boortorens of uitrusting voor soortgelijke doeleinden, gebruikt voor de exploratie of de winning van koolwaterstoffen, worden niet als royalty’s in de zin van artikel 12 aangemerkt (onderdeel XI, tweede lid, van het Protocol).

  Indien Letland in enig verdrag ter voorkoming van dubbele belasting gesloten tussen Letland en een derde Staat, die op het tijdstip van ondertekening van het Nederlands-Letse belastingverdrag lid is van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), na dat tijdstip er in toestemt enige soort van rechten of eigendom van de definitie neergelegd in artikel 12, vierde lid, uit te sluiten of royalty’s afkomstig uit Letland van Letse belasting op royalty’s vrij te stellen of de tarieven van de belasting zoals bepaald in artikel 12, tweede lid, te beperken, zal deze definitie of vrijstelling of dit lagere tarief automatisch van toepassing zijn alsof het in het vierde, onderscheidenlijk het tweede lid, van artikel 12 was neergelegd (onderdeel XI, derde lid, van het Protocol).

  Ingeval Letland in zijn nationale wetgeving een bronbelasting op royalty’s invoert, dan zal, niettegenstaande de bepalingen van artikel 12, tweede lid, gedurende een tijdvak van vijf jaren na zodanige invoering geen bronbelasting worden geheven over royalty’s betaald ter zake van overeenkomsten gesloten voor 14 maart 1994 (onderdeel X van het Protocol);

 • i. algehele vrijstelling van de Letse belasting op het salaris, het loon en de andere soortgelijke beloning, betaald door een werkgever die inwoner van Letland is aan een werknemer die inwoner van Nederland is ter zake van een niet in Letland uitgeoefende dienstbetrekking (artikel 15, eerste lid).

  De in de onderdelen a, b, f, g en h van dit artikel vermelde verminderingen worden berekend over het bruto bedrag van de dividenden, interest en royalty’s.

  De in onderdelen a, b, f, g en h van dit artikel vermelde verminderingen zijn niet van toepassing indien de uiteindelijk gerechtigde tot de dividenden, de interest of de royalty’s in Letland een bedrijf uitoefent door middel van een aldaar gevestigde vaste inrichting of in Letland zelfstandige arbeid verricht vanuit een aldaar gevestigd vast middelpunt, en het aandelenbezit uit hoofde waarvan de dividenden worden betaald, de vordering uit hoofde waarvan de interest wordt betaald of het recht of de zaak uit hoofde waarvan de royalty’s worden betaald, tot het bedrijfsvermogen van die vaste inrichting of tot het beroepsvermogen van dat vaste middelpunt behoort (artikel 10, zesde lid, respectievelijk artikel 11, zesde lid, en artikel 12, vijfde lid).

Artikel 2

Ter uitvoering van de door Letland met andere landen gesloten verdragen ter voorkoming van dubbele belasting, waaronder dat met Nederland, heeft het Kabinet van Ministers van de Republiek Letland op grond van het bepaalde in artikel 5 van de Wet op belastingen en vergoedingen bij regeling van 19 maart 1996, no. 66, uniforme uitvoeringsvoorschriften vastgesteld, die niet alleen voor inwoners van Nederland gelden maar ook voor inwoners van alle andere verdragslanden.

Hierna wordt voor inwoners van Nederland aangegeven op welke wijze zij hun uit het Nederlands-Letse belastingverdrag voortvloeiende aanspraak op gehele of gedeeltelijke vrijstelling of teruggaaf van Letse belasting kunnen realiseren.

 • 1

  Letse belasting

  Volgens de huidige Letse wetgeving zijn dividenden, interest (indien betaald aan gelieerde lichamen of personen), vergoedingen voor diensten van bestuurlijke en raadgevende aard, huuropbrengsten en royalty’s (uitgezonderd royalty’s betaald aan natuurlijke personen) betaald aan niet inwoners van Letland onderworpen aan ondernemingsbelasting (enterprise income tax), waarvan de tarieven als volgt bedragen:

  • -

   dividenden 10%

  • -

   interest (indien betaald aan gelieerde lichamen of personen) 10%

  • -

   interest (indien betaald aan gelieerde lichamen of personen door een in Letland geregistreerde commerciële bank) 10%

  • -

   vergoedingen voor diensten van bestuurlijke en raadgevende aard 10%

  • -

   culturele royalty’s 15%

  • -

   overige royalty’s 5%

  • -

   huuropbrengsten 5%

  Voorts zijn in Letland royalty’s betaald aan natuurlijke personen die geen inwoner van Letland zijn onderworpen aan inkomstenbelasting (personal income tax) naar een tarief van 25%. Ook zijn aan die belasting onderworpen natuurlijke personen die geen inwoner van Letland zijn voor hun salaris, hun loon en andere soortgelijke beloningen die zij in of vanuit Letland ontvangen ter zake van een binnen of buiten Letland uitgeoefende dienstbetrekking, voor hun directeursbeloning en voor hun inkomsten uit zelfstandige arbeid (met inbegrip van de inkomsten van artiesten en sportbeoefenaars).

 • 2

  Vrijstellingsprocedure

  Als algemene regel geldt dat de in het Nederlands-Letse belastingverdrag neergelegd verminderingen en vrijstellingen in Letland, waarvan de belangrijkste zijn vermeld in artikel 1 hiervoor, bij de bron worden verleend. Tot het verkrijgen van de vermindering of vrijstelling aan de bron dient de belanghebbende inwoner van Nederland gebruik te maken van het formulier ’Residence certificate-application for reduction of or exemption from Latvian taxes’. Dit formulier, luidende in de Letse en Engelse taal, moet door de belanghebbende inwoner van Nederland in drievoud worden ingevuld en ondertekend. Vervolgens moet hij de drie ingevulde en ondertekende exemplaren van het formulier zenden aan de inspecteur van de eenheid van de belastingdienst binnen wiens ambtsgebied hij woont of gevestigd is.

  De inspecteur voorziet de drie exemplaren van het formulier van dag-tekening en ondertekening van de daarop voorkomende bevestiging, maakt een fotokopie van het formulier ten behoeve van de legger van de aanvrager en zendt de drie exemplaren aan hem terug. Nadat de belanghebbende inwoner van Nederland de drie gecertificeerde exemplaren van het formulier heeft terugontvangen, behoudt hij het derde exemplaar van het formulier en zendt hij het eerste en het tweede exemplaar aan de Letse schuldenaar van de inkomsten, die vervolgens die inkomsten mag uitbetalen zonder inhouding van Letse belasting of onder inhouding van Letse belasting naar ten hoogste het in het Nederlands-Letse belastingverdrag neergelegde percentage.

  Indien het formulier door een gemachtigde wordt ingevuld en ondertekend, moet een machtiging worden bijgevoegd.

  Het formulier ’Residence certificate-application for reduction of or exemption from Latvian taxes’ heeft een geldigheidsduur van één belastingjaar, tenzij als gevolg van de uitwisseling van informatie tussen de bevoegde autoriteiten van Letland en Nederland de duur daarvan korter is (bijvoorbeeld de genieter van de inkomsten wordt niet het gehele belastingjaar maar een deel daarvan als inwoner van Nederland aangemerkt).

 • 3

  Teruggaafprocedure

  Indien bij de uitbetaling van de Letse inkomsten de Letse belasting ten volle is ingehouden, dan kan teruggaaf van de op grond van het Verdrag te veel ingehouden belasting worden verzocht door middel van het formulier ’Residence certificate-application for refund of Latvian taxes’. Dit formulier, luidende in de Engelse en Letse taal, moet door de belanghebbende inwoner van Nederland in enkelvoud worden ingevuld en ondertekend. Vervolgens moet hij het ingevulde en ondertekende formulier zenden aan de inspecteur van de eenheid van de belastingdienst binnen wiens ambtsgebied hij woont of gevestigd is. De inspecteur voorziet het formulier van dagtekening en ondertekening van de daarop voorkomende bevestiging, maakt een fotokopie van het formulier ten behoeve van de legger van de aanvrager en zendt het formulier aan hem terug. Nadat de belanghebbende inwoner van Nederland het gecertificeerde formulier heeft terugontvangen, zendt hij dat formulier naar State Revenue Service, Smilsu iela 1, Riga LV-1978, Republic of Latvia. Vervolgens verleent de State Revenue Service de gevraagde teruggaaf onder de voorwaarden en in overeenstemming met de procedure voorzien in artikel 28 van de Wet op belastingen en vergoedingen.

  Indien het formulier door een gemachtigde wordt ingevuld en ondertekend, moet een machtiging worden bijgevoegd.

  Het formulier ’Residence certificate-application for refund of Latvian taxes’ is slechts geldig voor het verkrijgen van teruggaaf van Letse belasting die is geheven van de in dat formulier genoemde inkomsten.

 • 4

  Verzoek om nadere informatie

  De State Revenue Service kan de belanghebbende inwoner van Nederland om nadere informatie vragen waaruit blijkt dat hij op het moment van betaling van de Letse inkomsten op grond van het Nederlands-Letse belastingverdrag gerechtigd is/was tot gehele of gedeeltelijke vrijstelling of teruggaaf van Letse belasting.

 • 5

  Termijn van indiening van verzoeken om teruggaaf van belasting

  In de gevallen waarin teruggaaf wordt verzocht van de op de Letse inkomsten te veel ingehouden Letse belasting, moet het formulier ’Residence certificate-application for refund of Latvian taxes’ worden ingediend binnen een tijdvak van drie jaren na afloop van het kalenderjaar waarin de belasting is geheven (onderdeel 8 van de Letse uitvoeringsvoorschriften en onderdeel VIII van het Protocol bij het Verdrag)

 • 6

  Verkrijgbaarheid van de Letse formulieren

  Exemplaren van de Letse formulieren ’Residence certificate-application for reduction of or exemption from Latvian taxes’ en ’Residence certificate-application for refund of Latvian taxes’ zijn op aanvraag verkrijgbaar, in Nederland bij de Belastingdienst/

  Centrum voor facilitaire dienstverlening, Afdeling Logistiek reprografisch centrum, Postbus 1314, 7301 BN Apeldoorn, en in Letland bij de State Revenue Service, Smilsu iela 1, Riga

  LV-1978.

Artikel 3

 • 1 Deze regeling kan worden aangehaald als: Letse uitvoeringsvoorschriften belastingverdrag Nederland-Letland.

 • 2 Zij is op 19 maart 1996 in werking getreden.

 • 3 Zij vindt toepassing met betrekking tot Letse inkomsten die zijn betaald of worden betaald in een belastingjaar of belastingtijdvak dat aanvangt op of na 1 januari 1996.

Artikel 4

Letse belasting die voor de inwerkingtreding van de Letse uitvoeringsvoorschriften op grond van het Nederlands-Letse belastingverdrag te veel is geheven, zal worden teruggeven nadat daartoe een verzoek is ingediend op de wijze zoals omschreven in artikel 2, derde lid, hiervoor (onderdelen 8 tot en met 10 van de Letse uitvoeringsvoorschriften).

De

Staatssecretaris

van Financiën,

W.A. Vermeend

Naar boven