Regeling wijziging van het Reken- en Meetvoorschrift Railverkeerslawaai

[Regeling vervallen per 01-01-2007.]
Geraadpleegd op 20-06-2024.
Geldend van 03-03-1997 t/m 31-12-2006

Regeling wijziging van het Reken- en Meetvoorschrift Railverkeerslawaai

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op artikel 23 van het Besluit geluidhinder spoorwegen;

Besluit:

Artikel I

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

[Red: Wijzigt het Reken- en Meetvoorschrift Railverkeerslawaai.]

Artikel II

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

Het Reken- en Meetvoorschrift Railverkeerslawaai zoals dat luidde voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze regeling blijft van toepassing op de bepaling van de geluidsbelasting vanwege een spoorweg, voor zover op dat tijdstip reeds een of meer van de volgende daarop betrekking hebbende besluiten is of zijn genomen:

Artikel III

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

Het Reken- en Meetvoorschrift Railverkeerslawaai zoals dat luidde voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze regeling blijft van toepassing op de bepaling van de geluidsbelasting vanwege een spoorweg:

  • a. indien het verschil tussen:

    • het emissiegetal dat gebruikt is bij het opstellen van het akoestisch onderzoek en

    • het emissiegetal, bepaald ‐ aan de hand van de prognosegegevens zoals vastgelegd in het emissieregister, bedoeld in artikel 2a van het voorschrift zoals dat luidt na inwerkingtreding van deze regeling ‐ volgens de standaard-rekenmethode I, bedoeld in hoofdstuk 4 van de bijlage bij het voorschrift zoals dat luidt na inwerkingtreding van deze regeling, kleiner is dan 3 dB(A), en

  • b. voor zover op het tijdstip van inwerkingtreding van deze regeling reeds:

Artikel IV

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

Bij de vergelijking van twee waarden voor de geluidsbelasting vanwege een spoorweg dienen beide waarden te zijn bepaald aan de hand van het Reken- en Meetvoorschrift Railverkeerslawaai zoals dat luidt na inwerkingtreding van deze regeling.

Artikel V

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de veertiende dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst, met uitzondering van de bijlage, die verkrijgbaar is bij het Ministerie van VROM, Directie Geluid en Verkeer, Afdeling Geluidkwaliteit en Omgeving, IPC 635, postbus 30945, 2500 GX Den Haag, tel. 070-339.4457, fax 070-339.1280.

Den Haag, 1 februari 1997

De

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

M. de Boer

Naar boven