Besluit vaststelling maximale termijn voor subsidie aan Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen voor de inning van onderhoudsbijdragen voor kinderen

[Regeling vervallen per 01-01-2008.]
Geldend van 15-11-2006 t/m 31-12-2007

Besluit van 31 januari 1997 tot vaststelling van de maximale termijn gedurende welke subsidie aan het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen wordt gegeven voor de inning van onderhoudsbijdragen voor kinderen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Justitie van 21 november 1996, nr. 591892/96/6;

Gelet op artikel 15, derde lid, van de Wet Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen;

De Raad van State gehoord (advies van 20 december 1996, nr. W03.96.0548);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Justitie van 27 januari 1997, nr. 601556/97/6;

Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL II

[Vervallen per 01-01-2008]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 31 januari 1997

Beatrix

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Uitgegeven de dertiende februari 1997

De Minister van Justitie,

W. Sorgdrager

Terug naar begin van de pagina