Vrijstellingsregeling sneeuw- en gladheidsbestrijding

[Regeling vervallen per 01-04-2007.]
Geraadpleegd op 28-05-2024.
Geldend van 07-02-1997 t/m 31-03-2007

Vrijstellingsregeling sneeuw- en gladheidsbestrijding Schiphol

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 5:13, eerste lid, van de Arbeidstijdenwet;

Gelezen het verzoek van de directie van de NV Luchthaven Schiphol en van de werknemersorganisaties bij de NV Luchthaven Schiphol van 25 oktober 1996, kenmerk CPZ/AFO;

Gezien de ingewonnen ambtsberichten;

Besluit:

Artikel 1. Definities

[Regeling vervallen per 01-04-2007]

In deze regeling wordt verstaan onder:

a. consignatie:

hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 5:11, eerste lid, van de Arbeidstijdenwet;

b. aanwezigheidsdienst en piket:

hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 1:2, onderdelen c en d, van het Arbeidstijdenbesluit.

Artikel 3. Beperkingen

[Regeling vervallen per 01-04-2007]

Deze vrijstelling is uitsluitend van toepassing op werkzaamheden, verricht door een werknemer van 18 jaar of ouder, in het kader van sneeuw- en gladheidsbestrijding in verband met de veiligheid op verkeerswegen en de vliegveiligheid van het luchtverkeer in de periode van 1 november tot 1 april.

Artikel 4. Voorschriften

[Regeling vervallen per 01-04-2007]

  • 1 Het toepassen van deze vrijstelling wordt, met inachtneming van het tweede lid, uitsluitend bij collectieve regeling bepaald. Elk beding waarop op andere wijze dan in de eerste volzin bepaald, gebruik wordt gemaakt van het tweede lid, is nietig.

  • 2 De werkgever organiseert de arbeid in een vooraf opgesteld arbeidstijdspatroon zodanig, dat de werknemer:

    • a. ten hoogste 5 maal in elke aaneengesloten tijdruimte van 7 maal 24 uren en 14 maal in elke periode van 4 achter-eenvolgende weken consignatie wordt opgelegd;

    • b. ten minste gedurende 14 maal een tijdruimte van 24 achtereenvolgende uren in elke periode van 4 achtereenvolgende weken geen consignatie, aanwezigheidsdienst of piket wordt opgelegd;

    • c. in elke periode van 13 achtereenvolgende weken gemiddeld ten hoogste 50 uren per week en in elke periode van 52 achtereenvolgende weken gemiddeld ten hoogste 40 uren per week arbeid verricht.

Artikel 5. Slotbepaling

[Regeling vervallen per 01-04-2007]

  • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij met de toelichting wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 november 1996.

  • 2 Deze regeling wordt aangehaald als: vrijstellingsregeling sneeuw- en gladheidsbestrijding.

’s-Gravenhage, 31 januari 1997

De

Minister

voornoemd,
namens deze,
de

Secretaris-Generaal

,

R. Gerritse

Naar boven