Machtigingsbesluit artikel 46 WOR

[Regeling vervallen per 24-08-2008.]
Geraadpleegd op 25-07-2024.
Geldend van 09-02-1997 t/m 23-08-2008

Besluit van de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad inzake het machtigen van haar secretaris tot het nemen van besluiten als bedoeld in artikel 46 van de Wet op de ondernemingsraden (Machtigingsbesluit artikel 46 WOR)

De Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad;

Gelet op artikel 46 van de Wet op de ondernemingsraden;

Gelet op de Delegatieverordening Bestuurskamer (RE 7/1994);

Besluit:

§ 1. Machtiging

[Regeling vervallen per 24-08-2008]

Artikel 1

[Regeling vervallen per 24-08-2008]

De secretaris van de Bestuurskamer is bevoegd tot het nemen van besluiten tot aanwijzing van de bij uitsluiting bevoegde bedrijfscommissie conform het door de Bestuurskamer vastgestelde beleid als neergelegd in de bij dit besluit gevoegde notitie BK/81.

§ 2. Slotbepalingen

[Regeling vervallen per 24-08-2008]

Artikel 2

[Regeling vervallen per 24-08-2008]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin het wordt geplaatst.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 24-08-2008]

Dit besluit kan worden aangehaald als Machtigingsbesluit artikel 46 WOR.

Den Haag, 30 januari 1997

G.K. de Vries

voorzitter

J.W. Nelson

secretaris

Naar boven