Regeling Wvo septic tank

[Regeling vervallen per 01-01-2013.]
Geraadpleegd op 28-11-2023.
Geldend van 01-03-1997 t/m 31-12-2012

Regeling Wvo septic tank

De minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 7, tweede lid, van het Lozingenbesluit Wvo huishoudelijk afvalwater (Stb. 1997, 27);

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2013]

 • 1 Indien huishoudelijk afvalwater met een vervuilingswaarde van:

  • a. 1 en minder dan 6 inwonerequivalenten wordt geloosd, bedraagt de inhoud van de septic tank ten minste 6 m3;

  • b. 6 en niet meer dan 10 inwonerequivalenten wordt geloosd, bedraagt de inhoud van de septic tank ten minste 12 m3.

 • 2 Een septic tank bestaat uit drie compartimenten. De volumeverhouding tussen de compartimenten, van de inhoud die kan worden benut, bedraagt in de stroomrichting twee staat tot één staat tot één.

 • 3 Scheidingswanden tussen de compartimenten van de septic tank steken ten minste 20 cm boven het waterniveau uit.

 • 4 De instroomopening in het eerste compartiment van de septic tank bevindt zich ten minste 10 cm boven het- waterniveau teneinde vrij te kunnen afwateren. De- toevoerpijp steekt ten minste 5 en ten hoogste 10 cm uit de binnenwand.

 • 5 Doorstroomopeningen in scheidingswanden tussen de- compartimenten van de septic tank zijn zodanig uitgevoerd, dat:

  • doorvoer van bodemslib en drijflagen wordt voorkomen;

  • de gezamenlijke oppervlakte van de doorstroomopeningen per scheidingswand ten minste 100 cm2 en ten hoogste 400 cm2 bedraagt;

  • de bovenkant van de doorstroomopeningen ten minste 30 cm onder het waterniveau ligt, en

  • de onderkant van de doorstroomopeningen hoger ligt dan ten minste de helft van de waterhoogte gemeten vanaf de bodem van de tank.

 • 6 De afvoeropening van een septic tank is voorzien van een duikschot of een T-stuk zodat afvoer van bodemslib of drijflagen wordt voorkomen.

 • 7 De waterhoogte in een septic tank bedraagt ten minste 1,2 m en ten hoogste:

  • 2,2 m bij een inhoud van ten hoogste 10 m3;

  • 2,5 m bij een inhoud van meer dan 10 m3.

 • 8 Indien afzonderlijke septic tanks parallel zijn geschakeld, voldoet iedere tank afzonderlijk aan de voorschriften in het eerste tot en met het zevende lid.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2013]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag waarop het Lozingenbesluit huishoudelijk afvalwater in werking treedt.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-01-2013]

Deze regeling kan worden aangehaald als: Regeling Wvo septic tank.

Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

A. Jorritsma-Lebbink

Naar boven